Vil du være domsmand eller nævning?

Hvis du vil være nævning eller domsmand, skal du ansøge om at blive optaget på grundlisten. Domstolene bruger listen, når de udpeger lægdommere, der er en fællesbetegnelse for nævninge og domsmænd.

Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som lægdommere.

Grundlisteudvalget i Varde Kommune skal senest den 1. april 2023 finde ca. 240 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opføre disse på en grundliste.

Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Det er ikke længere muligt at sende en ansøgning om optagelse på grundlisten.

Du kan læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som nævning eller domsmand på Danmarks Domstolens hjemmeside>>

Vil du vide mere om lægdommere og grundlisten?

Hvad er en lægdommer?

Pil ned ikon

En lægdommer er en mand eller kvinde, som ikke har en juridisk eksamen. Alligevel er de med til at dømme eller frifinde personer i straffesager.
Lægdommerne lytter sammen med de uddannede dommere i By- og Landsretten til argumenterne i sagen. Herefter er lægdommerne med til at vurdere, om den anklagede skal dømmes eller frifindes.

En kort tegnefilm om hvervet som lægdommer kan ses her:

Tegnefilm med call to action>>

Tegnefilm uden call to action>>

Hvilke krav skal opfyldes for at blive lægdommer?

Pil ned ikon

Du skal bo i Varde Kommune

 • Du skal have valgret til Folketinget – det vil sige, at du skal være minimum 18 år og have dansk statsborgerskab
 • Du må ikke fylde 80 år inden den fireårige periode (1. januar 2024 – 31. december 2027) afsluttes, altså skal du være født mellem 1947 og 2004
 • Du skal tale og forstå dansk
 • Dit fysiske og psykiske helbred skal være i orden
 • Du må ikke være straffet for en alvorlig forbrydelse – Landsretten indhenter straffeattest
 • Du må ikke være juridisk embedsmand, advokat, ansat i kriminalforsorgen, præst i folkekirken eller ved andre trossamfund eller ansat ved politiet.

Vi ser meget gerne, at flere unge under 30 år og borgere med anden etnisk oprindelse end dansk søger, men alle er velkomne til at søge.
Er du lægdommer i indeværende periode (2020-2023), skal du søge igen, hvis du er interesseret i at blive optaget på den nye grundliste.

Der er ingen garanti for, at du bliver udtaget til Varde Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Varde Kommune, der ønsker optagelse på listen.

Det er Vestre Landsret, der udarbejder den endelige liste over lægdommere. Det er derfor ikke alle, der optages på ”grundlisten”, som ender med at blive valgt som lægdommere. Dette sker ved lodtrækning af Landsretten.

Hvis du kommer på Landsrettens endelige liste over lægdommere for perioden 2024-2027, får du besked af Retten i løbet af efteråret 2023.

Hvad får jeg for det?

Pil ned ikon

Som lægdommer får du p.t. 1.100 kr. pr. dag. Retten indeholder A-skat. Der betales også befordringsgodtgørelse.

Lægdommere gør normalt kun tjeneste ved deres ”egen” lokale byret samt på de nærmeste beliggende steder, hvor landsretten holder møde.

Hvor meget arbejde er der i opgaven?

Pil ned ikon

I løbet af et år vil du gennemsnitligt komme til at have fire dage med opgaver som lægdommer.

Som lægdommer kan du normalt regne med at skulle deltage i retssager en enkelt dag ad gangen. Enkelte sager vil dog være så omfattende, at de tager flere dage eller uger.

Hvordan kommer jeg på grundlisten?

Pil ned ikon

Ansøg om at komme på grundlisten

Ansøgningsfrist den 26. februar 2023.

 

Er det borgerligt ombud?

Pil ned ikon

Som borger i Danmark er der en række opgaver, du ikke kan sige nej til at udføre, hvis du bliver spurgt. Dette offentlige arbejde, som alle har pligt til at påtage sig, kaldes borgerligt ombud.
Arbejdet som nævning eller domsmand er borgerligt ombud, og der vil derfor være mødepligt.

Pligten til at påtage sig disse opgaver ophører dog, når du når en vis alder.
For domsmænd ophører pligten, når du fylder 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer.

Hvem er Grundlisteudvalget?

Pil ned ikon

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på 5 personer:

 • Peter Nielsen – formand
 • Hans Tosti
 • Rasmus Sømod
 • Finn Ladegaard
 • Claus Brink

Hvem laver ”grundlisten”?

Pil ned ikon

Senest den 1. april 2023 skal Grundlisteudvalget fremsende en grundliste til Vestre Landsret. Grundlisten er gældende for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Grundlisteudvalget skal sikre, at personer der er på grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af Varde Kommunes befolkning og repræsenterer de forskellige aldersklasser, mænd og kvinder samt etnisk tilhørsforhold.

Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.