Udviklingsstrategi 2019

Grundlag for Kommuneplan 2021.

Byrådet har siden udarbejdelsen af Byrådsgrundlaget 2018-2021 i januar 2018 arbejdet med udviklingsstrategien, som præciserer Byrådsgrundlaget. Udviklingsstrategien fokuserer blandt andet på at sikre en god overgang fra barn til voksenliv, et værdigt liv som ældre, at fremme erhvervslivet, turismen og bosætningen samt understøtte de lokale samfund i Varde Kommune.

Den planfaglige del af Udviklingsstrategien beskriver blandt andet Byrådets strategi for kommunens udvikling på planområdet og beslutningen om den nødvendige revision af kommuneplanen. Udviklingsstrategiens planfaglige del foreslår fem udviklingsområder i kystnærhedszonen. Udviklingsområder er områder, hvor Kystnærhedszonens restriktive begrænsninger sættes ud af kraft, og kommunalbestyrelsen får mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.

Byrådet foreslår følgende fem udviklingsområder i Varde Kommune:
•    et område ved Billum med henblik på byudvikling,
•    et område ved Vrøgum med henblik på byudvikling,
•    et område ved Henne Stationsby med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling
og mulighed for byudvikling
•    et område ved Billum med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling og
•    et område ved Lønne med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling.

Når Varde Kommune har godkendt Udviklingsstrategien endeligt, skal Varde Kommune ansøge Erhvervsstyrelsen om at få optaget udviklingsområderne i Varde Kommune i et samlet landsplandirektiv. Landsplandirektivet skal besluttes af erhvervsministeren, før udviklingsområderne er endeligt gældende. Først herefter at det muligt at udnytte mulighederne i udviklingsområderne.

Tilknyttet den planfaglige del af udviklingsstrategien er Agenda 21-strategien, der redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede..

Udviklingsstrategi 2019 er kommuneplanstrategien, der fungerer som grundlag for udarbejdelsen af den kommende Kommuneplan 2021.

Bilag til Udviklingsstrategi 2019

Udviklingsstrategi 2019

Planfaglig del af Udviklingsstrategien med Agenda 21-strategi

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse til samme

 

Vedtagne tillæg til Udviklingsstrategi 2019

Kystturisme og nyt sommerhusområde – 2019

 

Vedtagne tillæg til Planstrategi 2015

Kystturisme og nyt sommerhusområde