Den 17. december 2021 trådte lov om beskyttelse af Whistleblower i kraft. I Varde Kommune valgte vi, at Whistleblowerordningen kan benyttes af nuværende ansatte i
kommunen, og der kan foretages indberetninger om overtrædelser af dele af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser af gældende dansk ret samt øvrige alvorlige forhold. Som eksempler på forhold der vil falde indenfor ordningen kan nævnes: Bestikkelse, tyveri, bedrageri, tilsidesættelse af tavshedspligter, overtrædelse af reglerne om magtanvendelse m.fl.

Whistleblowerordningen er organisatorisk placeret i Juridisk og Politisk Sekretariatet sammen med Borgerrådgiverfunktionen. Vi etablerede en løsning til håndtering af henvendelserne via Whistleblowerordningen i samarbejde med advokatfirmaet DAHL, som har en webbaseret løsning, som blandt andet sikrer, at der kan kommunikeres med eventuelle whistleblowere samtidigt med, at anonymiteten kan bevares.

Samtidig blev etableret en whistleblowerenhed i Varde Kommune som består af personale- og udviklingschef Karoline Klaksvig, sekretariatschef og DPO Pia Koch Hauge samt borgerrådgiver Yvonne Larsen.

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere § 27, skal der en gang årligt offentliggøres oplysningerne om hvilken aktivitet der har været i ordningen i det forgangne år. Nærværende offentliggørelse omfatter kalenderåret 2022. Offentliggørelsen omfatter ligeledes aktiviteter for perioden 17. december 2021 til 31. december 2021.

Der har været én henvendelse, som er blevet vurderet i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere. Henvendelsen kom ind telefonisk direkte til Borgerrådgiveren, og indberetter benyttede dermed ikke den, af advokatfirmaet DAHL, hostede IT-løsning.

Henvendelsen faldt uden for lovens anvendelsesområde og er efterfølgende i stedet blevet behandlet på anden vis i samråd med indberetter.