Socialpædagogisk støtte til handicappede

Hvis du er over 18 år, og har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du ansøge om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Formålet med støtten er, at du vedligeholder og forbedrer dine muligheder for, at opretholde et velfungerende og meningsfuldt hverdagsliv i egen bolig.

Støtten kan f.eks. bestå af:

  • Støtte til vedligehold og opbygning af dit sociale netværk
  • Støtte til at få skabt struktur i hverdagen
  • Støtte til at vedligeholde og udvikle dine personlige færdigheder i daglige opgaver, som f.eks. rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask og daglig økonomi
  • Støtte til at håndtere post og kontakte offentlige myndigheder

Socialpædagogisk støtte

Hvordan søger jeg om socialpædagogisk støtte?

Pil ned ikon

Du ansøger om socialpædagogisk støtte ved at kontakte Social og Handicap Myndighed i Varde Kommune. Du skal altid udfylde dette ansøgningsskema i forbindelse med ansøgningen. Hvis du ikke har mulighed for at søge selv, kan en pårørende eller en værge søge for dig, hvis du på forhånd har givet dem en fuldmagt til det.

I Social og Handicap Myndighed bruges Voksenudredningsmetoden (VUM) i behandling af sager. VUM er en metode, der skal afklare dine støttebehov og ressourcer.

Sagsbehandlingen foregår normalt på følgende måde:

Først aftales der et møde mellem dig og din rådgiver. Du har ret at invitere en bisidder, som du selv udpeger, med til mødet. Måske vil det være relevant, at invitere andre parter med til mødet. Dette foregår altid efter aftale med dig.

På mødet vil du modtage relevant rådgivning og vejledning. I samarbejde med dig, vil din rådgiver indsamle alle relevante oplysninger vedrørende din funktionsnedsættelse. Du vil ofte blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring til brug ved indhentning af eksempelvis lægelige oplysninger.

Afhængig af din situation, vil du blive tilbudt, at du sammen med din rådgiver udarbejder en handleplan.

På baggrund af dine oplysninger, og ud fra en faglig vurdering, træffes der en afgørelse. Du vil modtage en udmåling af støttens omfang, samt en begrundelse for afgørelsen, herunder hvorfor du opfylder kravene til at få tildelt socialpædagogisk støtte, eller hvorfor du får afslag.

Hvis du bevilges socialpædagogisk støtte, vil din sagsbehandler, mindst en gang årligt, lave en opfølgning på din sag. Her vil det blive vurderet, om du fortsat er i målgruppen, og om støtten lever op til formålet, og matcher dine behov, eller om der skal foretages ændringer.

Du kan læse mere om ordningen i Varde Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte, som du finder ovenfor.

Hvem leverer socialpædagogisk støtte?

Pil ned ikon

Støtten leveres normalt af Samstyrken, hvis du er udviklingshæmmet, og af Lunden, hvis du har været udsat for en senhjerneskade.