Tilsyn

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af det kommunale tilsyn.

Tilsynene gennemføres efter Miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Læs Miljøtilsynsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).

Husdyrbrug med et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, reguleres efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, og er normalt ikke omfattet af det kommunale tilsyn.
Læs Miljøaktivitetsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold reguleres efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Husdyrbrugloven, og er omfattet af det kommunale tilsyn.
Læs Husdyrgødningsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).
Læs Husdyrbrugloven her (åbner i nyt vindue).

Se om du har et erhvervsmæssigt dyrehold her (åbner i nyt vindue).

Læs mere om tilsyn

Basistilsyn

Pil ned ikon

Basistilsyn er regelmæssige tilsyn, hvor husdyrbrugets samlede miljøforhold gennemgås. Tilsynet er som regel varslet i forvejen og omfatter blandt andet en gennemgang af:

 • Besætningens størrelse / produktionsarealernes størrelse
 • Foderopbevaring
 • Afløbsforhold
 • Olietanke
 • Opbevaring og bortskaffelse af affald og døde dyr
 • Opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, kontrolleres desuden vilkårene i denne.

Prioriterede tilsyn

Pil ned ikon

Et prioriteret tilsyn er et planlagt tilsyn, udover basistilsyn, som er målrettet de husdyrbrug hvor Varde Kommune, på baggrund af en miljørisikovurdering vurderer, at der skal føres flere tilsyn.

Et prioriteret tilsyn er målrettet de områder eller aktiviteter på ejendommen, som er årsagen til en høj score i miljørisikovurderingen. Det betyder, at det ikke er de samlede miljøforhold der gennemgås, som ved et basistilsyn.

Tilsynsfrekvens

Pil ned ikon

3-årig tilsynsfrekvens:

 • IED-husdyrbrug (større sohold, slagtesvinehold og fjerkræhold)
 • Husdyrbrug godkendt efter §16a
 • Husdyrbrug tilladt efter §16b med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år
 • Husdyrbrug godkendt efter §11 og §12

Disse husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 3 årig periode. Dog skal mindst 40% have et fysisk tilsyn hvert år. Ud over basistilsynene foretages der derfor en række prioriterede tilsyn.

6-årig tilsynsfrekvens:

 • Husdyrbrug tilladt efter §16b med en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år
 • Alle øvrige husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold
 • Disse husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6 årig periode. Dog skal mindst 25% af disse husdyrbrug have et fysisk tilsyn hvert år. Ud over basistilsynene foretages der derfor en række prioriterede tilsyn.

Tilsynskampagner

Pil ned ikon

Tilsynskampagner

Inden for industrivirksomheder og landbrugserhvervet, skal der hvert år udføres mindst 2 tilsynskampagner.

Ved disse tilsyn sættes der fokus på et bestemt miljøforhold, som ønskes kontrolleret. Disse tilsyn er uanmeldte.

Af tidligere tematilsyn på landbrugsområdet, har der blandt andet været tilsyn med flydelag på gyllebeholdere og kontrol af kompost i markstakke.

Du kan læse mere om kampagnetilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Læs om Varde Kommunes tilsynskampagne for landbrug i 2019 (åbner i nyt vindue)

Læs om Varde Kommunes tilsynskampagne for landbrug i 2022 (åbner i nyt vindue)

På grund af covid-19 har Miljøministeren i 2020 og 2021 godkendt, at landets kommuner kunne fravige kravet om at gennemføre tilsynskampagner. Varde Kommune har således ikke gennemført tilsynskampagner i 2020 og 2021, men kun de almindelige ordinære tilsyn.

Andre former for tilsyn

Pil ned ikon

Ikke alle former for tilsyn kræver, at kommunen besøger ejendommen.

Det kan blandt andet være kontrol med anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, der i de fleste tilfælde ikke kræver fysisk tilstedeværelse på ejendommen. Dog er kommunen stadig i kontakt med bedriftsejeren, da denne skal indsende oplysninger, men selve tilsynet laves rent administrativt, så længe der ikke er dyr på ejendommen.

Miljøtilsynsplan

Pil ned ikon

Varde Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, som blandt andet indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats med virksomheder og landbrug, samt en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer.

Der er ligeledes en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder og landbrug (IED virksomheder og –landbrug).

Læs Varde Kommunes miljøtilsynsplan her (åbner i nyt vindue).

Brugerbetaling

Pil ned ikon

Alle landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal regelmæssigt have foretaget miljøtilsyn på ejendommen. Der opkræves gebyr fra tilsynsmyndigheden for tid anvendt til forberedelse, udførelse af selve tilsynet, samt opfølgende sagsbehandling og afrapportering.

Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og brugerbetalingen kan ikke påklages.

Du kan læse mere om brugerbetaling og se taksterne hos Miljøstyrelsen (åbner i nyt vindue).

Offentliggørelser på DMA

Pil ned ikon

Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration også kaldet DMA, giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug.

Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget, samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.

På DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser (åbner i nyt vindue)