Vi understøtter borgere over 18 år med psykisk sårbarhed, social udsathed og funktionsnedsættelser i at mestre et selvstændigt liv. Vi tror på dit potentiale og støtter dig i at opnå dine drømme, håb og ønsker.

Tidlig forebyggende indsats

Pil ned ikon

Formålet med tidlige forebyggende indsatser er at forhindre, at sociale problemer vokser sig store. En tidlig, forebyggende indsats har fokus på hjælp til selvhjælp. Der tages afsæt i dine ressourcer og dit netværk.

En tidlig og forebyggende indsats kan gives til borgere med nedsat funktionsevne eller sociale problemer, som er aktiv deltagende i at skabe forandring i sit liv.

Støtten kan ydes i grupper, som læringsforløb og/eller som individuel støtte. Den individuelle støtte er tidsbegrænset i op til 6 måneder.

Som udgangspunkt foregår støtten på et af vores støttecentre eller digitalt i dagtimerne på hverdage.

Borgere med psykisk sårbarhed eller sociale problemer kan henvende sig direkte til Modtageteamet på Dalgashus. Læs mere om Modtageteamet her

Borgere med handicap og senhjerneskade kan henvende sig til Social og Handicap Myndighed for at blive henvist. Find kontakt oplysninger her.

Socialpædagogisk støtte

Pil ned ikon

Formålet med støtten er, at du fastholder eller opnår et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv, og i så høj grad som muligt inkluderes i det almindelige samfundsliv. Vi understøtter dine muligheder og ansvar for at udvikle dig og udnytte dine potentialer.

Socialpædagogisk støtte bevilges til borgere over 18 år med behov for støtte grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer for at bevare eller øge evnen til at mestre et selvstændigt liv.

Du kan få støtte indenfor områderne:

  • Relationer
  • Samfundsliv
  • Kommunikation
  • Praktiske opgaver
  • Egenomsorg
  • Mobilitet

Støtten indeholder ikke transport fra A til B, men der kan gives som støtte til transport.

Støtten kan bestå af rådgivning og vejledning, støtte til udvikling af færdigheder og hjælp til selvhjælp, men kan også være af en mere omsorgsbetonet karakter. Det er en betingelse, at du deltager aktivt, og opgaverne udføres sammen med dig ud fra en pædagogisk målsætning.

Støtten kan ydes i grupper, som læringsforløb, som individuel støtte og/eller som digital støtte.

Støtte i grupper leveres på støttecentre eller ved frivillige sociale organisationer og foreninger. Individuel støtte leveres i lokalsamfundet, på støttecentre, via digital støtte, telefon eller hvis det er nødvendigt i dit hjem.

Visitationen til socialpædagogisk støtte, foregår ved henvendelse til Social og Handicap Myndighed (Socialpædagogisk støtte)

 

Støttecentre

Pil ned ikon

Center for Voksenstøtte og Mestring har tre støttecentre, hvor der tilbydes samværsaktiviteter, gruppe- og læringsforløb og der er mulighed for at spise sammen med andre borgere. Det er ofte også her du mødes med din kontaktperson.

Krogen 3 er for borgere med handicap og senhjerneskade.

Der er åbent alle ugens dage kl. 15-19, hvor der er mulighed for samvær, og at spise aftensmad sammen med andre. Det er også muligt at hente et måltid.

Fokus er på samvær og netværk, men med plads og rum til at trække sig.

Tilbuddet er for borgere der er modtager eller har modtaget socialpædagogisk støtte fra Krogen 3.

Hver onsdag eftermiddag er der åbent tilbud til borgere med senhjerneskade.

Adresse:

Krogen 3 th, 6800 Varde

 

Dalgashus er for borgere med psykisk sårbarhed og social udsathed.

Der er åbent i Cafeen mandag til torsdag kl. 8.30-13.30. Cafeen drives i det daglige af frivillige med brugerbaggrund. Der er mulighed for at købe et varmt måltid eller smørrebrød til frokost.

Fokus er på samvær og netværk, men med plads og rum til at trække sig. Der er forskellige aktiviteter i løbet af ugen drevet af brugere med lidt støtte fra personalet.

Du skal til en samtale med afdelingsleder eller koordinator for at kunne anvende cafeen, hvis du ikke får eller har fået støtte fra Dalgashus.

På Dalgashus finder du desuden Modtageteamet, som yder rådgivning og vejledning samt en tidlig forebyggende indsats. Se pjecen her

Adresse:

Dalgasvej 35, 6800 Varde

 

Lindely er for borgere med psykisk sårbarhed og social udsathed.

Støttecentret har åbent alle ugens dage (link til pjecer)

Fokus er på samvær og netværk, men med plads og rum til at trække sig. Der er forskellige aktiviteter i løbet af ugen fx kreativt værksted eller spilleaften.

Der er mulighed for at spise middags- og aftensmad, hvis du bor i De Gule Huse eller får eller har fået støtte fra Lindely eller Dalgashus.

Adresse:

Lindeallé 8, 6870 Ølgod

Nabofællesskaber

Pil ned ikon

De gule huse består af 11 lejligheder i Ølgod for borgere med betydeligt behov for socialpædagogisk grundet psykisk sygdom. Læs mere om de gule huse her

Støttecenter Lindely leverer støtten og kan benyttes. Læs mere om støttecenter Lindely her 

Visitationen hertil foregår ved henvendelse til Social og Handicap Myndighed. Find kontaktoplysningerne her.

Humlehaven 2 består af 5 lejligheder i Varde for borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Støttecenter Krogen leverer støtten og kan benyttes.

Tilbuddet er et botilbud efter almenboligloven §105 og serviceloven §85.

Tilsynsrapporten fra CVM

Svaneparken består af 5 lejligheder i Varde for borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Støttecenter Krogen leverer støtten og kan benyttes.

Tilbuddet er et botilbud efter almenboligloven §105 og serviceloven §85.

(link til tilsynsrapporten)

 

Når det er muligt og giver mening, forsøger vi at få borgere med større støttebehov til at bo i nærheden af hinanden, så der er mulighed for nære fællesskaber rundt om i kommunen. Det kalder vi også nabofællesskaber.

Skærmbesøg

Pil ned ikon

Vi kender det fra privatlivet og i kontakt med sundhedsvæsenet: vi kommunikerer mere og mere via en skærm.

I fremtiden vil flere støttes med skærmbesøg i Varde Kommune. Vi skal hjælpe flere borgere med samme antal medarbejdere. Derfor ser vi ind i en tid hvor vi skal tænke nyt. Skærmbesøg som supplement og alternativ skal hjælpe med at frigøre arbejdstid hos personalet. Samtidig er det et godt redskab til at støtte borgerne i at mestre et selvstændigt liv.

Vi har allerede gode erfaringer med at støtte borgere både på telefon og via video. Det giver mere fleksibilitet i din støtte og det opleves som et godt alternativ til besøg i eget hjem.

Borgere der skal modtager skærmbesøg skal downloade en app, hvor der logges på med MitId eller der oprettes en kode.

Du og dine pårørende kan læse mere her