Min bolig

Læs om skorstensfejer, grundejerforeninger, støj og larm, hegnsyn, ejendomsskat og meget andet som vedrører din bolig

Ændringer i opkrævningen af Ejendomsbidrag og Grundskyld fra 2024

Ejendomsbidraget: Årligt opkræver Varde Kommune ejendomsbidrag, der dækker områder som rottebekæmpelse, skorstensfejning, grundejerforeningskontingent, private grusveje etc., når relevant. Opkrævningen for ejendomsbidraget for hele året 2024 vil ske ved første rate, og betalingsfristen er fastsat til den 5. januar 2024.

Grundskylden: Fra 2024 overtager SKAT opgaven med at opkræve grundskyld via forskudsopgørelsen.

Ændringer i Opkrævningsprocessen: Tidligere blev ejendomsbidrag og grundskyld opkrævet samtidig af kommunen. Med SKATs overtagelse af grundskylden vil ejendomsbidraget fortsat blive opkrævet af Varde Kommune, og du vil fremover modtage disse opkrævninger separat.

Betalingsfrist og Procedure: Fremover vil ejendomsbidraget blive opkrævet ved første rate primo januar. Såfremt opkrævningen ikke fremgår af PBS oversigten, vil der blive fremsendt en separat faktura.

Hvad skal du gøre? Vær opmærksom på ændringerne og fortsæt med at betale ejendomsbidraget som tidligere. SKAT vil tage sig af grundskylden, og du vil modtage information herom via forskudsopgørelsen.

Spørgsmål eller yderligere information: Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information vedr. ejendomsbidrag, er du velkommen til at kontakte os. Spørgsmål vedr. grundskylden henvises til Skattestyrelsen.

Fyr korrekt i din brændeovn

Pil ned ikon

 

Du kan som brændeovnsejer være med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler ved at følge 4 gode råd.
Hvis du følger Miljøstyrelsens anbefaling om at tænde op i toppen af brændet, kan du reducere de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn med op til 80 %.Når du tænder op i din brændeovn, så husk derfor de 4 gode råd:

 1. Tænd op i det øverste brænde og lad flammerne arbejde sig oppefra og ned, som et stearinlys.
 2. Brug kun tørt og rent træ.
 3. Sørg for rigeligt med luft og skru først ned, når flammerne bliver lyse. Brug kun lidt brænde ad gangen og ikke for store stykker.
 4. Tjek udenfor at røgen er næsten usynlig og at det ikke lugter grimt.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se mere om, hvordan du fyrer fornuftigt i din brændeovn (åbner i nyt vindue).

Varde Kommune har vedtaget en forskrift for indretning og brug af små fyringsanlæg, herunder brændeovne. Forskriften kan læses her (åbner i nyt vindue).
Der gøres opmærksom på, at reglerne omkring højde på aftrækssystemer (skorstene) i brændeovnsbekendtgørelsen skal overholdes ved nye installationer.

Læs brændeovnsbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue)

Hegnssyn

Pil ned ikon

Hvis du ønsker et hegnssyn skal du sende en skriftlig begæring til:

Hegnssynet
Varde Kommune
Politik og Analyse, Sekretariatet
Bytoften 2
6800 Varde

Sekretær for hegnssynet er Finn Lassen, tlf. 79946385

Her kan du hente Blanket til begæring om hegnssyn (åbner i nyt vindue)

Du kan også udfylde skemaet her på hjemmesiden

Blanketten sendes på  mail til Finn Lassen

Et hegnssyn foregår ved, at hegnssynet samtidig med besigtigelse af det pågældende hegn hører parternes påstande i sagen. Derefter forsøger hegnssynet at mægle et forlig. Hvis forlig ikke kan opnås, afgør hegnssynet tvisten ved en kendelse.

Et hegnssyn koster 2.100 kr. fra 1. januar 2024. Hegnssynet afgør beløbets fordeling mellem parterne.

Du kan læse yderligere oplysninger om hegnssyn her (åbner i nyt vindue)

Hegn og et godt naboskab (åbner i nyt vindue)

Hegnssynets medlemmer:

Ole Andreasen (formand)

Rasmus B. Sømod

Carsten Schultz-Nielsen

Hegnssynets medlemmer er også udpeget som vurderingsmænd, jf. mark- og vejfredsloven.

Skorstensfejer

Pil ned ikon

Varde Kommune har kontrakter med skorstensfejere om udførelse af det lovpligtige skorstensfejerarbejde i medfør af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Varde Kommune har pr. 1. august indgået en ny aftale om fejning af skorstene for distrikt Ølgod.

Husejerne i distriktet har fået besked om, hvilken skorstensfejermester, der udfører det lovpligtige skorstensfejerarbejde.

 • Morten Lykkeberg Sørensen tlf. 28 61 66 99. Område: Tidl. Helle Kommune samt sydlig del af tidl. Ølgod Kommune.
 • Lars Karlsen tlf. 75 27 18 54. Område: Tidl. Blaabjerg, Blåvandshuk og Varde Kommune samt nordlige del af tidl. Ølgod Kommune.

Gebyrerne for det lovpligtige skorstensfejerarbejde opkræves sammen med den kommunale ejendomsskat.
Læs mere om takster og gebyrer her.

Ved valg af anden skorstensfejer vil Varde Kommune refundere eventuel indbetalt skorstensfejerbidrag efter indhentning af oplysninger hos områdeskorstensfejeren om eventuelt arbejde udført på ejendommen i indeværende år samt regulere ejendomsskatteopkrævningen. Afmelding foretaget inden den 1. april reguleres i juni og afmelding foretaget inden den 1. oktober reguleres i december.

Der er frit valg af skorstensfejer. Skorstensfejerarbejdet skal dog udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse.
Det er husejers ansvar, at arbejdet bliver udført og at reglerne i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder bliver overholdt.

Hvis en husejer ønsker en anden skorstensfejer end den kommunen stiller til rådighed, skal husejeren udfylde et afmeldingsskema og sende det til kommunen. Husejerens ejendom vil blive slettet fra listen, således at der ikke opkræves skorstensfejerbidrag i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen det følgende år.
Find afmeldingsskemaet her (åbner i nyt vindue)

 

Støj og larm

Pil ned ikon

Hvis du er generet af støj og larm, er det en god ide at henvende dig til den virksomhed, det anlæg eller den nabo, som støjen kommer fra, og gøre dem opmærksom på at støjen generer dig for at finde en fælles løsning på problemet
Er det ikke muligt at finde en fælles løsning kan du kontakte Varde Kommune, hvis du føler dig generet af støj.
En undtagelse er nabostøj. Her kan Varde Kommune ikke gribe ind.

 • Bor du til leje, kan du i stedet tage kontakt til din udlejer eller dit boligselskab.
 • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn.
 • Hvis du bor i en ejerbolig, og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejerforeningen.

Mange ejendomsselskaber, boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger har et ordensreglement, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. Politiet har kun mulighed for at gribe ind, hvis der er tale om akut støj i form af musik eller lignende.

 

 

Grundejerforeninger

Pil ned ikon

Bestemmelsen om oprettelse og tidspunktet for, hvornår der skal oprettes en grundejerforening, findes i lokalplanen for det enkelte område. Hvis det drejer sig om et ældre område, kan bestemmelsen fremgå af en deklaration.

Varde Kommune skal godkende vedtægterne for grundejerforeningen, hvis den er oprettet med baggrund i en lokalplan eller en deklaration, og det fremgår af bestemmelsen.

Varde Kommune skal ikke godkende vedtægter for grundejerforeningen, hvis den gælder for et områder, hvor der ikke er krav om oprettelse af en grundejerforening.

Grundejerforeningsvedtægter skal ikke tinglyses på de berørte ejendomme. Hvis der udarbejdes ændringer til allerede tinglyste vedtægter, skal de forældede vedtægter aflyses af Tingbogen, hvis foreningen vælger ikke at tinglyse ændringerne.

Det er grundejerforeningen selv der betaler omkostninger i forbindelse med stiftelse.

Herunder kan du finde hjælp til oprettelse af en grundejerforening:

Se skabelon til vedtægter for en grundejerforening (åbner i nyt vindue)

Se skabelon til indkaldelse og dagsorden til et afklarende møde (åbner i nyt vindue)

Se skabelon til indkaldelse og dagsorden for stiftende generalforsamling (åbner i nyt vindue)

Kontaktperson for godkendelse af vedtægter: Finn Lassen Tlf; 7994 6385

Lån til betaling af ejendomsskat

Pil ned ikon

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

Pr. 01.01.2024 overgår opkrævning af ejendomsskat til SKAT. Ønsker du at søge om Lån til betaling af ejendomsskat skal du rette henvendelse til SKAT – tlf. 72221616. Dette gælder kun for ansøgning om nye lån. Har du spørgsmål til eksisterende lån, skal du rette henvendelse til Varde Kommune.

Kommunen kan yde lån til betaling af ejendomsskat, hvis du:

 • ejer fast ejendom
 • er fyldt 65 år
 • modtager social pension
 • modtager delpension
 • modtager efterløn
 • selv bruger ejendommen til beboelse
 • har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering
 • udfylder ansøgningsskema

Lån ydes ikke til ejendomsværdiskatten, som betales på skattekortet.

Sikkerhed for lånet

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet.

Der tinglyses et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Når lånet, inklusiv renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, tages der stilling til, om lånet kan fortsætte.

Optager du nye lån eller omlægger eksisterende lån (for eksempel i bank eller kreditforening), kan skadesløsbrevet rykke, hvis der stadig er dækning inden for ejendomsværdien. Det nye lån må dog ikke overstige restgælden på hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen. Det nye låns løbetid og afdragsprofil skal endvidere være uændret i forhold til hidtidige lån.

Renter

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Renten beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag for de skatter m.v., til hvis betaling lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang.

Tilbagebetaling af lånet

Lånet skal tilbagebetales når:

 • ejendommen bliver solgt (helt eller delvist)
 • låntager flytter (særlige regler ved flytning til plejehjem/institution)
 • låntager dør, dog kan ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtage lånet

Skimmelsvamp

Pil ned ikon

Bliv klogere på skimmel:

Kan du se pletter og skjolder på dine gulve, vægge eller lofter? Og lugter der muggent eller jordslået i boligen? Så kan det tyde på skimmelsvamp, men heldigvis er der viden og hjælp at hente
Se hjemmesiden skimmel.dk her (åbner i nyt vindue) 

Skimmel.dk er et website, hvor du får viden og gode råd om skimmelsvamp. Her kan du bl.a. blive klogere på, hvad skimmel er, hvorfor det kommer, og hvordan du får bugt med det igen. Du kan også teste, om der kan gro skimmel hos dig og finde gode råd om, hvordan du undgår og fjerner skimmelsvampevækst fra boligen. Informationsmaterialerne findes på syv forskellige sprog, men hvis du har et spørgsmål eller et konkret problem, står vi også klar til at hjælpe dig over telefonen eller på mail.

Bliv klogere på skimmel, find vores kontaktoplysninger og besøg skimmel.dk (åbner i nyt vindue)

 

Anmeld skimmelsvamp:

Hvis du har problemer med skimmelsvamp, kan du anmelde forholdet til Varde Kommune. Uanset om du ejer eller lejer din bolig.

Du kan anmelde skimmelsvamp her

Lån til beboerindskud

Pil ned ikon

Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud (boliglån), hvis du flytter i en almen bolig. Det er et krav, at boligen er opført og taget i brug efter den 1. april 1964.

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt ’pligtlån’ – hvis din husstands indkomst ligger under en bestemt grænse:

 • Hvis du flytter i en lejlighed: Din husstands samlede indkomst ved indflytning må ikke overstige 257.670 kr. (2021) om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 45.200 kr. (2021) for hvert barn til og med fire børn.
 • Hvis du flytter i et enkeltværelse: Din husstands samlede indkomst ved indflytningen må ikke overstige 174.548 kr. (2021) om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 45.200 kr. (2021) for hvert barn til og med fire børn.

Kontakt Borgerservice, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud

Oversvømmelse af regnvand på egen grund

Pil ned ikon

Ved oversvømmelse på egen grund på grund af skybrud eller regn er dit eget ansvar at håndtere overfladevandet. Varde Kommune anbefaler ved akut eller længerevarende oversvømmelse at kontakte forsikringsselskab og eventuelt en kloakmester.
Sommerhusområder opfordres til at inddrage grundejerforeningen og deres lokale beredskab over oversvømmelse. Varde Kommune kan give vejledning, men kan ikke håndtere oversvømmelsen direkte.

Grundejere med vandløb på deres grund skal vedligeholde det, Varde Kommune vedligeholder offentlige vandløb. De kan se et kort over offentlige  og nogle private vandløb her (åbner i nyt vindue). Private vandløb ejes og vedligeholdes af lodsejeren.

Varde Kommune monitorerer grundvandsstanden i Vejers, Blåvand og Ho online.

Vejledning til overfladevandshåndtering i sommerhusområder findes i en drejebog. Du finder drejebogen her (åbner i nyt vindue).

Du finder yderligere information fra et virtuelt borgermøde i Blåvand den 27. november 2023 her (åbner i nyt vindue).