Grundvand: Drikkevand og havevandingsboring

Grundvand er en værdifuld ressource, som bruges på forskellige måder i vores kommune:

 • Boringer til drikkevand: Private drikkevandsboringer og vandværksboringer
 • Boringer til markvanding. Se Markvanding (Erhverv)
 • Boringer til havevanding.

For at tage vare på grundvandet, skal din gamle drikkevandsboring i de fleste tilfælde sløjfes (Se også havevandingsboring her) hvis din bolig skal tilsluttes det lokale vandværk.

Sløjfning skal udføres af en autoriseret brøndborer: Find listen på GEUS hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Læs mere om vand

Tilslutning til vandværk / sløjfning af boring

Pil ned ikon

Hvis du ønsker, at tilslutte din ejendom til vandværksvand, skal du kontakte dit lokale vandværk. Herefter skal den tidligere drikkevandsboring i de fleste tilfælde sløjfes med mindre den ønskes og kan ændres til havevandingsboring. Læs mere om havevandingsboring her

Sløjfningen skal foretages af en brøndborer – se mere på GEUS hjemmeside (åbner i nyt vindue)
I Varde Kommune er der 22 vandværker. Vi fører tilsyn med vandværkerne og kontrollerer løbende, at vandkvaliteten er i orden. Vandværkerne har pligt til at informere om vandkvaliteten, hvis du henvender dig hos dit vandværk.

Læs fællesregulativ for vandforsyning i hele kommunen (åbner i nyt vindue)

Se vandforsyningsplanen for Varde Kommune 2013 -2023 (åbner i nyt vindue)
Se bilag til vandforsyningsplanen (åbner i nyt vindue)

Se kontaktliste til vandværker 2018 (åbner i nyt vindue)

 

Se på nedenstående kort hvilket vandværk der dækker dit område:

 

Vis stort kort (åbner i nyt vindue)

Private drikkevandsboringer / enkeltindvindere

Pil ned ikon

I Varde Kommune er der ca. 600 ejendomme, som bruger vand fra private brønde eller boringer til drikkevand.  Find relevante informationer om hvordan du håndterer din boring herunder:

Krav om drikkevandsanalyser efter antal forbrugere

Drikkevandsboring til 1 husstand (uden offentlig eller kommerciel aktivitet): Det er ikke længere obligatorisk at analysere vandet fra drikkevandsboringer, som kun bruges i en enkelt husholdning. Miljøstyrelsen anbefaler dog at ejeren får analyseret vandet med en forenklet kontrol hver 5. år.

Drikkevandsboring til 2 – 9 husstande (uden offentlig eller kommerciel aktivitet): Vand fra private boringer eller brønde som forsyner 2 til 9 husstande, skal have testet deres vandkvalitet regelmæssigt med en forenklet kontrol. I Varde Kommune skal disse boringer analyseres hvert 5. år.

Er information om din boring ajour?

På GEUS’ hjemmesiden kan du finde informationer om din boring (åbner i nyt vindue) eller om vandværksboring (åbner i nyt vindue)

Hvis der er sket ændringer i forhold til din boring:

Sådan bestiller du en prøve

 1. Vandanalyser skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium (åbner i nyt vindue) . Det er ejeren af den enkelte brønd eller boring, som skal kontakte laboratoriet og betale for analysen.
 2. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid hos laboratorierne.
 3. Analysefirmaet udtager prøven på et normalt tapsted for drikkevand, det vil sige fra en indendørs hane f.eks. i køkkenet.
 4. Analysefirmaet skal sende en kopi af analyse rapporten til Varde kommune til: drikkevand@varde.dk. Hvis vandet er i orden, hører ejeren som udgangspunkt ikke mere fra os.
 5. Andre undersøgelser: Hvis man ønsker at få vandet undersøgt for andre stoffer som for eksempel jern, mangan eller pesticidrester, skal disse analyser bestilles særskilt ved, at kontakte et akkrediteret laboratorium

Hvad betyder analyseresultaterne?

Se hvad analyseresultaterne betyder og hvad kan man gøre ved overskridelser (åbner i nyt vindue)

Undgå forureninger

Reducér risiko for forurening ved:

 • At spildevandsledning, opbevaringsplads til husdyrgødning og ensilage, olietank o.l. placeres i god afstand fra brønd/boring og at de er intakte.
 • At overfladevand ikke kan løbe ned i brønd/boring eller langs borerøret.
 • At brøndens/tørbrøndens væg er tæt og tør.
 • At brøndens/tørbrøndens overkant er hævet 30 cm over terræn, med tæt belægning, f.eks. beton og med fald væk fra brønd/tørbrønd.

Havevandingsboring

Pil ned ikon

Her kan du hente skemaer til ansøgning om ny havevandingsboring, fornyelse af havevanding og sløjfning af boring.

Varde Kommune giver ikke tilladelse til havevandingsboringer dybere end 10 meter.

Man kan ikke forvente at få en havevandingstilladelse, men får man den, må man max oppumpe 200 m2 vand om året og pumpens max ydelse må være på 3 m³ pr. time.

Find ansøgningsskema til havevandingsboring her (åbner i nyt vindue)

Find vejledning til skemaet her (åbner i nyt vindue)

Find sløjfningsskema til boringer her (åbner i nyt vindue)

Bemærk ved downloading af ansøgningsskema, er der mulighed for at udfylde skemaet direkte.

Grundvandsbeskyttelse

Pil ned ikon

Alt drikkevand i Varde Kommune er grundvand, som pumpes op af jorden.

Grundvandsressourcen i Varde Kommune er generelt meget sårbar over for forurening, fordi der ofte mangler et beskyttende lerlag. Derfor skal vi passe godt på det.

For at beskytte grundvandet bedst muligt er drikkevandsressourcen delt op i:

 • områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder)
 • områder med almindelige drikkevandsinteresser
 • og områder med begrænsede drikkevandsinteresser.

Derudover er der udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder), indvindingsområder omkring vandværker og kildepladszoner omkring vandværkernes indvindingsboringer.

OSD-områderne rummer de grundvandsmagasiner, der har størst betydning for drikkevandsforsyningen. Naturstyrelsen har for nylig færdiggjort en kortlægning af alt grundvand i Danmark og lokaliseret 7 OSD-områder i Varde Kommune.

Find kortlægningen af grundvand her (åbner i nyt vindue)

Områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser er områder, hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig til at sikre drikkevandet.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er områder, som har en stor betydning for den nuværende eller fremtidige drikkevandsforsyning. Det er områder, hvor grundvandets indhold af nitrat er højt eller stigende, eller hvor der er ringe geologisk beskyttelse mod nitrat. Nitrat i grundvandet stammer fra især fra husdyrgødning, som derfor siver med regnvandet ned mod grundvandet.

Hensynet til grundvandet prioriteres specielt højt i områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsoplande og i indvindingsoplande og kildepladser til almene vandværker. Grundvandet i de øvrige dele af kommunen skal også beskyttes, fordi der også her indvindes drikkevand, og fordi kvaliteten af grundvandet har betydning for miljøtilstanden i vandløb, søer og vådområder og dermed for til­standen hos dyr og planter.

Indvindingsoplande for vandværker er det område, hvor grundvandet til et vandværk dannes. Et vandværk er en offentlig vandforsyning, som leverer vand til mindst 10 husstande.

Kildepladser for vandværker –  er nærzonen omkring vandværkets boringer. For at beskytte grundvandet er der regler for, hvordan du må bruge pesticider, dyrke og gødske inden for 25 meter fra vandværksboringer. Læs mere omkring reglerne i Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer (åbner i nyt vindue)

Indsatsplaner
Varde Kommune er gået i gang med indsatsplanlægningen i de kortlægningsområder, hvor Naturstyrelsens grundvandskortlægning er afsluttet, og der foreligger en kortlægningsrapport.

Indsatsplaner vedtaget:

Se indsatsplan for OSD Hindsig (åbner i nyt vindue)

Se indsatsplan for OSD Forumlund (åbner i nyt vindue)

Se indsatsplan for OSD Diagonalvejen (åbner i nyt vindue)

Se indsatsplan for OSD Baldersbæk (åbner i nyt vindue)

Se indsatsplan for OSD Kvong (åbner i nyt vindue)

Se indsatsplan for OSD Ølgod-Skovlund m.fl. (åbner i nyt vindue)