Grøn pulje

På denne side finder du information om Grøn pulje herunder retningslinjer for ansøgning af puljemidler og aktuelle åbne ansøgningsrunder.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til puljen, når anlægget tages i brug. Der kan søges om Grøn puljemidler til blandt andet grønne, rekreative og landskabelige tiltag til gavn for lokalmiljøer, der er påvirket af nye energianlæg.

Retningslinjer for tildeling af støtte

Hvad er Grøn pulje?

Pil ned ikon

Grøn pulje har til hensigt at fremme accept af og engagement i udbygningen med solceller og vindmøller.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) pålægger opstillere af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb pr. opstillet megawatt til den kommune, hvori anlægget opstilles.

Grøn pulje erstatter den tidligere Grøn ordning, som alene udløste puljemidler ved opsætning af vindmøller, mens Grøn pulje omfatter både vindmøller, solceller og vandkraftværker.

Varde kommune administrerer midlerne, som man kan søge og anvende til projekter, der hovedsageligt ligger i nærhed af de nye vedvarende energianlæg.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til Grøn pulje som et engangsbeløb, når anlægget tages i brug. Nuværende takster:

  • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
  • 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
  • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
  • 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

Tidligere takster er gældende for vedvarende energianlæg, der har fået byggetilladelse inden 1. januar 2021.

Hvem kan søge om midler fra Grøn pulje?

Pil ned ikon

Ansøgningsberettigede til Grøn pulje er fortrinsvist foreninger og selvejende institutioner beliggende i nærheden af det pågældende energianlæg. Naboer og øvrige enkeltpersoner bosat i kommunen kan også søge.

Naboer til anlæg i Varde Kommune, som er bosat i vores nabokommuner, kan ligeledes ansøge puljen.

Ved naboer forstås indbyggere indenfor seks gange møllens højde eller 200 meter fra et solcelleanlæg eller vandkraftværk.

Hvad kan der søges midler til?

Pil ned ikon

Formålet med Grøn pulje er at tilføre rekreativ eller naturmæssig værdi til lokalmiljøer, som er påvirket af nye energianlæg.

Der kan søges om tilskud til:

  • Anlægsprojekter, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen og
  • Projekter, der sikrer gode lokale levevilkår gennem bæredygtig udvikling af lokalsamfund, øget naturværdi eller rekreative faciliteter i bred forstand.

Puljens størrelse afgøres af størrelsen på det opstillede vedvarende energianlæg. Der er ikke et loft over, hvilket beløb man kan ansøge om. Dog ikke mere end puljens samlede størrelse.

Husk at afklare med lodsejere eller relevante myndigheder, hvis projektet kræver tilladelser for at kunne gennemføres. Nødvendige tilladelser skal være på plads for at tilskudsmidlerne kan anvendes. Oplys i ansøgningsskemaet, hvis de nødvendige tilladelser endnu ikke er opnået på ansøgningstidspunktet.

Det påhviler ejer af et anlæg, der har fået tilskud fra Grøn pulje, at vedligeholde anlægget.

Projekter tildelt midler fra Grøn pulje skal kunne dokumentere afholdte udgifter med regnskab vedlagt fakturaer samt fotodokumentation.

Hvordan prioriteres og udvælges projekter?

Pil ned ikon

Midlerne i Grøn pulje fordeles med første prioritet til projekter i det nærområde, hvor energianlægget opstilles. I praksis opfattes nærområdet som det område, den/de lokale borgerforening(er) eller udviklingsråd dækker over.

Sekundært prioriteres midlerne anvendt til rekreative grønne tiltag i kommunen i øvrigt.

Varde Kommune vil prioritere projekter, der understøtter kommunens overordnede mål og strategier eller understøtter allerede igangværende projekter, hvor der kan opnås en synergieffekt.

Det/de lokale udviklingsråd i området, hvor energianlægget opstilles, er dialogpartner med forvaltningen i prioritering mellem de ansøgte projekter. Efter indstilling fra forvaltningen træffer byrådet beslutning om, hvilke projekter der tildeles midler fra Grøn pulje.

Tilsagn om tilskud

Pil ned ikon

Solcelleanlæg ved Mejls udløste en Grøn Pulje på 1.831.536 kr. Følgende 10 projekter har fået tilsagn om tilskud:

Tilskudsmodtager: Kunstforeningen Tinghøj
Projekttitel: Kunst i Tinghøj
Projektresume: Indkøb af kunstværker til forskønnelse af byen og skabe forundring og nysgerrighed omkring kunsten.
Beløb: 10.000 kr.

Tilskudsmodtager: Tinghøj Forsamlingshus
Projekttitel: Miljøbesparende tiltag
Projektresume: Akustikforbedringer, udendørs gårdmiljø samt nyt lydanlæg.
Beløb: 84.703 kr.

Tilskudsmodtager: Borgerforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj
Projekttitel: Udvikling af Orten aktivitetsfællesareal
Projektresume: Udvikling af aktivitetsfællesarealet i Orten med legeredskaber, hængekøjer, legehuse og pumptrack bane.
Beløb: 134.000 kr.

Tilskudsmodtager: Borgerforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj
Projekttitel: Aktivitetsfællesareal Tinghøj
Projektresume: Udbygning af byens nuværende legeplads til et fællesareal med overdækket terrasse og en svævebane.
Beløb: 175.178 kr.

Tilskudsmodtager: Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave
Projekttitel: Etablering af lokaler til overbygning på MOT Friskole
Projektresume: Tilbygning til MOT Multi med lokaler, der skal rumme skolens ældste elever.
Beløb: 568.846 kr.

Tilskudsmodtager: Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik og Ungdomsforening
Projekttitel: Café i Vores Fitness
Projektresume: Indkøb af borde og stole, planter og legetøj for at skabe et indbydende og moderne caféområde i Vores Fitness.
Beløb: 12.000 kr.

Tilskudsmodtager: Poul Nielsen
Projekttitel: Udsigtstårn ved Mejls
Projektresume: Etablering af udsigtstårn på højdedrag vest for Mejls og Frisvad Møllebæk med udsigt over landskab, natur og områdets mange fortidsminder. Udsigtstårnet skal supplere de eksisterende naturstier i området.
Beløb: 225.000 kr.

Tilskudsmodtager: Horne Sogneforening
Projekttitel: Forbedringer af Vikingelunden
Projektresume: Forlængelse af den nuværende handicapvenlige sti rundt i Vikingelunden.
Beløb: 121.309 kr.

Tilskudsmodtager: Horne Idrætspark
Projekttitel: Pump Track
Projektresume: Etablering af pumptrack bane til brug for cykler, løbehjul, skateboards og rulleskøjter.
Beløb: 150.000 kr.

Tilskudsmodtager: Horne Sogneforening
Projekttitel: Rekreative legeområder i hjertet af Horne
Projektresume: Udvikling af gode rekreative legeområder på Horne Skole og Dagtilbud Regnbuen.
Beløb: 350.000 kr.