Forhøring i forbindelse med planlægning af lokalplan 17.10.L04 for udvidelsen af Outrup biogas

Varde Kommune er ved at udarbejde en ny lokalplan for det eksisterende biogasanlæg, Outrup biogas.

Varde Kommune indkalder til forhøring i forbindelse med planlægningen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at det eksisterende biogasanlæg kan udvides.

Varde Kommune har modtaget en projektansøgning om udvidelse af anlægget til at kunne håndtere op til 250.000 ton biomasse pr år. Med lokalplanen ønskes at fremtidssikre plangrundlaget for området, hvorfor lokalplanen og den tilhørende miljøvurdering omhandler en fuld udbygning af området, hvilket vurderes at være et anlæg, som kan håndtere 325.000 ton biomasse pr. år og med mulighed for anlæggelse af CO2-fangst i tilknytning til anlægget.

I perioden d. 14. september 2021 til d. 28. september 2021 har afgrænsningsnotatet for miljørapporternes indhold været i offentlig høring.

Se resumé af indkomne bemærkninger samt udkast til besvarelse heraf her

 

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet følgende udkast, som vi gerne vil høre jeres bemærkninger til.

Projekt

Se projektansøgningen her

Se udkast til miljøkonsekvensrapporten af projektet her

Se udkast til paragraf 25-tilladelsen her

Se udkast til miljøgodkendelsen her

 

Plan

Se udkast til kommuneplantillæg 08 her

Se udkast til lokalplanen 17.10.L04 her

Se udkast til miljøvurderingsrapporten af planudkastet her

Se udkast til udbygningsaftalen her

 

Bemærkninger,  skal indsendes via høringsportalen længere nede på denne side. Bemærkningerne skal indsendes senest: Mandag d. 28. november 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger, bemærkningerne kan også indsendes med post til: Varde Kommune, Plan og Gis, Bytoften 2, 6800 Varde, mærket med forhøring til lokalplan 17.10.L04.  Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og vil efterfølgende være synlige i forbindelse med den politiske behandling.

 

Der vil i perioden blive afholdt et borgermøde:

Borgermødet afholdes tirsdag d. 15. november fra kl. 18-20, på Borgerservice i Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde i kantinen

 

Den videre planlægning

Når høringen er afsluttet, vurderes de indkomne bemærkninger. Dette sendes til politisk behandling, hvor der træffes beslutning om indholdet af den kommende planlægning.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et planforslag. Når der foreligger et forslag til plangrundlaget, vil planforslagene blive sendt i offentlig høring, hvor det igen er muligt at komme med bemærkninger til forslaget. Herefter tages endelig stilling til planlægningen.