Jord

Skal du flytte jord, er din grund forurenet, skal du finde ud af, hvor der er forurenet jord i Varde Kommune?

Hvad betyder det, hvis din grund er forurenet?
Hvad kan du gøre for at undgå kontakt med forureningen?
Her kan du se, om en grund er kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret (lettere forurenet).
Hvornår du skal anmelde jordflytning – og skal du have taget prøver af jorden? Måske skal du bare flytte noget jord fra et sted til et andet.
Du vil ansøge om at etablere et jordvarmeanlæg
Alt det kan du læse mere om her på siden. 

Mere om jord

Jordflytning

Pil ned ikon

Jordflytning

Der skal altid anmeldes jordflytninger, hvis jorden er forurenet, hvis jorden kommer fra en grund der er kortlagt på V1 eller V2 af regionen, hvis grunden er områdeklassificeret (byjord), hvis jorden kommer fra en offentlig vej, eller hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Gebyr for jordflytning

Varde Kommune skal opkræve et gebyr for en jordflytning.

Opkrævningen sker jf. affaldsaktørbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.) §18 stk. 5. Gebyret opkræves, hvis jordflytning er anmeldepligtig iht. jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, BEK.nr. 1452 af 07/12/2015).

Anmeldelser af jordflytning sendes til: teknik@varde.dk.

Har du ikke internet, kan du sende anmeldelsen til Varde Kommune, Naturcentret, Bytoften 2, 6800 Varde.

På Varde Kommunes WEB-kort kan du se, om grunden er kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret. Zoom ind og sæt kryds under Jordforurening og undermenuer:

Se på kortet, om grunden er forurenet eller områdeklassificeret

På Region Syddanmarks hjemmeside for jord kan du se og læse, om og hvorfor en grund er kortlagt

Hvem må modtage jord?

Modtagere af ren jord

Korskro Grusgrav, Ølufvad Hovedvej 31, 6715 Esbjerg N – kontakt Billum Vognmandsforretning, tlf. 75258283, mail info@billumvognmand.dk

Tilførsel af jord til landbrugsarealer:
Hvis du vil udlægge jord på en landbrugsejendom, skal jorden være ren. Det vil sige jorden skal være ikke anmeldepligtig eller jorden skal overholde jordkvalitetskriterierne, med 1 prøve pr. 30 ton (ca. 16 m3). Naturcenter Varde skal godkende jordens placering, da udlægningen kan være i strid med naturbeskyttelsesloven og/eller planloven. Kontakt derfor altid Naturcentret inden jordflytningen.

Private borgere må uden anmeldelse aflevere op til 1m3 ren jord fra private ejendomme på kommunens genbrugspladser.

Modtagere for lettere forurenet og forurenet jord:

Svend B. Thomsen A/S, Hammeren 4, 6800 Varde, 75223355, sbt@sb-thomsen.dk
Anlægget modtager uklassificeret jord. Kontakt modtageanlægget inden flytning af jorden.

AFLD Fasterholt, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning, 97373377, afld@afld.dk
Kontakt modtageanlægget inden flytning af jorden.

RGS Nordic Esbjerg, Mådevej 87, 6705 Esbjerg, 88779080, csw@rgsnordic.com
Anlægget ren, lettere forurenet og ren jord og uklassificeret jord. Kontakt modtageanlægget inden flytning af jorden.

Stürup A/S Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg , csw@rgsnordic.com
Anlægget modtager jord, der ikke på forhånd er analyseret. Ikke jord fra V2-kortlagte arealer og ikke påvist forurenet jord. Kontakt modtageanlægget inden flytning af jorden.

Indlandsklitten Ribe Sdr. Farup Hedevej 12, 6760 Ribe, 81771863, csw@rgsnordic.com
Lettere forurenet jord (uden affald). Kontakt RGS Nordic inden flytning af jorden.

Jeg ønsker at modtage jord

Hvis du ønsker at modtage jord til fx at planere din græsplæne eller en mark, skal du sikre dig, at den jord du modtager, ikke er forurenet, og at genanvendelsen af jord ikke kræver en tilladelse fra kommunen.

I de tilfælde, hvor jorden ønskes flyttet til et landbrugsareal eller lignende, vil det være hensigtsmæssigt at kontakte kommunen, for at undgå, at jord udlægges i beskyttede naturområder eller lignende.

Genanvendelsen af jord, der indebærer omfattende terrænreguleringer, fx tykkelser på over ½ m, skal godkendes af Varde Kommune og kræver muligvis en landzonetilladelse.

Hvordan finder jeg ud af om min jord er forurenet?

Pil ned ikon

Regionerne kortlægger arealer, som er forurenet og arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, som kan forurene jorden.

Et areal kan kortlægges på vidensniveau 1 (V1) som muligvis forurenet, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. Kortlægning som forurenet på vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er faktisk viden om en forurening, som kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

 

Områdeklassificering:

Jorden inden for de områdeklassificerede områder er som udgangspunkt lettere forurenet

Områder der typisk udløser en områdeklassificering er:

  • Ældre byområder udbygget før 1940
  • Ældre bycentre
  • Arealer med blandet bolig og erhverv
  • Erhvervsarealer (undtaget arealer hvor der udelukkende er kontorbyggeri)
  • Arealer med oplysninger om let forurenet overfladejord

De områdeklassificerede områder skal som udgangspunkt være større geografisk sammenhængende områder og ikke enkeltejendomme. Der kan derfor være inddraget delområder som typisk ikke ville indgå i områdeklassificeringen, men udelukkende er med fordi de omkringliggende arealer er områdeklassificeret. Enkelte borgere kan derfor opleve, at deres ejendom medtages i områdeklassificeringen, selv om ejendommen ikke er beliggende indenfor et typisk udpegningsområde.

På Varde Kommunes WEB-kort kan du se, om grunden er kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret. Zoom ind og sæt kryds under Jordforurening og undermenuer:

Se på kortet, om grunden er forurenet eller områdeklassificeret

På Region Syddanmarks hjemmeside for jord kan du se og læse, om og hvorfor en grund er kortlagt.

 

Akut forurening

Pil ned ikon

Hvad gør jeg?

Ved en akut forurening f.eks. ved spild eller udledning af olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden eller til søer og vandløb, skal du straks ringe 112.

Hvad sker der herefter?

Alarmcentralen videregiver meldingen til redningsberedskabet, der foretager en opsporing og vurdering af forureningens omfang.

Beredskabet kan eventuelt lave afværgeforanstaltninger for at begrænse spredning af forureningen i jord, luft og vand.
Indsatslederen vil afhængig af forureningens art og omfang vurdere, om man finder det nødvendigt at kontakte Naturcenteret

Ændret arealanvendelse på forurenet jord

Pil ned ikon

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis din er jord forurenet, eller din ejendom måske er forurenet, og du ønsker at opføre en bolig eller på anden måde at ændre anvendelsen af din ejendom.

Det kaldes en § 8 tilladelse.

Det er altid en god idé at spørge Varde Kommunes Naturcenter, om det er nødvendigt at få en tilladelse.

Du kan hente ansøgningsskemaet her (åbner i nyt vindue)

En § 8-tilladelse er altid påkrævet, hvis:

– der skal ske bygge- og anlægsarbejde eller ændring af arealanvendelse på et kortlagt areal med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution.

– der skal ske bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal indenfor et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller et område med særlige drikkevandsinteresser.

– der skal ske bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal indenfor en afstand på 250 m fra et målsat vandløb.

Region Syddanmark er kortlægningsmyndighed i forhold til jordforureninger.
Derfor skal en § 8-tilladelse til høring hos regionen, som kan stille yderlige krav til betingelserne i tilladelsen.

Jordvarmeanlæg

Pil ned ikon

Horisontalt jordvarmeanlæg

Ønsker du at etablere et horisontalt jordvarmeanlæg på din ejendom i Varde Kommune,
skal du søge kommunen om tilladelse.
Hent ansøgningsskema til etablering af jordvarmeanlæg her (åbner i nyt vindue)

Vertikale jordvarmeanlæg
Det er kun i begrænsede områder, at kommunen giver tilladelse til vertikale jordvarmeanlæg.
Hent ansøgningsskema til vertikale jordvarmeanlæg her (åbner i nyt vindue)

Brug af frostsikringsmidler
I Varde Kommune er det besluttet, at jordvarmeanlæg skal bruge IPA-Sprit eller Mostanol som frostsikringsmiddel i byzone-, sommerhusområder- og tæt på områder, hvor vandværker indvinder drikkevand. Varde Kommune påbyder brug af IPA-Sprit som frostsikringsmiddel i vertikale jordvarmeanlæg.

Kortbilag
Det er vigtigt, at du vedlægger en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.

Tilslutningspligt
Tilladelser fritager dig heller ikke fra, at søge dispensation fra evt. tilslutningspligt over for kollektiv varmeforsyning jf. kommunens varmeforsyningsplanlægning.
Du kan søge om reduceret el-afgift fra staten når dit jordvarmeanlæg er færdigmeldt til Varde Kommune.
Kontakt dit lokale energiselskab, og anmod om et ansøgningsskema for at søge om reduceret el-pris.

Send ansøgningen  til Varde Kommune
Ansøgningen skal du sende til vardekommune@varde.dk, der retter oplysningerne i Bygnings og Bolig Registeret (BBR).
Din kvittering fra Varde Kommune er en ny BBR- meddelelse. Husk dog altid at færdigmelde jordvarmeanlægget, inden Varde Kommune kan rette BBR.