Frist for ansøgning om opstilling af vindmøller og større solcelleanlæg i Varde Kommune

 

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021, blev det besluttet at fastsætte fristen for ansøgning om opstilling af nye vindmøller og større solcelleanlæg i Varde Kommune til den 14. august 2022. Varde Kommune vil påbegynde behandlingen af de indkomne ansøgninger efter denne frist.

Nedenfor findes krav og vejledning til ansøgningen, samt relevant information om Varde Kommunes beslutning om at udarbejde en planudpegning for opstilling af vindmøller og større solcelleområder.

Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen, så bedes I sende dem til planogby@varde.dk.

Vigtig information

Pil ned ikon

I forbindelse med Kommuneplan 2021 for Varde Kommune har kommunen udarbejdet en planudpegning for større solcelleanlæg på jord. Kommuneplanen blev endeligt politisk vedtaget den 2. november 2021.   

En planudpegning er en positiv udpegning af et geografisk område, hvor der efterfølgende kan foretages en konkret planlægning i form af udlæg af rammeområde og lokalplanlægning på baggrund af en konkret ansøgning. En planudpegning er således en foreløbig hensigtserklæring om, at området sandsynligvis kan benyttes til eksempelvis solcelleanlæg. 

Med udpegningen tilkendegives det på samme tid, at man ikke kan forvente, at byrådet vil imødekomme ansøgninger om anlæg, der ligger uden for udpegningen. Udpegningen angiver således i hvilke områder byrådet vil være indstillet på at vurdere eventuelle ansøgninger.  

I forbindelse med en kommende ansøgningsrunde vil byrådet skulle tage konkret stilling til både omfang og en foreløbig placering af kommende solcelleanlæg i Varde Kommune. 

Planudpegningerne indgår som en del af kommuneplan 2021, som du kan finde information om her 

 • Du kan læse mere om retningslinjerne for både vindmølleplanlægning og store solcelleanlæg i Hovedstrukturen fra s. 62, tema 14. Her fremgår det også, at fremtidige ansøgninger om store solcelleanlæg og vindmøller vil ske i ansøgningsrunder.  
 • Du kan læse om baggrunden for planudpegningerne for områder til store solcelleanlæg i Redegørelsen fra s. 201 og om vindmøller fra side 205. 
 • BEMÆRK I FORHOLD TIL VINDMØLLER: Jf. Kommuneplan 2021 er det et krav, at 95% af husejerne inden for en afstand af 6 x møllens højde, skriftligt har tilkendegivet deres støtte til projektet. Varde Kommune forventer, at rådgivere kan dokumentere dette ved ansøgning. 

Krav til ansøgning

Pil ned ikon

Udover at det er et krav, at ansøgningen opfylder retningslinjerne for vindmølleplanlægning og større solcelleanlæg jf. Kommuneplan 2021, skal ansøgningen også leve op til forvaltningens krav til behandling af principsager.  

Varde Kommune har behov for følgende informationer i forbindelse med ansøgningen, under forudsætning af, at der er tale om et areal, som ligger i landzone og forbliver i landzone:  

 • Fremtidige forhold
  • Anvendelse, funktioner
  • Placering: Areal samt placering af anlæg på arealet
  • Etageareal
  • Volumen – højde/drøjde
  • Vejadgang
  • Parkeringsbehov: Antal ansatte, brugere mm.
 • Eksisterende forhold
  • Anvendelse
  • Vejadgang
  • Antal ansatte/brugere
  • Parkeringspladser
  • Ledninger – LER-oplysninger, ansøger skal fremskaffe disse oplysninger (oplysninger om ledninger på baggrund af tinglyste deklarationer er tilstrækkelige ved ansøgningen, men der vil blive bedt om officielle LER-oplysninger, hvis der skal skal udarbejdes en lokalplan)
  • Servitutter/deklarationer, Servitutredegørelse for området INKL. PÅTALEBERETTIGEDE.
 • Oplysning om matrikulære forhold og ejerforhold. Underskrift fra grundejere/ ejererklæring, hvis arealet ejes af en anden end ansøger.
 • Opkobling til el-nettet 
  • I forhold til opstillingen af opstilling af vindmøller og store solcelleanlæg, der er el-producerende anlæg, er det også relevant ved principansøgningen at angive, om der er mulighed for at opkoble anlægget på distributionsnettet for el.  
 • GIS-fil 
  • Varde Kommune ønsker tilmed, at rådgivere ved en ansøgning også vedhæfter en GIS-fil (shape-fil), hvor projektområdet og en foreløbig placering af anlæggene er indtegnet. 

 

Ansøgningen sendes til planogby@varde.dk 

Det forventes, at der tages politisk stilling til ansøgningerne ultimo 2022.  

Vejledning til processen og kvalificeret bidrag fra rådgivere

Pil ned ikon

Om proceduren ved behandling af principsager 

En principsag indebærer, at forvaltningen på baggrund af en fyldestgørende ansøgning, gennemfører en intern høring for at afklare forskellige faglige synspunkter i forhold til det ansøgte projekt.  

Herefter forelægges de indkomne ansøgninger for Plan og teknikudvalget der træffer afgørelse om hvilket/hvilke projektansøgninger der kan arbejdes videre med. 

For de/det udvalgte projekt bidrager ansøgers konsulent til udarbejdelse af et debatoplæg. På baggrund af dette, indkalder Varde Kommune ideer og forslag til den videre planlægning i henhold til planloven. I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer. Naboer høres altid direkte, og en pågældende høringszone for direkte udsendelse vil altid bero på en konkret vurdering. Herefter indsamles indkomne bemærkninger, og sagen forelægges Byrådet. Det er Byrådet, som tager stilling til, om det egentlige arbejde med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan kan påbegynde.  

I Varde Kommune prioriterer Udvalget for Plan og Teknik igangsættelse af plansager én gang i kvartalet for det følgende kvartal. Normalt igangsættes én ny plansag pr. måned. Prioritering foretages i marts, juni, september og december.  

Kvalificeret bidrag fra rådgivere 

I forbindelse med principsagen vil ansøgers rådgivere skulle bidrage til udarbejdelse af et debatoplæg. I forbindelse med det egentlige planarbejde vil ansøger blive bedt om at udarbejde et kvalificeret bidrag til både kommuneplantillæg, lokalplan, tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport af erfarne rådgiverfirmaer, som kan fremvise referencer indenfor lignende opgaver. Det vil sige, både i forhold til det egentlige planarbejde med kommuneplantillæg, lokalplanarbejde, miljøvurdering samt miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt.  

På Varde Kommunes hjemmeside er det muligt at finde en del af de oplysninger, der er relevante for en principansøgning. På hjemmesiden kan man gennemføre en mindre konfliktrapport. Vær opmærksom på, at de lag, som konfliktrapporten gennemsøger, er beregnet på en byggesag og ikke en plansag. Se vedhæftede guide til brug af WebGIS nederst på siden.  

Desuden skal I være opmærksomme på alle de officielle registre som plandata, Danmarks Miljøportal, tinglysningen, LER-oplysninger mv.  

 

Tidsperspektivet 

Der udarbejdes en forventet tidsplan, når Varde Kommune går i gang med den egentlige plansag.  

I forhold til en lokalplansag af denne type, som samtidigt kræver et større kommuneplantillæg, er der samlet ca. 25 ugers procestid, hvor sagen behandles i det politiske system to gange og er i offentlig høring i 8 uger. Denne proces kan ikke forkortes. Hertil skal tillægges arbejdstid hos både rådgiver og forvaltning. 

Ofte stillede spørgsmål

Pil ned ikon

Hvad er tidshorisonten for etableringen af solceller og vindmøller i Varde Kommune, og hvordan vil kommunen fordele etablering af disse?

Udover Varde Kommunes målsætning om at være klimaneutrale i 2050, bl.a. gennem en øget produktion af vedvarende energi fra vindmøller og solcelleanlæg, er det ikke muligt for kommunen at udstikke en mere konkret tidshorisont i forhold til etableringen af disse. Det er byrådets målsætning, at der vil blive produceret 0,46 TWh el fra vindmøller og 0,75 TWh el fra solceller, hvilket samlet svarer til 46 vindmøller af 3 MW og 1000 ha solceller i Varde kommune. Dette vil være en politisk beslutning at fordele disse.

I forhold til større solcelleanlæg på landjord, kan det tilmed nævnes, at der er tale om en såkaldt ”positiv udpegning” på ca. 6.738 hal hvor der kan foretages en konkret planlægning i form af udlæg af rammeområde og lokalplanlægning på baggrund af en konkret ansøgning. Udpegningen er således en foreløbig hensigtserklæring om, at området sandsynligvis kan benyttes til solcelleanlæg, med mindre lokale forhold eller anden lovgivning taler imod. Da det er målsætningen at der kan planlægges for 1000 Ha solcelleanlæg, betyder det, at omkring 15 % af områderne vil blive udnyttet

Af kommuneplansretningslinje 14.11 fremgår det, at 95% af det samlede areal til solenergianlæg ligger indenfor områder til større solcelleanlæg. Hvordan beregnes de 95% helt konkret, og er det muligt at dispensere for den konkrete procentsats?

Det areal, som vil indgå i beregningen, vil være det fremtidige lokalplanområde. Et lokalplanområde til et større solcelleanlæg vil bl.a. skulle indeholde selve solcelleanlæggene, tekniske bygninger og derudover kan der også indgå mindre §3-arealer til grønne områder, vejanlæg mv. Et lokalplanområde bør være geografisk sammenhængende, men kan godt bestå af flere geografiske områder, der ligger tæt.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at dispensere for kommuneplansretningslinjens krav om at 95% af det samlede areal til solenergianlæg skal ligge indenfor områder til større solcelleanlæg.

Hvordan kommer ansøgningsrunden til at forløbe efter fristen for ansøgning den 14. august 2022?

Efter fristen for ansøgning den 14. august 2022, vil Varde Kommune vurdere de indkomne ansøgninger. Der vil i den sammenhæng blive udarbejdet en forventet tidsplan for de accepterede plansager ud fra en politisk prioritering.

Det vil desværre ikke være muligt at afholde møder med forvaltningen om de enkelte projektansøgninger før fristen for ansøgning. Vi vil se på ansøgningerne samlet i august 2022.

Har Varde Kommune nogle konkrete krav til opstillingsmønster på vindmøller?

Varde Kommune har ikke nogle konkrete krav til opstillingsmønstre på vindmøller, hvorfor det vil være op til en konkret vurdering af de enkelte projekter. Opstillingsmønstre er ikke nævnt i vores hovedstuktur, men på side 199 i vores redegørelse fremgår det, at “i forhold til landskabet skal vindmøller, der opstillet i grupper, opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster. Grupperede vindmøller skal opstilles på en måde, så det visuelt er tilpasset det omkringliggende landskab på bedste vis. Det visuelle udtryk kan reguleres gennem antal, højden og opstillingsmønstre. Det er vigtigt at have for øje, at en reduktion i møllernes antal og højde ikke nødvendigvis giver et bedre landskabsæstetisk udtryk.”