Job på særlige vilkår

Har du begrænset eller varigt nedsat arbejdsevne, kan Varde Kommune bevilge dig et fleksjob eller et skånejob, hvis du opfylder visse krav.

Både fleksjob og skånejob tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og psykisk. For begge ordninger gælder, at:

 • du ikke må kunne arbejde på normale vilkår
 • du skal have varig nedsættelse af din funktions- og arbejdsevne

Skånejob kan kun bevilges til førtidspensionister.

Det er rehabiliteringsteamet som behandler din sag, og afgører om du kan få bevilliget fleksjob eller førtidspension. Læs mere om rehabilitering længere nede på siden.

Muligheder, hvis du har nedsat arbejdsevne

Fleksjob

Pil ned ikon

Fleksjob – fleksibel arbejdskraft til alle de mindre opgaver

En ansættelse i et fleksjob kan være ved en ny arbejdsgiver eller ved din nuværende arbejdsgiver

Ansættelse ved en ny arbejdsgiver
Du kan godkendes til et fleksjob, når

 • du er under folkepensionsalderen
 • du kan ikke være i – eller få – et job på normale vilkår eller ansættelse i et skånejob
 • du har varig og væsentlig begrænsning af din arbejdsevne af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det gælder inden for alle brancher og stillinger. For at afdække det, vil du komme i arbejdsprøvning
 • dine muligheder for revalidering, aktivering eller andre ordninger er afprøvet og udelukket

Ansættelse ved din nuværende arbejdsgiver
For at du kan godkendes til et fleksjob ved en nuværende arbejdsgiver, skal du have været ansat på arbejdspladsen i 12 måneder på særlige vilkår, inden der kan tages stilling til et fleksjob.
Der kan ses bort fra de 12 måneder ved akut opstået sygdom eller ulykke.

Aftale om fleksjob
Når du skal ansættes i et fleksjob vurderer Jobcenteret, hvor mange timer du kan arbejde.
Vurderingen danner grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og arbejdsgiver, herunder arbejdstid og aflønning.

Løn og tilskud
I et fleksjob får du løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, du reelt yder.
Udover din løn får du et tilskud, der udbetales af kommunen. Tilskuddet kan udgøre op til 98 procent af højeste dagpengesats, det afhænger af lønnen.

Godkendelse af fleksjob
Et fleksjob bevilges – som udgangspunkt – i op til 5 år ad gangen.
Herefter vurderer Jobcenteret om du fortsat har ret til et fleksjob.

Er du over 40 år kan du få bevilget et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at du ikke kommer i et arbejde på ordinære vilkår.

Ferie og sygdom
Din ansættelse er på fuldstændig samme vilkår som øvrige medarbejdere, så du går ind under samme regler.

Ledig fleksjobber
Du modtager ledighedsydelse, hvis du er uden arbejde.

Har du spørgsmål?
Du kan kontakte Jobcenter Varde, tlf. 79 94 68 00

Læs mere om vilkårene for fleksjob her (åbner i nyt vindue)

Skånejob til førtidspensionister

Pil ned ikon

Job med løntilskud til førtidspensionister

Er du førtidspensionist, har du mulighed for at blive ansat i et skånejob med løntilskud, hvis du ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Du må ikke kunne arbejde på normale vilkår, og du skal have varig nedsættelse af din funktions- og arbejdsevne.

Ansættelsen i skånejob kan være på fuld tid eller deltid, og din arbejdsgiver udbetaler lønnen til dig og modtager et løntilskud fra kommunen.

Skånejob foregår på særlige vilkår og tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og/eller psykisk.

Et skånejob er normalt med nedsat arbejdstid, og der gælder særlige regler vedr. aflønning i et skånejob, hvor lønnen normalt er betydeligt lavere end normal overenskomstmæssig aflønning.

Til gengæld modtager du fortsat din førtidspension samtidig med skånejobbet.

Du skal primært selv finde dit skånejob.

Jobcenter Varde kan eventuelt hjælpe med udarbejdelse af dit CV.

Er du ikke selv i stand til at søge efter skånejob, hjælper Jobcenter Varde med match i det omfang, virksomhederne tilbyder jobåbninger.

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Læs mere om vilkårene for skånejob for førtidspensionister her (åbner i nyt vindue)

Virksomhedspraktik for ledige fleksjobbere

Pil ned ikon

Praktik i en virksomhed kan være en god og konkret indgang til arbejdsmarkedet for dig som ledig fleksjobber.

Gennem virksomhedspraktik får du afklaret, om en bestemt type job og den pågældende branche er noget for dig, og samtidig får du styrket dine kompetencer.

Vilkår

Praktikkens længde varierer og afhænger først og fremmest af din situation. For dig som fleksjobber varer virksomhedspraktikken typisk 13 uger.

Hvis du er i virksomhedspraktik, er du omfattet af en særlig forsikring. Så hvis du ikke er dækket på anden vis, dækker Jobcenter Varde skader på dig eller skader forårsaget af dig.

Har du brug for yderligere information om din egen situation, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Læs mere om vilkårene for virksomhedspraktik for ledige fleksjobbere her (åbner i nyt vindue)

Mentor

Pil ned ikon

Har du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit nye fleksjob, kan Jobcenter Varde yde støtte til, at din arbejdsgiver midlertidigt ansætter en mentor til at hjælpe dig.

Mentoren vil normalt være en medarbejder i virksomheden, der frikøbes til at være mentor.

Medarbejderen er med til at sikre, at du bliver fortrolig med de daglige opgaver.

Formål

Mentorordningen har til formål at give dig den hjælp, som er nødvendig for, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan også være tale om, at du vender tilbage til nuværende arbejdsgiver på et nyt arbejdsområde.

Vilkår

For at blive tilkendt en mentor, skal du have behov for støtte, vejledning og introduktion, der ligger udover, hvad der sædvanligvis forventes ved ansættelse af en ny medarbejder.

Behovet for mentorstøtte (antal timer og periode) fastsættes ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Har du brug for yderligere information om mentorordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Læs vilkårene om mentorordningen her (åbner i nyt vindue)

Du driver selvstændig virksomhed

Pil ned ikon

Nedsat arbejdsevne – mulighed for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden – det vil sige en arbejdsevne, der som udgangspunkt ikke overstiger gennemsnitligt 20 timer per uge.

Der er flere krav, som skal opfyldes.

Læs vilkårene ved tilskud til selvstændige erhvervsdrivende her (åbner i nyt vindue).

 

Seniorpension

Pil ned ikon

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Kravene er, at:

 • du har højst seks år til folkepensionsalderen
 • din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
 • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år (hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre)

Du kan søge om seniorpension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorpension.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab. Via nedenstående link kan du læse mere:

Find krav til bopæl og statsborgerskab for folke- og førtidspensionister her (åbner i nyt vindue)

 

Hvor meget kan jeg få i seniorpension

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedligt maksimalt beløb for seniorpension før skat:

 • hvis du er enlig: 19.092 kr. (2020)
 • hvis du er gift/samlevende: 16.229 kr. (2020)

 

Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Kommunen kan gøre din pension hvilende, hvis kommunen kan se, at du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 212.360 kr. om året (2020).

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte kommunen.

Du skal også kontakte kommunen for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 212.360 kr. om året (2020).

 

Før du søger

Vi anbefaler, at du kontakter din praktiserende læge før du søger om seniorpension. Din læge kan vurdere dine fysiske eller psykiske begrænsninger.

Du kan evt. også tale med din fagforening, som kan give dig råd og vejledning.

 

Sådan søger du om seniorpension

For at søge om seniorpension skal du kontakte Jobcenter Varde. Hvis du allerede har en rådgiver i jobcentret, skal du kontakte denne.

Er du ikke tilknyttet jobcentret, kan du ringe til jobcentret på tlf. 79 94 68 00 og oplyse, at du ønsker at ansøge om seniorpension.

Der gøres opmærksom på, at der vil være ventetid, når din sag skal behandles. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at holde ventetiden nede, men der skal indhentes flere oplysninger mv.

 

Hvis du vil klage

Kommunen træffer afgørelser om seniorpension. Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal inden fire uger sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.

 

Lovgivning:

Bekendtgørelse af lov om social pension (åbner i nyt vindue)

Bekendtgørelse om seniorpension (åbner i nyt vindue)

Rehabiliteringsmøde

Pil ned ikon

Hvis du vil have et hurtigt overblik over, hvordan et møde i rehabiliteringsteamet foregår, kan du se denne video (åbner i nyt vindue).

Hvad er rehabiliteringsteamet?

Rehabiliteringsteamet er en gruppe af fagpersoner med forskellig faglig baggrund. Rehabiliteringsteamets primære opgave er at komme med forslag til jobcenteret i sager om fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Rehabiliteringsteamet skal altid involveres, inden kommunen kan bevilge fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Hvorfor skal jeg mødes med rehabiliteringsteamet?

Du skal mødes med teamet, fordi der skal ske noget nyt i din sag. Sammen skal I finde ud af, hvad der skal til, for at du kan komme videre med enten arbejde eller uddannelse. Både du og din sagsbehandler fra jobcenteret deltager i mødet.

Det er vigtigt, at du mødes med rehabiliteringsteamet, da det er din mulighed for at påvirke din sag.

På mødet deltager

 • Du og din sagsbehandler fra jobcentret
 • En medarbejder fra jobcentret
 • En kommunal medarbejder fra sundhedsområdet
 • En medarbejder fra kommunens social og handicap afdeling
 • En læge fra Region Syddanmark

Derudover kan der deltage andre fagpersoner alt efter din situation – fx en medarbejder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller fra Børn og familie afdelingen.

Du er velkommen til at tage en anden person med til mødet.

Forberedelse til mødet

Før mødet skal du udfylde den forberedende del af din rehabiliteringsplan i samarbejde med din sagsbehandler i jobcenteret.

Du skal også have en ny lægeerklæring fra din egen læge. Du skal selv bestille tid hos lægen, når du får brev fra din sagsbehandler om det.

Det sker på mødet med rehabiliteringsteamet

 • Mødelederen byder velkommen og indleder mødet
 • Deltagerne præsenterer sig selv
 • Din sagsbehandler fortæller om Jeres arbejde i din sag
 • Du er velkommen til at fortælle det som er vigtigt for dig
 • Du og rehabiliteringsteamet taler om, hvilken plan der kan lægges
 • Mødelederen opsummerer og konkluderer på samtalen
 • Du får mulighed for at stille spørgsmål
 • Inden du går fra mødet vil du få en mundtligt indstilling. Det modtager du også skriftlig efter mødet.

Mødet varer ca. 40 minutter.

Efter mødet
På baggrund af mødet laver rehabiliteringsteamet en indstilling om, hvad din rehabiliteringsplan skal indeholde. Derefter skal planen godkendes i jobcenteret, som træffer den endelige beslutning i sagen.

Rehabiliteringsplanen kan indeholde:

 • At du bliver indstillet til fleksjob
 • At indstillet til et ressourceforløb
 • At du bliver indstillet til førtidspension
 • At du skal have et nyt aktiveringstilbud i jobcenteret

Hvis jobcenteret ikke er enig med rehabiliteringsteamet skal din sag behandles i rehabiliteringsteamet igen. Det foregår på samme måde som første gang, bortset fra at der ikke skal laves nye forberedende papirer.

Klage
Du kan ikke klage over, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet eller over rehabiliteringsteamets indstilling.

Du kan klage over jobcenterets afgørelser efter almindelige klageregler.

Socialt frikort

Pil ned ikon

Socialt frikort giver udsatte mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit i et kalenderår.

Læs vilkårene for socialt frikort her (åbner i nyt vindue)