Livets afslutning

Når livet nærmer sig sin afslutning eller er forbi, har du og dine pårørende forskellige muligheder for hjælp og støtte.

Hvis din pårørende er uhelbredeligt syg og ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for at få økonomisk støtte til at passe vedkommende.

Er du uhelbredeligt syg, kan du blive tilmeldt en terminalordning, som giver dig visse rettigheder.

Som pårørende til en afdød kan du have mulighed for at søge om begravelseshjælp eller efterlevelseshjælp.

Læs mere herunder

Terminalordning

Pil ned ikon

 

En terminalordning er en mulighed for dig, som er uhelbredeligt syg og befinder sig i livets sidste fase.

Det er din egen læge eller sygehuslægen, der tilmelder dig terminalordningen hos Lægemiddelstyrelsen, og giver besked til kommunen.

Når du er tilmeldt terminalordningen, har du mulighed for at få betalt din medicin, tilskud til ernæring, lindrende fysioterapi og særlige sygeplejeartikler.

Hvad sker der når jeg bliver tilmeldt terminalordningen?

Når kommunens hjemmesygepleje modtager besked om, at du er tilmeldt terminalordningen, vil du blive tildelt en kontaktsygeplejerske og modtage et telefonopkald fra denne, for at afklare behovet for hjælp.

Hvad har jeg ret til, når jeg bliver tilmeldt terminalordningen? 

Når du er tilmeldt terminalordningen, har du ret til følgende ydelser, hvis det vurderes nødvendigt:

Lægeordineret medicin, herunder visse alternative præparater
Sondemad
Ernæringsprodukter, f.eks. proteindrikke (ernæringsrecept)
Nødvendige sygeplejeartikler
Hjælpemidler (badebænk, plejeseng m.m)
Tilskud til psykologisk bistand
Fysioterapi
Hjemmesygepleje/hjemmepleje

Desuden har din nærtstående mulighed for at søge om plejeorlov, for at yde omsorg og støtte til dig.

Du kan kontakte Visitationen i Varde Kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

Hvad er det palliative team?

Region Syddanmark har et palliativt team som hjælper dig, hvis du har behov for en smertebehandling, som din praktiserende læge ikke kan tilbyde.

Teamet kommer hjem til dig, og samarbejder tæt med din praktiserende læge og hjemmesygeplejen.

Plejeorlov til pasning af døende

Pil ned ikon

Hvis en nærtstående til dig er uhelbredeligt syg, og ønsker at dø i sit eget hjem eller i dit hjem, kan du ansøge om plejeorlov

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få orlov? 

Du kan få plejeorlov som ægtefælle, samlever, barn, forælder, eller hvis du på anden måde er så nært knyttet til den døende, at det vil være nærliggende, at du yder plejen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Plejemodtageren er indforstået i, at du tildeles plejeorloven
  • Varde Kommune har vurderet, at du kan magte opgaven

Det er ikke et krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet, du kan derfor også være pensionist, studerende eller andet .

Hvilke betingelser skal plejemodtageren opfylde? 

  • Plejemodtageren skal være terminalerklæret. Det betyder, at prognosen efter en lægelig vurdering er, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest to til seks måneder.
  • En læge skal desuden vurdere, at den plejekrævendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse, eller forbliven på sygehus, eller ophold i plejehjem, plejebolig og lignende. Det skal altså være muligt og hensigtsmæssigt, at pleje den døende i eget eller dit hjem.

Ordningen er ikke forbeholdt særlige diagnosegrupper.

Hvor lang tid varer plejeorloven?

Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for, hvor længe der kan ydes orlov. Orloven kan ydes, så længe lovens betingelser er opfyldt, herunder betingelsen om, at den døende er plejekrævende, og opholder sig i eget eller dit hjem.

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der dog være behov for en midlertidig indlæggelse, f.eks for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Der er mulighed for at fortsætte plejeorloven i op til 2 uger efter, at plejeforholdet er afsluttet.

Hvilken løn får jeg under plejeorloven? 

Under plejeorloven får du udbetalt et plejevederlag, uanset om du har tilknytning til arbejdsmarkedet eller ej. Hvis du modtager en offentlig ydelse, stopper udbetalingen i den periode, hvor du modtager plejevederlag. Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, du kunne have fået i sygedagpenge, hvis du selv var sygemeldt og berettiget til sygedagpenge. Hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge, får du i stedet et skattepligtigt basisbeløb på kr. 14.890 (2016 takst). Du kan dog max. få udbetalt et beløb, svarende til den løn, du får fra din arbejdsgiver.

Nogle lønmodtagere modtager fuld løn fra arbejdsgiveren under plejeorloven. I det tilfælde udbetales plejevederlaget til arbejdsgiveren.

Plejeorloven kan deles mellem flere personer, hvis alle opfylder betingelserne. Samlet kan der dog max. bevilges udbetaling af plejevederlag for 37 timer ugentlig.

Har jeg ret til at holde plejeorlov? 

Er du i et privat eller offentligt ansættelsesforhold, har du ret til at holde orlov. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Hvordan ansøger jeg om plejeorlov? 

Du ansøger om plejeorlov ved at følge linket til den digitale selvbetjeningsløsning ovenfor. Du skal bruge dit MitID i forbindelse med ansøgningen. Du kan også kontakte Team Visitation i Varde Kommune.  Du skal søge plejeorlov i den kommune, hvor plejemodtageren er bosiddende.

Begravelseshjælp

Pil ned ikon

Hvem kan få begravelseshjælp?

Du kan som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen, og den afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.
Hvor meget du kan få i begravelseshjælp afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Du kan selv søge om begravelseshjælp, ligesom nogle bedemænd tilbyder at søge for dig.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp. Har du spørgsmål om begravelseshjælp, kan du finde svar her (åbner i nyt vindue)

Her kan du:

  • søge om begravelseshjælp.
  • læse om regler og satser.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om begravelseshjælp.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Find kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark her (åbner i nyt vindue)

Efterlevelseshjælp

Pil ned ikon

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der afhænger af din indkomst og formue.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp. På Borger.dk kan du:

  • søge om efterlevelseshjælp.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om efterlevelseshjælp.

Har du spørgsmål om efterlevelseshjælp, kan du finde svar her (åbner i nyt vindue)

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Find kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark (åbner i nyt vindue)