Opstilling til kommunalvalget

Hvis du ønsker at få indflydelse på forholdene i Varde Kommune, kan du stille op til kommunalvalget.

 

Valgbar

Du skal være valgbar for at stille op til kommunale valg. Det betyder, at du skal opfylde nogle grundlæggende betingelser for at stille op og blive valgt ind i kommunalbestyrelsen.
Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis man:
•    er fyldt 18 år
•    har fast bopæl i opstillingskommunen og
•    enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst 4 år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg.

Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Følgende personer har dog ikke valgret og kan derfor ikke stille op til kommunale valg:
udlændinge, der er på tålt ophold,
udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international
straffedomstol.

For at blive valgt:
For at blive valgt til kommunalbestyrelsen må du ikke have fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. Der er fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til kommunalbestyrelser på grund af straf. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil.

Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der:
•  er gået mindst tre år, efter at straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet.
•  er gået mindst fem år, fra du blev idømt forvaring eller ubetinget fængsel i seks måneder eller mere.

En dom om betinget fængselsstraf medfører desuden kun tab af valgbarhed i den valgperiode, hvor straffen er idømt.

Du kan under alle omstændigheder stille op som kandidat til valget, uanset om du har fået en straf, der medfører tab af valgbarhed.
Hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen, skal du underrette borgmesteren eller regionsrådsformanden, hvis du på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf.

Du kan få flere oplysninger om kommunale og regionale valg hos Social- og Indenrigsministeriet eller kommunen.

Hvordan stiller du op til valget?

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

  •      opstille alene
  •      opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget
  •      opstille for en lokal borgerliste.

Alle, der opstiller til kommunale og regionale valg, opstiller på kandidatlister. Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du derfor udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune, du ønsker at stille op i. Kandidatlisten skal bl.a. have et navn (listebetegnelse).

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.

Anbefaling fra vælgere (stillere)

For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at kandidatlisten stiller op.

En kandidatliste kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Det kan den, hvis kandidatlisten blev valgt ved sidste kommunale valg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen ni uger før valgdagen. Anmodningen skal indgives til valgbestyrelsen i kommunen.

Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op i Varde Kommune.
Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen, hvor din liste vil stille op.
Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen.

Kandidater

Kandidatlisten skal indeholde navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være én kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen. Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

Sådan indleverer du kandidatlisten

Til det kommunale valg tirsdag den 16. november 2021:

  • Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, kan tidligst indleveres til valgbestyrelsen tirsdag den 31. august 2021 (11 uger før valgdagen), og skal indleveres senest kl. 12 tirsdag den 14. september 2021 (ni uger før valdagen).
  • Kandidatlisten med stillernes underskrifter, kan tidligst indleveres til valgbestyrelsen tirsdag den 14. september 2021 (ni uger før valgdagen), og skal indlevere senest kl. 12 tirsdag den 28. september 2021 (syv uger inden valgdagen).

Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten.

Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen ud for navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver til folketingsvalg, som de også kan bruge, når de stiller op til kommunale valg. Ingen lokallister kan benytte disse bogstaver.
Kommunen offentliggør snarest muligt – efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet – en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.