Takster

De politiske udvalg godkender hvert efterår de nye takster, der skal gælde i det nye år.

De fleste takster følger kalenderåret – det vil sige, at de træder i kraft pr. 1. januar og gælder for hele året.

På andre områder følger taksterne fx skoleåret – det drejer sig blandt andet om taksterne for Musik- og Billedskolen.

Takster for 2022

Takster for daginstitution, dagpleje, SFO, mv.

Pil ned ikon

Du kan her hente en oversigt over takster for daginstitutioner og dagpleje, skolefritidsordninger – samt for andre pasningstilbud i Varde Kommune for 2022

Taksterne er gælder pr. måned i 11 måneder – hvis ikke andet er angivet ud for tilbuddet.

Der ydes tilskud til søskende og friplads efter reglerne i Dagtilbudsloven.

Egenbetaling bliver opkrævet over 11 måneder forud – uanset ferielukning og lignende (juli måned er betalingsfri).
Er beløbet ikke betalt rettidigt, vil der blive udsendt rykker med tillæg af et gebyr på 250 kr.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2022.

Takster for Musik og Billedskolen - kor, instrumenter, solosang, billedkunst, mv.

Pil ned ikon

Du kan læse om tilmelding og priser for at gå på Musik og Billedskolen på deres hjemmeside

Her kan du læse om de forskellige hold, mulighederne for at modtage soloundervisning, mv.

 

Takster for vand, varme, spildevand og renovation

Pil ned ikon

Forsyningsområdet hører under DIN Forsyning A/S.

Du kan finde taksterne for fjernvarme, vand, affald og renovation samt kloak- og spildevand på DIN Forsynings hjemmeside

Priserne for affald og renovation samt kloak- og spildevand gælder for hele Varde Kommune.

Er du ikke er bosiddende i DIN Forsynings område, er du velkommen til at kontakte dit lokale vandværk og varmeforsyningsselskab for at høre mere om deres priser, mv.

Takster for skorstensfejning

Pil ned ikon

Du kan læse mere om takster for skorstensfejning, rensning af brændeovne, prøvningsattester, mm.

Varde Byråd har ved fastlæggelse af takster for 2022 besluttet at anvende KL’s vejledende takster for skorstensfejning med et tillæg på 1% til dækning af sodposer

Takster for byggesagsbehandling

Pil ned ikon

Byggesagsgebyrer beregnes pr. 1. januar 2022 med 644 kr. pr medgået time.

Der udstedes to fakturaer, en ved udstedelsen af byggetilladelsen og en i forbindelse med færdigmelding og/eller udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

For byggesager om fritliggende småhuse – fx drivhuse, garager, carporte, redskabsskure, udhuse og lignende mindre bygninger – bliver der opkrævet et fast byggesagsgebyr på 1.082 kr., hvis det samlede areal af alle småhuse overstiger 50 kvm. I dette tilfælde udstedes der kun en faktura.

Takster for mand- og maskintimer

Pil ned ikon

Mand- og maskintimer hører under virksomheden Vej og Park (Materielgården).

Du kan læse Vej & Parks takster for brug af fx. pladevibrator, traktor, gummiged, fejemaskine, mv.

 

Takster for handicapområdet - botilbud til handicappede

Pil ned ikon

Takster for madservice, daghjem, aflastning, frit valg af hjemmepleje mv.

Pil ned ikon