Markvanding

Varde Kommune giver tilladelser til etablering af nye markvandingboringer og fornyer tilladelser, der er ved at udløbe.

Varde Kommune giver tilladelsen på baggrund af Vandområdeplaner  2015-2021, samt kommunens administrationsgrundlag

Måleraflæsning

Du skal indberette dit vandforbrug hvert år.

Brug linket i selvbetjeningsløsningen ovenfor eller klik dig videre her (linket er inaktiv indtil 1. december)

Der er åbent for indberetning fra 1. december – 1. februar.

Du skal være opmærksom på: 

  • Udvalgte § 3 beskyttede naturtyper, efter en konkret vurdering, kan gives tilladelse til en sænkning af vandstanden på op til 5 cm.
  • Natura 2000 områder ikke må påvirkes af markvanding
  • Indvinding af mere vand, sker efter en konkret vurdering i grundvandsoplande, hvor der beregningsmæssigt er overskud af vand.
  • Tildeling af mere grundvand, afhænger af jordtyper og indberettede vandmængder for de sidste år
  • Markvandingsboring som udgangspunkt skal være mere end 300 meter fra et vandløb
  • Du kan indtaste måleraflæsning for dit markvandingsanlæg i perioden 1. december til 1. februar.
  • Du kan indberette i selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Mere om markvanding og måleraflæsning

Indberetning/måleraflæsning

Pil ned ikon

Indtast målerstand for hver aktiv markvandingsboring her (åbner i nyt vindue)
Vær opmærksom på, at du ikke skal indtaste JUP i dit brugernavn, når du logger ind.

Det er vigtigt, at du får afsluttet indtastning af målerstand til tiden.

Undlader du at indtaste målerstand til tiden, er der risiko for at du bliver udtaget til krydsoverensstemmelse af Landbrugsstyrelsen.
Læs mere om Landbrugsstyrelsen her (åbner i nyt vindue).

Du skal have et DGU. NR. på alle markvandingsboringer (Boringsmærkat eller DYMO-tape på timetæller / el-måler).
Find printformular for boringsskilte her (åbner i nyt vindue)

Hvis jeg ikke bruger min markvandingsboring mere ?

Pil ned ikon

Vandforsyningsloven § 35  En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år. Det betyder at Varde Kommune kan påbyde boringen sløjfet.

Ekstra vand i 2023

Pil ned ikon

Tørkeindekset for 2023 er indtil videre særdeles højt i Varde Kommune. Dermed kan behovet for markvanding blive væsentligt større end for et normalt år og være sammenligneligt med tørkeåret 2018

Derfor er det nu midlertidigt muligt at ansøge og få sin konkrete sag behandlet med henblik på at blive tildelt mere vand til markvanding.

En forudsætning er naturligvis, at det ikke medføre fx en uacceptabel påvirkning af arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, Natura2000 områder, forurenede arealer og grundvandsressourcen ikke er opbrugt i det enkelte vandløbsopland.

Vandmængder.

Normalt tildeles 750 – 1000 m³ afhængig af jordbundstype. Denne tildeling vil kunne øges til 1.000 – 1.500 m³/ha.

For alle andre situationer vil vi vurdere individuelt.

Såfremt du vil søge om ekstra vand, skal nedenstående ansøgningsskema samt oplysningsbrev udfyldes og indsendes.

Se ansøgningsskema til ekstra vand her (åbner i nyt vindue).
Find oplysningsbrev til ekstra vand her (åbner i nyt vindue)