Info om skoleområdet

Find information om SFO, ferieplan, indskrivning og skoledistrikt, skolekørsel, hjemmeundervisning og Udforsk!

SFO

Pil ned ikon

Alle skoler i Varde Kommune har en skolefritidsordning (SFO), som eleverne i børnehaveklasse til 3. klasse kan gå i efter skole. For eleverne i 4. til 6. klasse er der juniorklubber.

SFO’erne på de enkelte skoler er forskellige og har forskellige tilbud og profiler, og der er et tæt samarbejde mellem lærere i skolen og pædagogerne i SFO’erne. Læs mere om SFO’en på din lokale skoles hjemmeside.

Lukkedage i SFO:

 • Lørdage og søndage
 • 14 dage i sommerferien (uge 29 og 30)
 • Onsdag i ugen op til påske
 • Fredag efter kr. himmelfartsdag
 • Den 24. december til og med den 1. januar
 • 2 pædagogiske udviklingsdage (planlægges af den enkelte SFO)

Du skal betale for, at dit barn kan gå i skolefritidsordningen og juniorklub.

Takster 2024 (åbner i nyt vindue)

Du melder dit barn ind i SFO og juniorklub her ved at logge ind med MitID på digital pladsanvisning (åbner i nyt vindue)

Vi forudsætter, at forældre med fælles forældremyndighed er enige ved ind- og udmeldelse.

Skolernes ferieplan

Pil ned ikon

Indskrivning, skoledistrikt og frit skolevalg

Pil ned ikon

Indtast din adresse og se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til i (zoom ud efter søgning):

Vis stort kort (åbner i nyt vindue)

Børn som opfylder disse kriterier kan starte i børnehaveklassen:

• Børn som er 6 år (født i 2017)
• Børn som bliver 6 år (født i 2017)
• Børn som bliver 5 år inden 1. oktober 2023

Hvis du er i tvivl, om dit barn er skolemodent, bør du tale med daginstitutionen og skolen om det.

Et barn, der er født i 2017, er undervisningspligtigt og skal begynde undervisningen i august 2023.
Skolestarten kan dog udsættes et år. Procedure for skoleudsættelse (åbner i nyt vindue)

Er du i tvivl om skoledistrikt, udsættelse af skolegangen eller andet vedrørende indskrivning, kan du henvende dig til Ann Tina
Langgaard i Skoleafdelingen i Varde Kommune skriv til Ann Tina Langgaard

I kan vælge en anden skole end distriktsskolen, der er frit skolevalg til andre folkeskoler eller friskoler.
Hvis I vælger en anden skole end distriktsskolen, kan skolen tage forbehold, og I skal være opmærksomme på, at en eventuel udgift til kørsel ikke bliver betalt af Varde Kommune.

Læs om Frit skolevalg i Varde Kommune på almenområdet her: Retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune (åbner i nyt vindue)

Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I få hjælp til at indskrive jeres barn i børnehaveklassen, ved at henvende jer på skolen

Skolekørsel

Pil ned ikon

En elev har ret til et tilbud om skolekørsel, når afstanden mellem elevens hjem og distriktsskolen er større end:

 • 0.-3. klassetrin: 2,5 km
 • 4.-10. klassetrin: 4,5 km

Eleven har også ret til et tilbud om skolekørsel, hvis eleven skal færdes på en farlig skolevej. Vejmyndighederne og politiet vurderer i fællesskab, om en skolevej er trafikfarlig. I den vurdering indgår følgende forhold:

 • Fysiske forhold (vejbredde, oversigtsforhold mv.)
 • Trafikmængde (antal køretøjer af forskellig type)
 • Elevens alder.

Når en strækning erklæres trafikfarlig betyder det, at elever til og med 7. klasse skal tilbydes befordring mellem hjem og skole.

Hvis forældre, skole eller skolebestyrelse oplever, at skolevejen for eleverne trafiksikkerhedsmæssigt er for udfordrende kan man kontakte kommunens kørselskontor med henblik på en undersøgelse af forholdene. Kørselskontoret tager herefter kontakt til kommunens vejmyndighed, som sammen med Politiet foretager en måling af trafikmængde, oversigtsforhold og hastighed.
Men baggrund heri kommer de med en indstilling som behandles politisk i Varde Kommune.

Anmodning om vurdering skal sendes til skolekorsel@varde.dk

Se en oversigt over trafikfarlige skoleveje (åbner i nyt vindue)

Hvis en elev har nedsat førlighed, har eleven mulighed for kørsel. Kontakt kørselskontoret på mail skolekorsel@varde.dk eller på telefon 7994 6526.

Hvis en elev ikke har ret til skolekørsel, skal forældrene selv sørge for, at eleven kommer til og fra skole.

Du søger om skolekørsel på skolen. Hvis en elev har ret til skolekørsel, er det uden egenbetaling for eleven.

Skolekørsel for elever i specialtilbud sker efter visitation af Varde Kommune, såfremt folkeskolelovens øvrige krav er opfyldt. Kontakt skolesekretæren på din skole eller kørselskontoret på Varde Kommune på skolekorsel@varde.dk eller telefon 79946526 for flere oplysninger.

Skolekørsel og frit skolevalg

En elev kan kun bruge Varde Kommunes tilbud om skolekørsel til distriktsskolen. Hvis eleven ikke går på distriktsskolen, er forældrene derfor selv ansvarlige for at få barnet sikkert til og fra skole.

Kørselstyper

Hvor det er muligt benytter Varde Kommune kollektiv trafik til skolekørsel.

Hvis en elev visiteres til kørsel med kollektiv trafik(bus og tog) skal det have et skolekort.

Er der ikke mulighed for kollektiv trafik benyttes lukket kørsel med taxi eller minibus.

Kontakt skolens kontor for visitering hvis du er berettiget til kørsel.

Kørselstider og ventetider

For elever, der har ret til kørsel gælder følgende:

 • Ventetider er maksimalt 60 minutter om morgenen og 60 minutter om eftermiddagen.
 • Varde Kommune tilstræber, at ventetiden ikke overskrider 45 minutter.

Der er ingen love, der siger noget om, hvor lang tid køretiden må være. Varde Kommune har besluttet, at køretiden ikke bør overskride 60 minutter i normal trafik.

Tompladsordning

Tompladsordningen giver mulighed for gratis at benytte tomme pladser i den lukkede kørselsordning(taxi og minibus). Det er på eget ansvar om der er plads i vognen og om ruten går i den ønskede retning. Vognen må ikke afvige fra ruten eller have ekstra stop for at tilgodese brugere af tompladsordningen.

 

 

Hjemmeundervisning

Pil ned ikon

Forældre har mulighed for at opfylde undervisningspligten gennem hjemmeundervisning. Ved hjemmeundervisning overtager forældrene ansvaret for undervisning og læremidler.

Hjemmeundervisning finder sted i henhold til friskoleloven og skal dermed svare til det, der almindeligvis tilbydes i folkeskolen.

Ønsker forældrene hjemmeundervisning, skal forældre forinden henvende sig til Skoleafdelingen i Varde Kommune med følgende oplysninger:

 • Barnets fulde navn og CPR-nummer
 • Den fuldstændige adresse, hvor hjemmeundervisningen finder sted
 • De fuldstændige navne på de personer, som underviser barnet
 • Dato for ønske om opstart af hjemmeundervisning

For forældre, som ikke behersker dansk i skrift og tale, skal forældre fremlægge dokumentation for, at der undervises på dansk i faget dansk. Dette kan f.eks. gøres ved tilmelding til en dansk virtuel skole eller ved aftale med person, som behersker dansk i skrift og tale.

Der er herudover ingen krav til lærerkvalifikationer.

Barnet indskrives administrativt på distriktsskolen, som er tilsynsførende i forhold til hjemmeundervisningen.

Børn, som modtager hjemmeundervisning, har mulighed for at aflægge folkeskolens prøver på distriktsskolen.

Udforsk!

Pil ned ikon

Udforsk er Varde Kommunes eksterne læringsunivers for dagtilbud og skoler, som i 2023 afløser de to tidligere indsatser “Vi i Naturskolen” og “Vardes Kulturelle Rygsæk”.

Hvert år udbydes en lang række spændende læringsforløb, der giver børn og elever mulighed for at udforske natur og videnskab, kulturhistorie og forskelligartet kunst i eksterne læringsmiljøer.

Forløbene skal være med til at styrke en vældig hverdag med gode deltagelsesmuligheder, motivation og engagement.

Læs mere om Udforsk og de forskellige læringsforløb på www.udforsk.dk (åbner i nyt vindue)

Undervisning i modersmål

Pil ned ikon

Varde Kommune tilbyder undervisning i modersmål til tosprogede elever i 1.-9. klasse, der har et andet modersmål end dansk.
Undervisningen i modersmål er gratis for elever, som bor i Varde Kommune.

Hvem kan få undervisning?

Hvis dit barn skal modtage undervisning i sit modersmål, skal barnet forsørges af en person bosiddende i Danmark, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller EØS. Derudover tilbydes undervisning i grønlandsk og færøsk.
Dit barn kan kun få undervisning i ét sprog.
Det sprog, barnet skal undervises i, skal I tale aktivt i hjemmet.
Barnet skal samtidig følge den almindelige undervisning på egen skole.

Hvordan foregår det?

Modersmålsundervisningen etableres, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisning i samme sprog. Og hvis vi kan tilbyde undervisning af en kvalificeret lærer.
Undervisningen foregår på en folkeskole i Varde Kommune.
Modersmålsundervisningen er frivilligt, men når barnet er tilmeldt, forventer vi, at barnet kommer til undervisning hver gang.

Sådan tilmelder du dit barn

Uanset om dit barn bor i Varde Kommune eller uden for Varde Kommune, skal dit barn tilmeldes. Fristen for ansøgning til modersmålsundervisning er 1. april for kommende skoleår.

Bor dit barn i Varde Kommune?
Du får tilsendt en tilmeldingsblanket ved at kontakte tosprogskonsulent Pernille Sejdelin på mail psej@varde.dk eller telefon 2034 3691. Du modtager tilmeldingsblanketten i din e-boks. Hvis du ikke har e-boks, vil du modtage en tilmeldingsblanket med posten.
Modersmålslæreren vil derefter kontakte dig om undervisningssted, lokale og undervisningstidspunkt for det hold dit barn er tilmeldt.

Bor dit barn udenfor Varde Kommune?
Hvis dit barn bor udenfor Varde Kommune kan du få en tilmeldingsblanket ved at sende en mail til tosprogskonsulent Pernille Sejdelin psej@varde.dk. Kontakt herefter din bopælskommune, som skal returnere den udfyldte tilmeldingsblanket til psej@varde.dk via sikker digital post. Den udfyldte tilmeldingsblanket skal indeholde:

 • Underskrift af forældre
 • Betalingstilsagn fra bopælskommunen

Ønsker du at tilmelde dit barn til modersmålsundervisning i en nabokommune?
Hvis Varde Kommune ikke tilbyder undervisning i det pågældende sprog og du ønsker at tilmelde dit barn til modersmålsundervisning i en nabokommune, skal du kontakte tosprogskonsulent Pernille Sejdelin psej@varde.dk