Erhvervsbyggeri

Her kan du få informationer om byggeri, byggearkiv og byggetilladelser til erhvervsbyggeri.

Hvis du skal opføre et nyt byggeri, i gang med en ombygning eller andre væsentlige forandringer, skal du søge byggetilladelse digitalt gennem Byg & Miljø.

Byg om Miljø er en fælleskommunal hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om eller anmelde et byggeri.

 

Mere om erhvervsbyggeri

Hvordan ansøger jeg i Byg og Miljø

Pil ned ikon

Du kan søge på vegne af dig selv, men du kan også vælge, at give din rådgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

En ansøgning eller anmeldelse omkring nyt byggeri kan være meget kompliceret. Derfor kan du løbende gemme din ansøgning i Byg og Miljø indtil du har besvaret de spørgsmål som er nødvendige for din ansøgning.

For at kunne indsende din ansøgning skal du bruge dit MitID.

Start Byg og Miljø selvbetjeningsportalen (åbner i nyt vindue).

 

Hvordan finder jeg gamle byggesager

Pil ned ikon

I det digitale byggesagsarkiv kan du søge efter din ejendom, enten via din adresse eller dit matrikelnummer.

HVAD KAN DU FINDE I WEBLAGRET
I weblagret ligger det ansøgnings- og tegningsmateriale, kommunen har fået tilsendt i forbindelse med byggesagsbehandling. Det vil være forskelligt fra ejendom til ejendom, hvad kommunen har af tegninger, afhængig af ejendommens alder, hvor meget der er bygget på ejendommen og så videre.

Eksempler på hvad der kan ligge i ejendommens byggesagsmappe:

Byggetilladelser
Plantegninger
Situationsplaner og afsætningsplaner

Her er adgang til det digitale byggesagsarkiv (åbner i nyt vindue).
Bemærk at du ikke behøver at logge ind for at kigge på de dokumenter, der er tilknyttet din ejendom.

HVAD ER IKKE TILGÆNGELIGT I BYGGESAGSARKIVET
Der kan være dokumenter, der ikke findes i byggesagsmappen eller som er låste. Det kan skyldes at f.eks:

Dokumentet indeholder personfølsomme sager (f.eks. cpr. nr.)
Der er tale om en ny eller igangværende sag
Enkelte ejendomme (f.eks. politistationen, militære anlæg m.m.) der er underlagt specielle bestemmelser
Vi arbejder på at arkivet fremadrettet også kommer til at indeholde eventuelle miljøtilladelser, der er tilknyttet ejendommen.

Hjælp til ansøgningen

Pil ned ikon

TINGLYSNINGEN
Der kan være tinglyst deklarationer eller servitutter på din ejendom, der fastlægger, hvor og hvordan der må bygges. Inden du ansøger om nyt byggeri eller ændret anvendelse af ejendom skal du sikre dig, at det er i overensstemmelse med eventuelle deklarationer eller servitutter på din ejendom.

Mere information om tinglysning kan du finde i Tingbogen (åbner i nyt vindue).

FORHÅNDSDIALOG
Kommunen deltager gerne i forhåndsdialog med dig og din rådgiver forud for indsendelsen af en byggeansøgning.

Hvis du ønsker en sådan dialog, skal du lave en aftale med en byggesagsbehandler.
Det er vigtigt at vi modtager skitser, forprojekt eller lignende inden mødet, så vi kan være forberedt og dermed gøre mødet effektivt og kvalificeret for begge parter.
En forhåndsdialog vil kunne afklare planmæssige og brandtekniske forhold og hjælpe dig med at udarbejde dit ansøgningsmateriale således, at det lever op til byggelovens krav og er fyldestgørende fra starten.

Jo tidligere du og din rådgiver indleder en dialog med os, jo mindre er risikoen for, at der i løbet af processen opstår forsinkelser eller unødvendige udgifter pga. misforståelser eller fejlfortolkninger.

Det er samtidigt vigtigt at forstå, at kommunen ikke kan fungere som rådgiver, ligesom et tilbud om forhåndsdialog ikke automatisk indebærer, at byggesagsbehandlingen sker på stedet.

LOKALPLANER OG KOMMUNEPLAN
Det du skal bygge skal altid overholde de lokalplaner og kommuneplaner der er gældende for området. Det gælder uanset om byggeriet kræver byggetilladelse, bare skal anmeldes eller kan udføres uden medvirken af kommunens byggeteams.

Her på hjemmesiden kan du finde kommunens lokalplaner og byggevedtægter.

Her på hjemmesiden kan du kan finde kommunens kommuneplaner.

Hvis du hellere vil lede efter kommune- og lokalplaner kan du gøre det i kommunens kortservice.

BYGNINGSREGLEMENT
Al erhvervs- og boligbyggeri i Danmark reguleres af Bygningsreglementet. Læs bygningsreglementet her (åbner i nyt vindue).

 

 

Gebyrer og takster

Pil ned ikon

Byggesagsgebyrer beregnes pr. 1. januar 2024 med 692 kr. pr medgået time.

Der udstedes to fakturaer, en ved udstedelsen af byggetilladelsen og en i forbindelse med færdigmelding og/eller udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

For byggesager om fritliggende småhuse – fx drivhuse, garager, carporte, redskabsskure, udhuse og lignende mindre bygninger – bliver der opkrævet et fast byggesagsgebyr på 1.175 kr., hvis det samlede areal af alle småhuse overstiger 50 kvm. I dette tilfælde udstedes der kun en faktura.

Se i øvrigt mere under Om Kommunen – Takster

Sagsbehandlingstider - Servicemål

Pil ned ikon

Varde Kommune er en del af den Servicemålaftale Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i 2016 omkring sagsbehandlingstider for bla. byggeansøgninger. Dette betyder, at Varde Kommune altid stræber efter at behandle en byggeansøgning indenfor flg. servicemål:

Simple konstruktioner:             40 dage
Enfamilieshuse:                          40 dage
Industri- og lagerbygninger:    50 dage
Etagebyggeri, erhverv:              55 dage
Etagebyggeri. Boliger:               60 dage

Ansøgninger om lovliggørelse af allerede opført byggeri er undtaget fra aftalen om servicemål.

Landzonetilladelser har et servicemål på 30 arbejdsdage inklusive høring af berørte parter. Dertil skal lægges 4 ugers klagefrist før der må udstedes en eventuel byggetilladelse.

Servicemålet for landzonetilladelser kan vi ikke overholde pt. pga. et stigende antal ansøgninger om opstilling af vedvarende energianlæg i det åbne land. Der må pt. påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder.

Aftalen om servicemål mellem Kommunernes Landsforening og regeringen kan findes her (åbner i nyt vindue)

Konfliktsøgning

Pil ned ikon

Ansøgningsportalen Byg og Miljø giver et førstehåndsindtryk af mulige konflikter for en ansøgning i forhold til anden lovgivning – primært arealreguleringen. Den indbyggede konfliktsøgning er derfor ikke altid fyldestgørende.

Det online konfliktsøgningsværktøj Varde Kommune anvender i behandlingen af din landzone- eller byggeansøgning finder du i kommunens netservice.

Der er tale om et relativt komplekst værktøj, og vi anbefaler, at det primært anvendes af rådgivere.