Byggeri

Søg byggetilladelse og landzonetilladelse, samt færdigmeld dit byggeri digitalt

Alle byggeansøgninger skal i dag indsendes elektronisk via den fælleskommunale ansøgningsportal Byg og Miljø.

Byg og Miljø er en fælleskommunal hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om eller anmelde et byggeri.

Du kan søge på vegne af dig selv, men du kan også vælge, at give din rådgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

Fritagelse for elektronisk ansøgning:

De borgere der er blevet fritaget for at oprette en elektronisk postkasse er ikke automatisk fritaget for at skulle indsende deres ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Kan du ikke anvende Byg og Miljø anbefaler vi, at du kontakter en rådgiver der kan hjælpe dig med din ansøgning. Alternativt kan du henvende dig i Borgerservice på Frisvadvej, som kan hjælpe med at få indsendt din ansøgning korrekt. I så fald skal du huske at medbringe dit MitID.

Læs mere om byggeri

Inden du går i gang

Pil ned ikon

Tinglysningen:

Der kan være tinglyst deklarationer eller servitutter på din ejendom, der fastlægger, hvor og hvordan der må bygges. Inden du ansøger om nyt byggeri eller ændret anvendelse af ejendom skal du sikre dig, at det er i overensstemmelse med eventuelle deklarationer eller servitutter på din ejendom.

Du kan logge på Tingbogen med dit MitID, og se hvad der er tinglyst på din ejendom.

Find Tinglysningen her (åbner i nyt vindue)

Forhåndsdialog:

Kommunen deltager gerne i forhåndsdialog med dig og din rådgiver før du sender din byggeansøgning.

Hvis du ønsker en sådan dialog, skal du lave en aftale med en byggesagsbehandler.Det er vigtigt at vi modtager skitser, forprojekt eller lignende inden mødet, så mødet bliver så effektivt og kvalificeret for begge parter som muligt.

En forhåndsdialog vil kunne afklare planmæssige og brandtekniske forhold og hjælpe dig med at udarbejde dit ansøgningsmateriale så det lever op til byggelovens krav og er fyldestgørende fra starten.

Jo tidligere du og din rådgiver indleder en dialog med os, jo mindre er risikoen for, at der i løbet af processen opstår forsinkelser eller unødvendige udgifter pga. misforståelser eller fejlfortolkninger.

Vær opmærksom på, at kommunen ikke kan fungere som rådgiver, ligesom et tilbud om forhåndsdialog ikke automatisk indebærer, at byggesagsbehandlingen sker på stedet.

Lokalplaner og kommuneplan
Det du skal bygge skal altid overholde de lokalplaner og kommuneplaner der er gældende for området. Det gælder uanset om byggeriet kræver byggetilladelse, bare skal anmeldes eller kan udføres uden medvirken af kommunens byggeteams.

Gældende kommune- og lokalplaner kan findes her på hjemmesiden

Bygningsreglementet
Al erhvervs- og boligbyggeri i Danmark reguleres af Bygningsreglementet (åbner i nyt vindue)

En- og tofamiliehuse

Pil ned ikon

Det anbefales, at du undersøger bygningsreglementets bestemmelser  samt eventuel lokalplan og deklaration for området, inden du påbegynder ansøgningen via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Find bygningsreglementets bestemmelser her (åbner i nyt vindue)

Find lokalplan for din adresse via plandata (åbner nyt vindue)

Få alt projektmateriale med:

 • Situationsplan – med angivelse af koter for grunden og byggefeltet
  Målsat og målfast angivelse af terrænkoter eller -kurver, bygningens udvendige mål, øvrige bestående bygninger, afstande til henholdsvis vej-, sti- og naboskel samt eksisterende bebyggelse samt indtegning af eventuelle byggelinjer eller -felter. Du skal også angive placering og dimensioner for parkeringsarealer samt ejendommens overkørsel /vejadgang. Hvis der opsættes solceller eller -fangere på terræn skal disse også indtegnes herpå.
 • Facadetegninger
  Målsat og målfast angivelse af udvendige facade- og kiphøjder og indtegning af det skrå højdegrænseplan samt oplysning om materiale- og farvevalg for ydervægge og tag. Solfanger/solceller, der opsættes på bygningen, skal også indtegnes herpå.
 • Angivelse af ejendommens fremtidige bruttoetageareal og bebyggelsesprocent
 • Byggeskadeforsikring – kun for nye boliger
  Kopi af tilbud fra forsikringsselskab på den obligatoriske byggeskadeforsikring Hvis boligen opføres af ejeren selv til eget brug under undtagelsesbestemmelsen, skal du i stedet indsende en af ejer underskrevet erklæring om fritagelse fra byggeskadeforsikringen.
 • Fuldmagt
  Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, hvis ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.
 • Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for byggesagen
  Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan fås digitalt ved Tinglysningsretten (åbner i nyt vindue).
 • Oplysninger til registrering af byggeriet i BBR
  Alle relevante oplysninger til brug for registrering af byggeriet i Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal fremgå af ansøgningsmaterialet. Forskellige typer arealer skal udspecificeres f.eks. i henholdsvis bolig, kælder, indbygget carport og åbne overdækninger jf. registreringsfelterne i BBR.

Læs mere om landzonetilladelser længere nede i rækken af bokse.

Fritliggende småbygninger (carporte, drivhuse, udhuse, etc.) på mindre end sammenlagt 50 m²

Pil ned ikon

Når det samlede areal af småbygninger inklusive nye småbygninger er over 50 m², skal du altid søge om byggetilladelse hos kommunen.

Er det samlede areal af småbygninger under 50 m², behøver du ikke søge om byggetilladelse*.

Du skal dog stadig huske, at indsende oplysninger om dine nye bygninger til registrering i BBR. Dette gør du ved at sende en mail til teknikogmiljo@varde.dk med en beskrivelse af den/de nye bygningers anvendelse (f.eks. garage, drivhus), placering og størrelse.

Hvad skal jeg altid overholde selvom jeg ikke skal ansøge kommunen om tilladelse?

Det er vigtigt, at den ny bygning er fritliggende. En garage eller et udhus som er integreret med boligen vil f.eks. altid kræve byggetilladelse uanset størrelse.

*Bygningerne skal også altid overholder bestemmelserne i Bygningsreglementet herunder højde, afstandskrav og bebyggelsesprocent. Byggeriet skal opfylde samtlige betingelser i byggeretten i Bygningsreglementets § 116 –  § 195. Bemærk særskilte regler for disse bygninger i sommerhusområder. Opførelse af et byggeri, der ikke kræver byggetilladelse kan trods dette, medføre en overskridelse af den tilladte bebyggelsesprocent. Hvis én af betingelserne ikke er opfyldt, skal der ansøges om byggetilladelse.

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde Byggeloven, Bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner/ byplanvedtægt og servitutter.
Hvis dit byggeprojekt ikke kan overholde disse bestemmelser, Skal du sende en ansøgning om helhedsvurdering eller dispensationsansøgning til kommunen. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget tilladelse fra kommunen.

Ligger din ejendom tæt på skov, strand, kanaler, fortidsminder, Natura 2000 m.m, kan byggearbejdet kræve en dispensation fra bestemmelser om beskyttelseslinjer i Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere om Bygningsreglementet her (åbner i nyt vindue)

Sommerhuse og annekser

Pil ned ikon

Til- og nybygning af sommerhus samt udestuer og anneks i tilknytning til et sommerhus forudsætter byggetilladelse.

Der gælder særlige regler for fritidshuse i landzone. (Se en af boksene længere nede på siden)

Vi anbefaler, at du undersøger bygningsreglementets bestemmelser. Undersøg også om der eventuelt er lokalplan og deklaration for området, før du indsender dit projektmateriale.

Find lokalplan for din adresse via plandata (åbner nyt vindue)

Få alt projektmateriale med
Husk at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.

Gennemgå listen nedenfor for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med. Listen er vejledende, og kan variere afhængig af dit konkrete byggeprojekt.

Situationsplan – med angivelse af koter for grunden og byggefeltet

Målsat og målfast situationsplan med angivelse af terrænkoter eller -kurver, bygningens udvendige mål, øvrige bestående bygninger, afstande til henholdsvis vej-, sti- og naboskel samt eksisterende bebyggelse og indtegning af eventuelle byggelinjer eller -felter. Desuden angives placering og dimensioner for parkeringsarealer samt ejendommens overkørsel /vejadgang.

Hvis du ønsker at sætte solceller eller -fangere på terræn skal de også indtegnes.

Facadetegninger
Målsat og målfaste facadetegninger inkl. angivelse af udvendige facade- og kiphøjder samt oplysning om materiale- og farvevalg for ydervægge og tag. Eventuelle solfanger/solceller der opsættes på bygningen skal også indtegnes.  Angivelse af facade- og kiphøjder målt fra naturligt terræn.

Angivelse af ejendommens fremtidige bruttoetageareal og bebyggelsesprocent

Fuldmagt 
Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.

Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for byggesagen 
Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan rekvireres digitalt på Tinglysning.dk
Find Tinglysningen her (åbner i nyt vindue)

Oplysninger til registrering af byggeriet i BBR
Alle relevante oplysninger til brug for registrering af byggeriet i Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal fremgå af ansøgningsmaterialet. Forskellige typer arealer bedes udspecificeret f.eks. i henholdsvis bolig, kælder, indbygget carport og åbne overdækninger.

Varde Kommune opkræver gebyr efter gældende takstblad for sagsbehandlingen af en byggeansøgning.

Solceller og solfangere

Pil ned ikon

Opstilling af solceller eller –fangere på terræn kan forudsætte byggetilladelse. Det kræver en byggetilladelse hvis konstruktionerne er væsentlige under hensyntagen til omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand. Det er kommunen, som afgør hvorvidt solceller eller –fangere på terræn er godkendelsespligtige, derfor skal du altid sende relevant projektmateriale til brug for kommunens vurdering ved opstilling af anlæg på terræn.

Installation af solceller og –fangere på henholdsvis enfamilie-, tofamilie-, række- og sommerhuse, samt småbygninger i tilknytning til disse typer bygninger kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen, under forudsætning af at byggeloven er overholdt. Bemærk dog, at solceller og solfangeranlæg skal medregnes til bygningshøjden, som forsat skal være overholdt, inkl. anlægget, for at installationen kan udføres uden byggetilladelse.
Vær desuden opmærksom på at opsætning og placering af solceller og –fanger kan være reguleret af – eller være omfattet af forbud i – lokalplaner, byplanvedtægter og tinglyste deklarationer.

Se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme (åbner i nyt vindue)

Installation af solceller eller –fangere på alle andre typer bygninger forudsætter derimod altid forudgående byggetilladelse.

Solpanelerne bør placeres med samme hældning som taget. Sørg for at panelerne er placeres harmonisk på taget under hensyntagen til kviste, tagvinduer, skorstene m.v., så der ikke skabes arkitektonisk ubalance i bygningens samlede ydre fremtræden.

De tekniske krav til solcelle- og solfangeranlæg er fastsat i Bygningsreglementet (åbner i nyt vindue).

Vi råder dig til  at kontakte en professionel rådgiver til at gennemgå, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt fra solcellerne/solfanger anlægget.

Opsætning af solfangeranlæg skal altid registres i Bygnings- og Boligregistret (BBR), uanset om anlægget kan etableres med eller uden byggetilladelse.

Du kan læse mere hos Energistyrelsen (åbner i nyt vindue).

Naturstyrelsen har offentliggjort Notat om opsætning af solfangere/solcelleanlæg i relation til lokalplaner og byplanvedtægter. Se notatet om opsætning af solfangere her (åbner i nyt vindue)

Der gælder særegne regler for bebyggelse i landzone.

Det anbefales, at du undersøger Bygningsreglementets bestemmelser samt eventuel lokalplan og deklaration for området, før du indsender dit projektmateriale – se nedenfor:

Få alt projektmaterialet med
Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.
Gennemgå listen for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med. Listen er vejledende, og kan variere afhængig af dit konkrete byggeprojekt.

 • Situationsplan
  Målsat og -fast inkl. angivelse af terrænkoter eller -kurver, solpanelernes mål og placering på bygninger eller terræn. Anlæggets afstande til henholdsvis vej-, sti- og naboskel samt eksisterende bebyggelse samt indtegning af eventuelle byggelinjer eller -felter.
 • Facadetegninger – ved etablering på bygninger
  Målsat og -fast med illustration af anlæggets placering på bygningen og angivelse af højder.
 • Fuldmagt
  Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.
 • Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for byggesagen
  Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes.
  Deklarationer kan rekvireres digitalt ved Tinglysningsretten (åbner i nyt vindue).

Se Bygningsreglementets bestemmelser her (åbner i nyt vindue)

Nedrivning

Pil ned ikon

Nedrivning uden tilladelse:

Du kan nedrive fritliggende garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse uden tilladelse fra kommunen.
Du skal dog give kommunen besked når du har gennemført nedrivningen, så oplysningerne kan blive overført til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Vær opmærksom på, at du stadig skal anmelde byggeaffaldet til Varde Kommune senest 14 dage før du begynder nedrivningen.

Læs mere om hvordan du skal anmelde byggeaffaldet.

Nedrivning som kræver tilladelse:

Det kræver en godkendelse fra kommunen hvis du vil nedrive alle øvrige former for bebyggelser end dem der er nævnt ovenfor. Du skal derfor anmelde nedrivningen til kommunen.
Bemærk, at bygninger der ligger i områder som er omfattet af lokalplaner eller deklarationer kan være omfattet af et forbud mod nedrivning.

På kommunens digitale kort om din ejendom er lokalplanlagt (åbner i nyt vindue)

På Tinglysning.dk kan du se, om området er omfattet af en deklaration (åbner i nyt vindue).

Bemærk at der gælder særlige regler for nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Det kan du blandt andet læse mere om hos Kulturstyrelsen (åbner i nyt vindue)

Det skal du have med når du sender en anmeldelse om nedrivning til kommunen:

 • Identifikation af bygningen
  Angivelse af ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningens nummer (jf. BBR) og oplysning om bygningens omtrentlige højde og grundflade.
 • Situationsplan – ved delvise nedrivninger
  Angivelse af hvilken andel af bygningen, som ønskes nedrevet, samt oplysning om omfanget (i kvm) af nedrivningen.
 • Fuldmagt
  Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.
  Bemærk desuden at byggeaffald skal anmeldes til Varde Kommune, Team Miljø senest to uger inden nedrivningsarbejdet påbegyndes.

Husk at byggeaffald fra nedrivningen skal sorteres og håndteres efter bestemmelserne i Varde Kommunes affaldsregulativer samt affaldsbekendtgørelsen.
Læs om anmeldelsespligten, affaldsregler samt hent anmeldelsesskema her.

Kommunen opkræver gebyr for behandling af nedrivningsanmeldelser.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger:

En bygning er udpeget som bevaringsværdig, hvis den er beskyttet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan. Kulturministeren kan desuden udpege bebyggelser som bevaringsværdige.

Alle bygninger i Varde Kommune, som er registreret i SAVE-systemet (Survey of Architectural Values in the Environment) med bevaringsværdi 1-4, er optaget som bevaringsværdige i Varde Kommuneplan 2014.

I den tidligere Varde Kommune er bevaringsværdierne for bebyggelser opført før 1940 vurderet og registreret i Varde Kommuneatlas fra 1992.

Bygningers registrerede bevaringsværdier findes i Kulturstyrelsens register over Fredede og bevaringsværdige bygninger.
Bevaringsværdige bebyggelser må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Se registeret over fredede og bevaringsværdige bygninger her (åbner i nyt vindue)

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger, der ikke allerede via en lokalplan eller deklaration er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5.

Dette indebærer, at der først skal gennemføres en mindst fire uger lang offentlig høring af  nedrivningen. Varde Kommune skal derpå beslutte, om kommunen vil nedlægge et forbud mod den ønskede nedrivning.

Hvis nedrivningen forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen.

Landsbyfornyelsespuljen (Nedrivningspulje)

Pil ned ikon

Det er fra politisk side besluttet, at landsbyfornyelsespuljen prioriteres til nedrivning af faldefærdige bygninger i landsbyerne. Politisk prioritering af fokuspunkter for tildeling af midler fra puljen foretages årligt af Udvalget for Plan og Teknik.

For yderligere info om puljens størrelse og udvalgets prioriteringer.
Kontakt Mia Vibe-Hansen på telefon 7994 7416 eller på mail mvib@varde.dk

Du kan læse mere om puljens retningslinjer, ansøgningsfrister og krav til ansøgning her (åbner i nyt vindue).

Byggeri i landzone

Pil ned ikon

Danmark er inddelt i henholdsvis by- og landzoner samt sommerhusområder. Den primære hensigt med zoneinddelingen er at afværge spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig at sikre, at byudvikling kun sker på de lokaliteter, hvor der gennem kommune- og lokalplanlægningen aktivt er åbnet mulighed for det.

Landjord er som udgangspunkt landzone, med mindre arealerne gennem aktiv planlægning er overført til enten byzone eller sommerhusområde. En ejendom kan således godt være beliggende i landzone på trods af at den fysisk er lokaliseret i et udbygget område med tæt bymæssig bebyggelse.

Som hovedregel kræves der forudgående landzonetilladelse fra kommunen til følgende aktiviteter i landzone:

 • Nybyggeri
 • Nye udstykninger
 • Ændret anvendelse af bygninger og arealer

Landzonetilladelsen skal søges på www.bygogmiljoe.dk  og er en forudsætning for at opnå efterfølgende byggetilladelse, som ansøges separat.

I Byg & Miljø vælges ansøgningstype  “Planmæssig forespørgsel”.
I ansøgningen under “planlagt arbejde” skrives, landzonetilladelse.

Landzoneområderne i Varde Kommune administreres efter planloven og Miljøministeriets Vejledning om Landzoneadministration.

Stilles der vilkår i landzonetilladelsen søger Kommunen for, at vilkårene bliver tinglyst på ejendommen med hjemmel i Planlovens §55 udgiften til tinglysningen skal dækkes af ejer af ejendommen.

 

Gebyrer og takster

Pil ned ikon

Byggesagsgebyrer beregnes pr. 1. januar 2024 med 692 kr. pr medgået time.

Der udstedes to fakturaer, en ved udstedelsen af byggetilladelsen og en i forbindelse med færdigmelding og/eller udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

For byggesager om fritliggende småhuse – fx drivhuse, garager, carporte, redskabsskure, udhuse og lignende mindre bygninger – bliver der opkrævet et fast byggesagsgebyr på 1.175 kr., hvis det samlede areal af alle småhuse overstiger 50 kvm. I dette tilfælde udstedes der kun en faktura.

Se i øvrigt mere under Om Kommunen – Takster

Sagsbehandlingstider - Servicemål

Pil ned ikon

Varde Kommune er en del af den Servicemålaftale Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i 2016 omkring sagsbehandlingstider for bla. byggeansøgninger. Dette betyder, at Varde Kommune altid stræber efter at behandle en byggeansøgning indenfor flg. servicemål:

Simple konstruktioner:             40 dage
Enfamilieshuse:                          40 dage
Industri- og lagerbygninger:    50 dage
Etagebyggeri, erhverv:              55 dage
Etagebyggeri. Boliger:               60 dage

Ansøgninger om lovliggørelse af allerede opført byggeri er undtaget fra aftalen om servicemål.

Landzonetilladelser har et servicemål på 30 arbejdsdage inklusive høring af berørte parter. Dertil skal lægges 4 ugers klagefrist før der må udstedes en eventuel byggetilladelse.

Servicemålet for landzonetilladelser kan vi ikke overholde pt. pga. et stigende antal ansøgninger om opstilling af vedvarende energianlæg i det åbne land. Der må pt. påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder.

Aftalen om servicemål mellem Kommunernes Landsforening og regeringen kan findes her (åbner nyt vindue)

Hvordan finder jeg gamle byggesager

Pil ned ikon

I det digitale byggesagsarkiv kan du søge efter din ejendom, enten via din adresse eller dit matrikelnummer.

HVAD KAN DU FINDE I WEBLAGRET
I weblagret ligger der ansøgnings- og tegningsmateriale, kommunen har fået tilsendt i forbindelse med byggesagsbehandling. Det vil være forskelligt fra ejendom til ejendom, hvad kommunen har af tegninger, afhængig af ejendommens alder, hvor meget der er bygget på ejendommen og så videre.
Eksempler på hvad der kan ligge i ejendommens byggesagsmappe:
Byggetilladelser
Plantegninger
Situationsplaner og afsætningsplaner

Her er adgang til det digitale byggesagsarkiv (åbner i nyt vindue).
Bemærk at du ikke behøver at logge ind for at kigge på de dokumenter, der er tilknyttet din ejendom.

HVAD ER IKKE TILGÆNGELIGT I BYGGESAGSARKIVET
Der kan være dokumenter, der ikke findes i byggesagsmappen eller som er låste. Det kan skyldes at f.eks:
Dokumentet indeholder personfølsomme sager (f.eks. cpr. nr.)
Enkelte ejendomme (f.eks. politistationen, militære anlæg m.m.) der er underlagt specielle bestemmelser
Vi arbejder på at arkivet fremadrettet også kommer til at indeholde eventuelle miljøtilladelser, der er tilknyttet ejendommen.