Dyr og bygninger

Hvis du ønsker at udvide eller ændre dit erhvervsmæssige dyrehold eller etablere en ny bygning på dit husdyrbrug, skal det godkendes ved kommunen inden du går i gang.

Det kan i nogle tilfælde klares med en anmeldelse. Ellers kræver det en ansøgning om tilladelse eller godkendelse.

Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue). Miljøstyrelsen har også lavet en Introduktion til husdyrreguleringen, hvor du kan få svar på mange spørgsmål. Se introduktionen til husdyrreguleringen her (åbner i nyt vindue).

Alle anmeldelser og ansøgninger skal indsendes på husdyrgodkendelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

For at søge om byggetilladelse skal du benytte Byg og Miljø (åbner i nyt vindue).

Varde Kommunes vejledning om læskure kan du finde her (åbner i nyt vindue)

Mere om anmeldelser, tilladelser og godkendelser

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Pil ned ikon

 

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at oplyse kommunen herom.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er defineret i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Læs Miljøaktivitetsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold består af maksimum:

1) 30 høns og
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, samt
3) et dyrehold med enten:

a)  2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder).
b)  4 stykker kvæg, som ikke er omfattet af a)
c)  4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
d)  2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg.)
e)  15 producerede slagtesvin,
f)  10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
g)  10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
h)  andre dyretyper end nævnt i a-g, hvis det samlede produktionsareal
på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25m2 eller
i)  forskellige dyretyper sammensat af a-h, hvis den
forholdsmæssige andel af hver dyretype efter a-g ikke tilsammen
overstiger 100%.

Vær opmærksom på, at svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke er tilladt i byzone og sommerhusområder, samt i områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Varde Kommune har udarbejdet en række vejledninger og regulativer på området:

Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud med henblik på afhjælpende foranstaltninger.

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

Mindre / ikke-godkendelsespligtige dyrehold

Pil ned ikon

Krav om tilladelse til etablering af husdyrbrug indtræder når produktionsarealet overstiger 100 m2, dog:

 • 175 m2, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får.
 • 200 m2, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
 • 300 m2, hvis der på produktionsarealet alene er ammekvæg med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

Find blanket til at anmelde et mindre dyrehold (åbner i nyt vindue). Etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg kan ske uden godkendelse eller tilladelse, hvis grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m2.

Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg kan ske uden godkendelse eller tilladelse.

Dyrehold af denne størrelse reguleres af Husdyrgødningsbekendtgørelsen og skal have tilsyn hvert 6. år. Se Husdyrgødningsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

Har du en §§10-12 miljøgodkendelse (tidligere ordning)

Pil ned ikon

Hvis du har en §§ 10-12 miljøgodkendelse, og du holder dig inden for rammerne af denne tilladelse / godkendelse, bliver du ikke omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter Husdyrbruglovens §§16 a og 16b.

Men ønsker du at udvide eller ændre dit husdyrbrug, skal du som udgangspunkt søge om tilladelse eller godkendelse til det efter § 16a eller § 16b i Husdyrbrugloven. Der kan ikke søges om tillæg til en §§ 10-12 miljøgodkendelse. Læs mere i Husdyrbrugloven (åbner i nyt vindue).

Visse udvidelser og ændringer kan dog foretages efter anmeldelse, se punktet Anmeldelser efter §§ 10-19.

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

§16a Miljøgodkendelse (ny ordning)

Pil ned ikon

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug, kræver det forudgående § 16a-miljøgodkendelse fra kommunen, hvis husdyrbruget

 • har en årlig ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år.
 • er et IE-husdyrbrug
  – Husdyrbrug med mere end 750 stipladser til søer.
  – Husdyrbrug med mere end 2.000 stipladser til slagtesvin (o. 30 kg).
  – Husdyrbrug med mere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

IE-husdyrbrug er omfattet af godkendelsespligt, uanset om ammoniakemissionen overstiger 3.500 kg NH3-N pr. år.

Ammoniakemissionen beregnes ud fra husdyrbrugets produktionsareal og gødningsopbevaringsanlæg i ansøgt drift.

Ansøgningerne skal indgives på husdyrgodkendelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Visse udvidelser og ændringer kan dog foretages efter anmeldelse, se punktet Anmeldelser efter §§ 10-19.

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

§16b Miljøtilladelse (ny ordning)

Pil ned ikon

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug på en måde, som ikke omfatter godkendelsespligten efter §16a, kræver det kommunens forudgående tilladelse efter §16b hvis du

 • får mere end 100 m2 produktionsareal, dog
  – 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekvæg med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får
  – 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste
  – 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekvæg med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).
 • Det ikke er et IE-brug.
 • Der er en årlig ammoniakemission på under 3.500 kg NH3-N pr. år.

Ammoniakemissionen beregnes ud fra husdyrbrugets produktionsareal og gødningsopbevaringsanlæg i ansøgt drift.

Ansøgningen skal indsendes via husdyrgodkendelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Visse udvidelser og ændringer kan dog foretages efter anmeldelse, se punktet Anmeldelser efter §§ 10-19.

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

Revurdering af miljøgodkendelser

Pil ned ikon

Det er kommunernes pligt at revurdere miljøgodkendelser til husdyrbrug.

Du skal som landmand ikke selv tage initiativ til revurdering af din miljøgodkendelse, men afvente at kommunen tager kontakt. Du har så pligt til at afgive de oplysninger, som kommunen har brug for til revurderingen.

Revurderingen resulterer i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud, eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene.

Alle IE-brug skal revurderes for at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik (BAT), samt at husdyrbruget kommer til at leve op til lovgivningens krav om maksimal totaldeposition for ammoniak på kategori 1- og kategori 2-naturområder.

Ikke-IE-brug skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til lovgivningens krav om totaldeposition for ammoniak på kategori 1- og 2-natur. Revurderingens formål er alene at sikre at husdyrbruget kommer til at leve op til disse krav. Hvis husdyrbruget lever op til kravene, træffer kommunen afgørelse om at frafalde revurdering.

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

Anmeldelser efter §§ 10-19.

Pil ned ikon

Visse mindre udvidelser eller ændringer på dit husdyrbrug kan i henhold til §§ 10-19 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gennemføres via en anmeldelse til kommunen:

§ 10: Forskellige driftsbygninger, som f.eks.: Halmlade, maskinhal, malkerum/malkestald eller korn og foderlagre

§ 11: Ensilageopbevaringsanlæg, som f.eks. ensilageplads eller ensilageplansilo

§ 12: Gødningsopbevaringsanlæg, som f.eks. møddingsplads, gyllebeholder eller opbevaringsanlæg til restvand

§ 13: Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning, som afgræsser nærmere specificerede naturområder

§ 14: Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter, som består af andre dyretyper, end dem, der allerede er på husdyrbruget.

§ 15: Skift mellem dyretyper (husdyrbrug som ikke har § 16a-godkendelse eller § 16b-tilladelse)

§ 16: Skift i miljøteknologiske løsninger i eksisterende staldafsnit

§ 17: Afprøvning af miljøeffektiv teknologier eller teknikker i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg

§ 18: Udvidelse af mælkeydelsen pr. malkeko (for husdyrbrug med §§ 10-12 miljøgodkendelse)

§ 19: Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende staldafsnit (på husdyrbrug som har en § 16a-godkendelse eller § 16b-tilladelse)

Læs husdyrbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige betingelser for hver anmeldeordning. Disse kan læses  i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen under de enkelte §§.

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen via husdyrgodkendelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt det anmeldte enten kan bringes til udførelse uden godkendelse eller tilladelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

§ 25 Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg, beholderbarrierer og dyrehold.

Pil ned ikon

Du skal jævnfør §25 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen anmelde det til kommunen, hvis du ønsker at:

 • Etablere fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg samt beholderbarrierer eller
 • Udvider eller ændrer fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg

Læs Husdyrgødningsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).

For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er etableret før 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen, første gang dyreholdet udvides eller ændres den 1. august 2017 eller senere. Anmeldelse kan foretages på Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold her (åbner i nyt vindue).

Anmeldelsen af anlæg skal indeholde en række oplysninger, blandt andet omkring:

 • Styrke, tæthed, bestandighed og placering.
 • Dyreart og dyretype, staldsystem, produktionsareal, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg.
 • Målfaste tegninger inkl. Relevante bygge- og konstruktionstegninger
 • Eventuelle driftsforskrifter

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen på teknik@varde.dk.

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

 

 

 

 

§26: Anmeldelse – Erhvervsmæssigt hundehold (5 eller flere hunde)

Pil ned ikon

 

Etablering, udvidelse eller ændring af et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger (herunder hundekenneler og hundepensioner), skal i henhold til § 26 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen anmeldes til kommunen. Læs Husdyrgødningsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue).

Anmeldelsen skal indeholde en række oplysninger, herunder hundeholdets størrelse og placering.

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen på teknik@varde.dk.

Varde Kommune har udarbejdet en brochure med vejledning om hundehold (åbner i nyt vindue).

Du er velkommen til at kontakte en af os i Landbrugsgruppen, hvis du har spørgsmål.

 

Offentliggørelser på DMA

Pil ned ikon

Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration også kaldet DMA, giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug.

Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget, samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.

På DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser.

Se mere på Miljøstyrelsens digitale miljøadministration her (åbner i nyt vindue).

Brugerbetaling

Pil ned ikon

Der opkræves brugerbetaling for ydelser i forbindelse med udarbejdelse af §16a miljøgodkendelser og af nogle §16b miljøtilladelser.

Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og brugerbetalingen kan ikke påklages.

Du kan læse mere om brugerbetaling og se taksterne hos Miljøstyrelsen (åbner i nyt vindue).