Info om skoleområdet

Find information om SFO, ferieplan, indskrivning og skoledistrikt, skolekørsel, hjemmeundervisning og Udforsk!

SFO

Pil ned ikon

Alle skoler i Varde Kommune har en skolefritidsordning (SFO), som eleverne i børnehaveklasse til 3. klasse kan gå i efter skole. For eleverne i 4. til 6. klasse er der juniorklubber.

SFO’erne på de enkelte skoler er forskellige og har forskellige tilbud og profiler, og der er et tæt samarbejde mellem lærere i skolen og pædagogerne i SFO’erne. Læs mere om SFO’en på din lokale skoles hjemmeside.

Du skal betale for, at dit barn kan gå i skolefritidsordningen og juniorklub.

Takster 2024 (åbner i nyt vindue)

Du melder dit barn ind i SFO og juniorklub her ved at logge ind med MitID på digital pladsanvisning (åbner i nyt vindue)

Vi forudsætter, at forældre med fælles forældremyndighed er enige ved ind- og udmeldelse.

Skolernes ferieplan

Pil ned ikon

Indskrivning, skoledistrikt og frit skolevalg

Pil ned ikon

Indtast din adresse og se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til i (zoom ud efter søgning):

Vis stort kort (åbner i nyt vindue)

Børn som opfylder disse kriterier kan starte i børnehaveklassen:

• Børn som er 6 år (født i 2017)
• Børn som bliver 6 år (født i 2017)
• Børn som bliver 5 år inden 1. oktober 2023

Hvis du er i tvivl, om dit barn er skolemodent, bør du tale med daginstitutionen og skolen om det.

Et barn, der er født i 2017, er undervisningspligtigt og skal begynde undervisningen i august 2023.
Skolestarten kan dog udsættes et år. Procedure for skoleudsættelse (åbner i nyt vindue)

Er du i tvivl om skoledistrikt, udsættelse af skolegangen eller andet vedrørende indskrivning, kan du henvende dig til Ann Tina
Langgaard i Skoleafdelingen i Varde Kommune skriv til Ann Tina Langgaard

I kan vælge en anden skole end distriktsskolen, der er frit skolevalg til andre folkeskoler eller friskoler.
Hvis I vælger en anden skole end distriktsskolen, kan skolen tage forbehold, og I skal være opmærksomme på, at en eventuel udgift til kørsel ikke bliver betalt af Varde Kommune.

Læs om Frit skolevalg i Varde Kommune på almenområdet her: Retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune (åbner i nyt vindue)

Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I få hjælp til at indskrive jeres barn i børnehaveklassen, ved at henvende jer på skolen

Skolekørsel til folkeskoler og friskoler

Pil ned ikon

En elev har ret til at blive kørt til og fra skole, når afstanden mellem elevens hjem og distriktsskolen er større end:

 • 0.-3. klassetrin: 2,5 km
 • 4.-6. klassetrin: 6,0 km
 • 7.-9. klassetrin: 7,0 km
 • 10. klassetrin: 9,0 km.

Eleven har også ret til skolekørsel, hvis eleven skal færdes på en farlig skolevej. Vejmyndighederne og politiet vurderer i fællesskab, om en skolevej er trafikfarlig. I den vurdering indgår følgende forhold:

 • Fysiske forhold (vejbredde, oversigtsforhold mv.)
 • Trafikmængde (antal køretøjer af forskellig type)
 • Elevens alder.

Når en strækning erklæres trafikfarlig betyder det, at elever til og med 7. klasse skal tilbydes befordring mellem hjem og skole.

Hvis forældre, skole eller skolebestyrelse oplever, at skolevejen for eleverne trafiksikkerhedsmæssigt er for udfordrende kan man kontakte kommunens kørselskontor med henblik på en undersøgelse af forholdene. Kørselskontoret tager herefter kontakt til kommunens vejmyndighed, som sammen med Politiet foretager en måling af trafikmængde, oversigtsforhold og hastighed.
Men baggrund heri kommer de med en indstilling som behandles politisk i Varde Kommune.

Anmodning om vurdering skal sendes til skolekorsel@varde.dk

Se en oversigt over trafikfarlige veje (åbner i nyt vindue)

Hvis en elev har nedsat førlighed, har eleven mulighed for kørsel.

Hvis en elev ikke har ret til skolekørsel, skal forældrene selv sørge for, at eleven kommer til og fra skole.

Du søger om skolekørsel på skolen. Hvis en elev har ret til skolekørsel, er det uden egenbetaling for eleven. Ruten for skolekørsel kan ses på skolens hjemmeside.

Skolekørsel for elever i specialtilbud sker efter visitation af Varde Kommune.

Kontakt skoleafdelingen for mere info

Skolekørsel og frit skolevalg

En elev kan kun bruge Varde Kommunes tilbud om skolekørsel til distriktsskolen. Hvis eleven ikke går på distriktsskolen, er forældrene derfor selv ansvarlige for at få barnet sikkert til og fra skole.

Skolekort

Hvis en elev har ret til kørsel, skal det have et skolekort. Sådan får en elev et skolekort, hvis eleven har ret til kørsel:

 • Eleven beder distriktsskolen om et skolekort.
 • Skolekortet udleveres på første skoledag i det nye skoleår
 • Eleven kan køre fra hjemmet til skolen på skoleårets første skoledag uden skolekort.

Kørselstider og ventetider

For elever, der har ret til kørsel gælder følgende:

 • Ventetider er maksimalt 60 minutter om morgenen og 60 minutter om eftermiddagen.
 • Varde Kommune tilstræber, at ventetiden ikke overskrider 45 minutter.

Der er ingen love, der siger noget om, hvor lang tid køretiden må være. Varde Kommune har besluttet, at køretiden ikke bør overskride 60 minutter i normal trafik.

Midlertidig tompladsordning

Når en rute omlægges, sker det ud fra de kørselsberettigede elevers adresser. Det betyder, at de elever, der benytter de midlertidigt ledige pladser, kan miste muligheden for at benytte skolekørslen uden særlig varsel, ligesom ruten kan omlægges, så den ikke længere ligger tæt på elevens adresse. Du kan høre mere om muligheden for at bruge de ledige pladser på jeres skole.

Hjemmeundervisning

Pil ned ikon

Forældre har mulighed for at opfylde undervisningspligten gennem hjemmeundervisning. Ved hjemmeundervisning overtager forældrene ansvaret for undervisning og læremidler.

Hjemmeundervisning finder sted i henhold til friskoleloven og skal dermed svare til det, der almindeligvis tilbydes i folkeskolen.

Ønsker forældrene hjemmeundervisning, skal forældre forinden henvende sig til Skoleafdelingen i Varde Kommune med følgende oplysninger:

 • Barnets fulde navn og CPR-nummer
 • Den fuldstændige adresse, hvor hjemmeundervisningen finder sted
 • De fuldstændige navne på de personer, som underviser barnet
 • Dato for ønske om opstart af hjemmeundervisning

For forældre, som ikke behersker dansk i skrift og tale, skal forældre fremlægge dokumentation for, at der undervises på dansk i faget dansk. Dette kan f.eks. gøres ved tilmelding til en dansk virtuel skole eller ved aftale med person, som behersker dansk i skrift og tale.

Der er herudover ingen krav til lærerkvalifikationer.

Barnet indskrives administrativt på distriktsskolen, som er tilsynsførende i forhold til hjemmeundervisningen.

Børn, som modtager hjemmeundervisning, har mulighed for at aflægge folkeskolens prøver på distriktsskolen.

Udforsk!

Pil ned ikon

Udforsk er Varde Kommunes eksterne læringsunivers for dagtilbud og skoler, som i 2023 afløser de to tidligere indsatser “Vi i Naturskolen” og “Vardes Kulturelle Rygsæk”.

Hvert år udbydes en lang række spændende læringsforløb, der giver børn og elever mulighed for at udforske natur og videnskab, kulturhistorie og forskelligartet kunst i eksterne læringsmiljøer.

Forløbene skal være med til at styrke en vældig hverdag med gode deltagelsesmuligheder, motivation og engagement.

Læs mere om Udforsk og de forskellige læringsforløb på www.udforsk.dk (åbner i nyt vindue)