Grøn pulje

På denne side finder du information om Grøn pulje herunder retningslinjer for ansøgning af puljemidler og aktuelle åbne ansøgningsrunder.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til puljen, når anlægget tages i brug. Der kan søges om Grøn puljemidler til blandt andet grønne, rekreative og landskabelige tiltag til gavn for lokalmiljøer, der er påvirket af nye energianlæg.

Retningslinjer for tildeling af støtte

Hvad er Grøn pulje?

Pil ned ikon

Grøn pulje har til hensigt at fremme accept af og engagement i udbygningen med solceller og vindmøller.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) pålægger opstillere af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb pr. opstillet megawatt til den kommune, hvori anlægget opstilles.

Grøn pulje erstatter den tidligere Grøn ordning, som alene udløste puljemidler ved opsætning af vindmøller, mens Grøn pulje omfatter både vindmøller, solceller og vandkraftværker.

Varde kommune administrerer midlerne, som man kan søge og anvende til projekter, der hovedsageligt ligger i nærhed af de nye vedvarende energianlæg.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til Grøn pulje som et engangsbeløb, når anlægget tages i brug. Nuværende takster:

  • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
  • 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
  • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
  • 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

Tidligere takster er gældende for vedvarende energianlæg, der har fået byggetilladelse inden 1. januar 2021.

Hvem kan søge om midler fra Grøn pulje?

Pil ned ikon

Ansøgningsberettigede til Grøn pulje er fortrinsvist foreninger og selvejende institutioner beliggende i nærheden af det pågældende energianlæg. Naboer og øvrige enkeltpersoner bosat i kommunen kan også søge.

Naboer til anlæg i Varde Kommune, som er bosat i vores nabokommuner, kan ligeledes ansøge puljen.

Ved naboer forstås indbyggere indenfor seks gange møllens højde eller 200 meter fra et solcelleanlæg eller vandkraftværk.

Hvad kan der søges midler til?

Pil ned ikon

Formålet med Grøn pulje er at tilføre rekreativ eller naturmæssig værdi til lokalmiljøer, som er påvirket af nye energianlæg.

Der kan søges om tilskud til:

  • Anlægsprojekter, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen og
  • Projekter, der sikrer gode lokale levevilkår gennem bæredygtig udvikling af lokalsamfund, øget naturværdi eller rekreative faciliteter i bred forstand.

Puljens størrelse afgøres af størrelsen på det opstillede vedvarende energianlæg. Der er ikke et loft over, hvilket beløb man kan ansøge om. Dog ikke mere end puljens samlede størrelse.

Husk at afklare med lodsejere eller relevante myndigheder, hvis projektet kræver tilladelser for at kunne gennemføres. Nødvendige tilladelser skal være på plads for at tilskudsmidlerne kan anvendes. Oplys i ansøgningsskemaet, hvis de nødvendige tilladelser endnu ikke er opnået på ansøgningstidspunktet.

Det påhviler ejer af et anlæg, der har fået tilskud fra Grøn pulje, at vedligeholde anlægget.

Projekter tildelt midler fra Grøn pulje skal kunne dokumentere afholdte udgifter med regnskab vedlagt fakturaer samt fotodokumentation.

Hvordan prioriteres og udvælges projekter?

Pil ned ikon

Midlerne i Grøn pulje fordeles med første prioritet til projekter i det nærområde, hvor energianlægget opstilles. I praksis opfattes nærområdet som det område, den/de lokale borgerforening(er) eller udviklingsråd dækker over.

Sekundært prioriteres midlerne anvendt til rekreative grønne tiltag i kommunen i øvrigt.

Varde Kommune vil prioritere projekter, der understøtter kommunens overordnede mål og strategier eller understøtter allerede igangværende projekter, hvor der kan opnås en synergieffekt.

Det/de lokale udviklingsråd i området, hvor energianlægget opstilles, er dialogpartner med forvaltningen i prioritering mellem de ansøgte projekter. Efter indstilling fra forvaltningen træffer byrådet beslutning om, hvilke projekter der tildeles midler fra Grøn pulje.

Grøn pulje åben for ansøgninger: Solcelleanlæg nord for Mejls

Pil ned ikon

Etablering af solcelleanlægget nord for Mejls medfører Grøn puljemidler åben for ansøgning.

Puljens størrelse: 1.831.536 kr.

Ansøgningsfrist: 15. januar 2023

Informationsmøde: Der afholdes åbent borgermøde om puljen tirsdag den 20. september 2022, kl. 19.00-20.30 i Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde. På mødet informeres om Grøn pulje, puljens anvendelsesmuligheder, ansøgningsberettigede og ansøgningsproces.

Tilmelding ikke nødvendig.