Borgermøde om planlægning af hotel ved Vejers Strand

Varde Kommune har modtaget en ansøgning  om igangsættelse af en planlægningsproces for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan i forbindelse med et nyt hotel ved Vejers Strand. Varde Kommune indkalder derfor idéer og forslag i forbindelse med planlægning.

Det ansøgte projekt er højere end kommuneplanrammen en åbner mulighed for i dag, og har en større bebyggelsesprocent end den gældende lokalplan. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor der vil blive fastlagt retningslinjer og rammebestemmelser for området, samt en ny lokalplan med bestemmelser for placering af bebyggelsen, parkering, højder og materialer.

 

Borgermøde

Der vil i perioden blive afholdt et digitalt borgermøde, så borgere, der ikke bor i området, har mulighed for at deltage:

Det digitale borgermøde afholdes mandag d. 10. oktober fra kl. 18-20

Mødet vil være åbent fra 17.30 og du deltager ved at klikke her:

Borgermøde om hotel ved Vejers Strand

 

Du kan læse FAKTA om de eksisterende og ansøgte forhold her

Varde Kommune vil i forbindelse med den forestående planlægning vurdere følgende hovedspørgsmål:

  • Den samlede trafikbelastning i området.
  • Bebyggelsens indpasning i kystlandskabet og området generelt.
  • Forhold til beskyttede dyre- og plantearter.
  • Bygningshøjder og materialevalg.
  • Turismemæssige potentialer og overvejelser.

Inden Varde Kommune går videre med planlægningen, opfordres alle interesserede til at indsende idéer og forslag til den ændrede planlægning.

Se debatoplægget her

Se hvorfra det ansøgte projekt bliver synligt

 

Høring

Bemærkninger, idéer og forslag skal indsendes senest:

Onsdag d. 26 oktober 2022

Via denne høringsportal

 

Alle har ret til at komme med bemærkninger, bemærkningerne kan også indsendes med post til: Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde, mærket med Ideer og forslag til hotel ved Vejers strand.  Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og efterfølgende være synlige i forbindelse med den politiske behandling.

 

Den videre planlægning

Når høringen er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag. Dette sendes til politisk behandling, hvor der træffes beslutning om indholdet af den kommende planlægning.

Der efterfølgende blive udarbejdet et kommuneplantillæg og ny lokalplan for området. Når der foreligger et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, vil planforslagene komme i forhøring forud for den egentlige offentlig høring. Herefter tages endelig stilling til planlægningen.