Råd og nævn

Her kan du få overblik over en række råd og nævn, som vi har her i Varde Kommune.

Byrådet i Varde Kommune har ansvaret for at udpege medlemmer til en række råd og nævn i Varde Kommune – i nogle råd og nævn udpeges også medlemmer som ikke sidder i byrådet.

Læs mere om diverse udvalg, råd og nævn herunder. 

Oversigt

Beredskabskommissionen

Pil ned ikon

Beredskabskommissionens opgave er at sørge for, at Sydvestjysk Brandvæsens beredskab står klar til at yde hjælp, hvis personer, ejendom eller miljøet bliver udsat for en ulykke eller en katastrofe.

Beredskabet skal også kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre, der har brug for hjælp.

Se Beredskabskommissionens medlemmer samt referater fra møderne her

Bevillingsnævnet

Pil ned ikon

Her kan du se medlemmerne af Bevillingsnævnet og få mere at vide om, hvordan du kan søge om alkoholbevilling, udvidet åbningstid og bestyrergodkendelse.

Bevillingsnævnets medlemmer

Mads Sørensen (V), formand
Tina Agergaard Hansen (V), næstformand
Ingvard Ladefoged
Kåre Jensen
Finn Steffensen (repræsentant for arbejdsgiver – HORESTA)
Lene Bjerre (repræsentant for arbejdstager – 3F)
Syd- og Sønderjyllands Politi
Peder Sandfeld, Økonomi (sagkyndigt medlem)

Bevillingsnævnets arbejde

Bevillingsnævnet træffer afgørelse efter Restaurationsloven i sager om:

 • Alkoholbevillinger
 • Godkendelse af bestyrer i virksomheder med alkoholbevilling
 • Tilladelse til udvidet åbningstid
 • Godkendelse af ændring af sammensætning af direktion/bestyrelse i selskaber og foreninger med alkoholbevilling.

Ansøgninger

Du kan hente ansøgningsskemaer til ovenstående tilladelser og bevillinger på politiets hjemmeside. Du kan også få udleveret ansøgningsskemaer hos Bevillings- og Tilladelseskontoret – se adressen nedenfor.

Send din ansøgning sammen med relevante bilag til:

Syd- og Sønderjyllands Politi
Bevilling/Tilladelser
Ringridervej 37
6400 Sønderborg.

Midlertidige bevillinger og lejlighedsbevillinger

Politiet kan give en midlertidig alkoholbevilling, hvis det er overvejende sandsynligt, at din ansøgning vil blive imødekommet.

Politiet kan også give tilladelse til at udskænke alkohol ved enkeltstående arrangementer (lejlighedsbevilling).

Grønt Råd

Pil ned ikon

Det grønne råd er nedsat af Varde Kommune og er sammensat så der er en balanceret repræsentation af erhvervsorganisationer og natur- og friluftsorganisationer.

Det grønne råds er et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Varde Kommune. Et forum, hvor der kan formidles idéer, skabes projekter, diskuteres lokale muligheder og problemer på natur-, plan- og miljøområdet.

Medlemmer

Danmarks Jægerforbund: Laurids Bjerre
Danmarks Naturfredningsforening: Merete Vigen Hansen
Dansk Akvakultur: Bjarne Jøker Eg
Dansk Ornitologisk Forening, Sydvestjylland: Karin Gustausen
Familielandbruget Sydvest: Per Mikkelsen
Friluftsrådet: Hanne Voetmann
Landdistriktskonsulent, Varde Kommune: Lisbeth Linding
Naturvejlederforeningen i Danmark: Morten Vinding
Destination Vesterhavet Vakant
Sportsfiskerforbundet i Danmark: Jan Porsgaard
Sydvestjysk Landboforening i Varde: Inger Lauridsen
Fra Varde Kommune:
Formand for Naturparkrådet Claus Brink
Juridisk og Politisk Sekretariat: Lise Hansen (ref.)
Teknik og Miljø: Hans Peter Due
Naturcenteret: Klaus Bertram Fries
Naturcenteret: Jan Pedersen
NaturKulturVarde Lasse Frøkjær
Udvalget for Plan og Teknik: Preben Friis-Hauge (formand)
Udvalget for Plan og Teknik: Finn Ladegaard – suppleant Kitty Gamkinn
Vardemuseerne: Lene B. Frandsen

 

 

Referat fra seneste møder

Referat fra mødet den 26. oktober

Referat fra mødet den 2. juni 2021

Referat fra mødet den 21. februar 2021

Referat fra mødet den 7. oktober 2020

Referat fra mødet den 30. januar 2020

Referat fra mødet den 16. september 2019

Referat fra mødet den 15. maj 2019

Referat fra mødet den 31. januar 2019

Referat fra mødet den 1. oktober 2018

Referat fra mødet den 1.marts 2018​

Referat fra mødet den 2. oktober 2017

Referat fra mødet den 31. maj 2017

Referat fra mødet den 8. marts 2017

Referat fra mødet den 16. november 2016

Referat fra mødet den 9. juni 2016

Referat fra mødet den 10. februar 2016

Grundlisteudvalget

Pil ned ikon

Hvert fjerde år udvælger Grundlisteudvalget et antal personer, der kan virke som domsmænd og nævninge.

Medlemmer af Grundlisteudvalget

Rasmus Sømod
Finn Ladegaard
Hans Tosti
Peter Nielsen
Claus Brink

Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som domsmænd eller nævninge – som under ét kaldes for lægdommere.
Grundlisteudvalget i Varde Kommune skal have udpeget 240 personer til den nye grundliste.
Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Det er ikke længere muligt at sende en ansøgning om optagelse på grundlisten.

Du kan læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som nævning eller domsmand på Danmarks Domstolens hjemmeside

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en mand eller kvinde, som ikke har en juridisk eksamen. Alligevel er de med til at dømme eller frifinde personer i straffesager.
Lægdommerne lytter sammen med de uddannede dommere i By- og Landsretten til argumenterne i sagen. Herefter er lægdommerne med til at vurdere, om den anklagede skal dømmes eller frifindes.

Er det borgerligt ombud?

Som borger i Danmark er der en række opgaver, du ikke kan sige nej til at udføre, hvis du bliver spurgt. Dette offentlige arbejde, som alle har pligt til at påtage sig, kaldes borgerligt ombud.
Opgaverne er f.eks.:

• Medlemskab af kommunalbestyrelse og regionsråd
• Medlemskab af en skolebestyrelse, hvis du har et barn på skolen
• Arbejde som nævning eller domsmand
• Opgaver i forbindelse med valg (valgtilforordnet).

Pligten til at påtage sig disse opgaver ophører dog, når du når en vis alder.
For arbejde som domsmand ophører pligten, når du fylder 80 år.

Handicaprådet

Pil ned ikon

 

Handicaprådets formål

Handicaprådets formål er at være rådgivende for Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.
Dette kan ske på flere måder, f.eks. ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/-sager, personalesager eller konkrete sager.
Handicaprådets medlemmer har tavshedspligt.

Handicaprådets 10 medlemmer udpeges således:

 • 5 medlemmer, der skal være bosiddende i Varde Kommune, udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, således at de dækker en bred handicaprepræsentation
 • 3 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer
 • 2 medlemmer udpeges blandt kommunens ansatte.

Handicaprådets medlemmer:

Udpeget af Byrådet:

Tine Toft tiko@varde.dk (Næstformand) – tlf. 2041 9370 (Suppleant Birger Filskov)
Inger Marie Kristensen inkd@varde.dk – tlf. 2041 7841 (Suppleant Sarah Andersen)
Heidi Bundgaard hbun@varde.dk  – tlf. 2041 5527 (Suppleant Erhardt Jull)

Udpeget af Dansk Handicapråd, Varde:

Poul Rosendahl poul@poulrosendahl.dk – tlf. 4010 2113 (LEV) (Formand)
Else Marie Fog emfog@outlook.dk – tlf. 2779 3974 (LEV)
Irene Fisker ijjfisker@gmail.com – tlf. 2168 4762 (Scleroseforeningen)
Mona Klitgaard klitgaardmona@gmail.com – tlf. 3132 4489 (LEV)
Susanne Christensen susanne@kass.dk – tlf. 2033 3372
Suppleant for organisationernes medlemmer: Erik Rosendahl erik@spritny.dk  – tlf. 2033 4494 (Polioforeningen)

Udpeget af administrationen:

Vibeke Stage vibs@varde.dk – tlf. 7994 6346 (Suppleant Marianne Kjærgaard)
Gitte Petersen gipe@varde.dk – tlf. 7994 7565

Sekretær: Camilla Hoelgaard caho@varde.dk – tlf. 7994 6977

Møder i Handicaprådet i 2023 (alle dage kl. 16.00):

 • 30 marts
 • 27. april
 • 24. maj
 • 22. juni
 • 31. august
 • 28. september
 • 26. oktober
 • 23. november
 • 21. december

MØDER OG REFERATER

Klik her for at læse seneste dagsorden og referat fra Handicaprådsmøde 

Hegnssyn

Pil ned ikon

Hegnssynet er en selvstændig administrativ myndighed, der behandler tvister om hegn mellem private grundejere.

Hegnssyn nedsættes af byrådet, jf. hegnsloven § 27.

Læs mere om Hegnssynet i fold-ud kasserne på siden her

 

Integrationsforum Varde

Pil ned ikon

Pr. 1/1-2018 fusionerede Integrationsrådet og Nytænk Integration til Integrationsforum Varde.

Integrationsforummet vil have høringsret og vil arbejde på at udvikle nye måder på, at fremme integrationen i Varde Kommune.

Integrationsforummet vil være indgangen for de gode ideer på integrationsområdet og vil koordinere integrationsindsatser blandt forskellige aktører og geografiske placering i Varde Kommune.

Forummet er et forum, hvori der skabes netværk og relationer mellem idéudviklere og udførere blandt frivillige, kommune og erhvervsliv, og der vil være dialog med byrådet.
Møderne vil være åbne og deltagelsen drives af engagement. Alle kan derfor deltage i forummets møder, hvor der ikke vil være en formel dagsorden, men hvert møde vil omhandle et tema.

Forummet vil have en fast kerne på otte personer, der består af fem valgte og tre, der er udpeget af ProVarde, Byrådet og Varde Kommune.
Forummet vil have en kommunalt ansat tovholder.

Kredsrådet

Pil ned ikon

Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland er et ledelses- og samarbejdsforum mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, Varde Kommune og en række andre kommuner.

I kredsrådet mødes borgmestrene og politidirektøren fire gange om året for at drøfte spørgsmål af fælles interesse.

Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen. Det er især områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i kommunernes og politiets opgavevaretagelse. For eksempel drøfter kredsrådet indsatsen over for truede og belastede børn og udviklingen i kriminaliteten på kredsplan og lokalt.

Se samarbejdsplanen 2017-18 for samarbejdet mellem Syd og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen.

Kunstudvalget

Pil ned ikon

Varde Byråds Kunstudvalg er et særligt § 17, stk. 4 udvalg med det formål,
• at medvirke til at fremme den kunstneriske udsmykning i det offentlige rum i Varde kommune, såvel udendørs som indendørs, ved indkøb af større kunstværker og oparbejdelse af pulje hertil. Eventuel at søge/samarbejde med Statens Kunstfond
• at indkøbe mindre værker til deponering i kommunens institutioner, samt medvirke ved udstillingsvirksomhed baseret på egne indkøb
• rådgivende organ ved udsmykningsopgaver for private og offentlige institutioner, samt for andre kommunale fagudvalg
• fremme dialogen mellem kunsten og borgerne
• kunstudvalget tildeles årligt en økonomisk ramme.

Udvalget består i perioden 2022-2025 af følgende:

 • Byrådsmedlem Sandie Eis Ravn, formand for udvalget
 • Byrådsmedlem Erhardt Jull
 • Byrådsmedlem Inger Marie Kristensen
 • Niels Jakobsen, billedkunstner
 • Bibi Hansen, keramiker
 • Lars Waldemar, billedkunstner
 • Kate Skjerning, kunstner
 • Rigmor Bek-Pedersen, kulturaktør
 • Anne Grethe Sværke, leder af Janus Bygningen
 • Louise Langschwager, landskabsarkitekt
 • Anna Ankerstjerne, sekretær, Kultur og Fritid (barselsvikar)

Henvendelse vedr. kunstudvalget rettes til Kultur og Fritidsforvaltningen, Bytoften 2, Varde.

Udvalget for Frivilligt Socialt Arbejde

Pil ned ikon

I Koordineringsudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde sidder der 8 medlemmer. 5 er valgt blandt de frivillige sociale foreninger og 3 kommunalt ansatte er udpeget af udvalget for Kultur og Fritid.

Udvalgsmedlemmer:

Bente Hansen – Hjernesagen – (Valgt fra gruppen Syge og handicappede)

Lizzi Schou – Ældresagen – (Valgt fra gruppen Ældre)

Anni Vindbjerg – Cafe Paraplyen – (Valgt fra gruppen Svagt stillede borgere)

Peder Christian Thomsen – Frivillighuset – (Valgt fra gruppen Øvrige)

Tove Andreasen – Bedre Psykiatri – (Valgt fra gruppen Øvrige)

Nanna Timmermand (Udpeget fra Jobcentret – Integrationsområdet)

Baris Akdeniz (Udpeget fra Børn, Unge og Familie afdelingen)

Julie Jakobsen (Udpeget fra Kultur og Fritid afdelingen)

Social og Sundhedsafdelingen yder sekretærbistand.

Formål

Koordineringsudvalgets formål er:
– at styrke samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og Varde kommune

– at fremme aktiviteter, der er udviklende og netværksskabende for frivillige organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner

– at styrke det fælles ansvar for den sociale indsats i Varde kommune

– at medvirke til at styrke de sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen.

Hovedopgaver

Koordineringsudvalgets hovedopgaver er primært:
– at udarbejde en fortegnelse over de frivillige organisationer i Varde Kommune og offentliggøre den i samarbejde med Frivilligcentret

– at samordne det frivillige arbejde og det offentlige sociale arbejde, så tilbuddene supplerer hinanden.

– at udarbejde indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid om fordeling af tilskud

– at indkalde samtlige frivillige sociale organisationer hjemmehørende i Varde Kommune til møde i januar kvartal

– at informere de frivillige organisationer om muligheden for støtte efter servicelovens § 18

– at udarbejde den årlige redegørelse til Socialministeriet

Ældrerådet

Pil ned ikon

Ældrerådet er en lovpligtig forsamling af repræsentanter for Varde Kommunes seniorer.

Ældrerådets rolle:

 • at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.
 • formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører de ældre.

Valget til Ældrerådet følger det almindelige kommunalvalg og afholdes derfor hvert fjerde år. Personer, som er fyldt 60 år på valgdagen og er bosiddende i Varde Kommune, kan stemme og stille op til valget.

Ældrerådets årsberetning 2021

Ældrerådets referater

Klik her for at læse ældrerådets referater

 

Ældrerådets medlemmer

Niels Jørgen Nielsen, formand
40 73 60 01
njnvarde@stofanet.dk

Ole Wiil, næstformand
21 75 72 44
wiil@mail.dk

Tom Øhlenschlæger
20 11 21 55
tomoe@mail.dk

Rigmor Jensen
75 25 13 68 / 29 47 76 36
jensenrigmor@hotmail.com

Anette Mandahl-Barth
75 28 97 90 / 23 80 97 90
anette@mandahl-barth.dk

Jette Berggreen
30 48 77 78
jh.berggreen@gmail.com

Ketty Bundgaard
24 85 55 66
KettyBundgaard260346@gmail.com

Ejner Frost
75 29 75 47 / 22 66 00 49
ejnerfrost@gmail.com

Hanne Plesner
24 83 75 57
10plesner@gmail.com

Jonna Korsgaard Lauritsen
51 90 09 11
jonnakorsgaard@icloud.com

Idgen Rose
idgenhr@gmail.com

Kristian Sigaard
sigaard@bbsyd.dk

Agnes Østergård Clausen
agnesclausen3@gmail.com

Udsatterådet

Pil ned ikon

 

Udsatterådet

I efteråret 2019 blev det politisk vedtaget at etablere et Udsatteråd i Varde Kommune.
Det første konstituerende møde blev holdt i januar 2020.

Udsatterådets formål

Udsatterådets formål er at være rådgivende for Byrådet i udsattepolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om udsattepolitiske forhold, der vedrører mennesker i en udsat livsposition.
Dette kan ske på flere måder, f.eks. ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift.

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/-sager, personalesager eller konkrete sager.
Udsatterådets medlemmer har tavshedspligt.

Valget til Udsatterådet følger det almindelige kommunalvalg og afholdes derfor hvert fjerde år.

Udsatterådet sammensættes som følger:

 • To-tre borgere, der befinder sig i en udsat livsposition eller som har særligt kendskab til målgruppen
 • Tre repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer
 • En-to repræsentanter fra de kommunale tilbud
 • To politikere
 • En ledelsesrepræsentant
 • En sekretær

Udsatterådets referater

 

Referat 15. januar 2020

Referat 26. februar 2020

Referat 29. april 2020

Referat 3. juni 2020

Referat 24 juni 2020

Referat 7 oktober 2020

Referat 4 november 2020

2. december 2020 – aflyst

Referat 25 januar 2021

Referat 22 februar 2021

Referat 29 marts 2021

Referat 26 april 2021

referat 31 maj 2021

Referat 21. juni 2021
Referat 30 august 2021

Referat 27 september 2021

Referat 20 oktober 2021

Referat 29 november 2021

Referat 21 december 2021

Referat 1 februar 2022

Referat 21. februar 2022

Referat 28. marts 2022

23. maj 2022

29. august 2022

24. september 2022

24 oktober 2022

21 november 2022

19 december 2022

1 marts 2023

Mødeplan 2023

3. april

24. april

22. maj

26. juni

4. september

2. oktober

23. oktober

27. november

18. december

Udsatterådets forretningsorden

Klik her for at læse udsatterådets forretningsorden

Udsatterådets medlemmer

Heidi Bundgaard, formand
21450395

hbun@varde.dk

 

Claus Dixen Møller, næstformand
75212185
cdm@frivillighuset-varde.dk

 

Poul Hjorth
23 32 16 96
poul.hjorth@post3.tele.dk.

 

Tina Paetau
tinapaetau@gmail.com

 

Lene Falgreen
lenefalgreen@gmaiil.com

 

Keld Nyland
79 94 69 18
kefn@varde.dk

 

Erik Hein
75 22 52 53
varde@kfums-soldaterhjem.dk

 

Mai-Britt Pedersen
23609012
mpep@varde.dk

 

Ulla Verman
21721990
uv@kfumsoc.dk

 

Sekretær for Udsatterådet, Camilla Hoelgaard, caho@varde.dk, tlf. 26368295