Kommuneplan

Her på siden kan du læse om den gældende Kommuneplan og de tilhørende bilag.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en overordnet plan, der blandt andet fastlægger hovedprincipperne for byudviklingen, og hvordan vi placerer boliger, erhverv og butikker i byerne. Alle landets kommuner skal opretholde og vedligeholde deres kommuneplan.

For en periode på 12 år, fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for lokalplanlægning, der bl.a. fastsætter anvendelse, bebyggelsens tæthed, friarealer, bygningshøjder og detailhandel.

 

Kommuneplan 2021 er den gældende kommuneplan

Varde Byråd godkendte d. 02. november 2021 Kommuneplan 2021, der blev offentliggjort den 21. december 2021.

Planen er endeligt vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlægning.

Planen er registreret via Plandata.dk

Du kan læse Kommuneplan 2021 og de tilhørende tillæg her

 

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte grundejer og brugere af ejendomme, men byrådet er forpligtet til at arbejde for de mål, retningslinjer og rammer for udviklingen, som er indeholdt i planen.

Kommuneplanen danner derfor også grundlag for Varde Kommunes planlægning, administration og anlægsvirksomhed, herunder lokalplanlægning og konkret sagsbehandling, der har retsvirkning for den enkelte.

Byrådet har med hjemmel i Lov om planlægning § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker, samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelserne i kommuneplanen, for områder, der er i byzone eller sommerhusområde, og som ikke er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Der er ikke hjemmel til anvendelse af bestemmelsen i områder udpeget til offentligt formål.

Hvad er en planstrategi?

I første halvdel af valgperioden på fire år skal kommunen fremlægge en strategi for kommuneplanlægningen. Med planstrategien fremlægger kommunen en beslutning om de nødvendige revisioner af kommuneplanen.

Du kan læse Udviklingsstrategi 2019 og de tilhørende tillæg her

Du kan læse Planstrategi 2023 – 2026, der er grundlaget for Planstrategi 2025, her