Markvanding

Markvanding

Varde Kommune giver tilladelser til etablering af nye markvandingboringer og fornyer tilladelser, der er ved at udløbe.

Varde Kommune giver tilladelsen på baggrund af Vandområdeplaner  2015-2021, samt kommunens administrationsgrundlag

Måleraflæsning

Du skal indberette dit vandforbrug hvert år.

Brug linket i selvbetjeningsløsningen ovenfor eller klik dig videre her.

Der er åbent for indberetning fra 1. december – 1. februar.

Du skal være opmærksom på: 

  • Udvalgte § 3 beskyttede naturtyper, efter en konkret vurdering, kan gives tilladelse til en sænkning af vandstanden på op til 5 cm.
  • Natura 2000 områder ikke må påvirkes af markvanding
  • Indvinding af mere vand, sker efter en konkret vurdering i grundvandsoplande, hvor der beregningsmæssigt er overskud af vand.
  • Tildeling af mere grundvand, afhænger af jordtyper og indberettede vandmængder for de sidste år
  • Markvandingsboring som udgangspunkt skal være mere end 300 meter fra et vandløb
  • Du kan indtaste måleraflæsning for dit markvandingsanlæg i perioden 1. december til 1. februar.
  • Du kan indberette i selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Mere om markvanding og måleraflæsning

Hvor kan jeg læse mere om markvanding?

Pil ned ikon

Indberetning/måleraflæsning

Pil ned ikon

Indtast målerstand for hver aktiv markvandingsboring
Vær opmærksom på, at du ikke skal indtaste JUP i dit brugernavn, når du logger ind.

Det er vigtigt, at du får afsluttet indtastning af målerstand til tiden.

Undlader du at indtaste målerstand til tiden, er der risiko for at du bliver udtaget til krydsoverensstemmelse af NaturErhvervstyrelsen.

Du skal have et DGU. NR. på alle markvandingsboringer (Boringsmærkat eller DYMO-tape på timetæller / el-måler)

Hvis jeg ikke bruger min markvandingsboring mere ?

Pil ned ikon

Vandforsyningsloven § 35  En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år. Det betyder at Varde Kommune kan påbyde boringen sløjfet.