Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Har du betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan du få støtte til dækning af nødvendige merudgifter i din dagligdag efter Servicelovens § 100.

Formålet med støtten til dækning af nødvendige merudgifter er, at ligestille dig der har en funktionsnedsættelser med andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Spørgsmål og svar

Hvem kan få støtte til dækning af merudgifter?

Pil ned ikon

For at kunne søge om støtte til merudgifter, skal du være mellem 18 og 65 år, og have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som påvirker din dagligdag betydeligt.

Du kan ikke få dækket merudgifter, hvis du modtager førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, med mindre du udover din førtidspension, også er bevilget tilskud efter Servicelovens paragraf 95 eller 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

Hvordan ansøger jeg om støtte til dækning af merudgifter?

Pil ned ikon

Du ansøger om støtte til dækning af merudgifter ved at følge linket til den digitale selvbetjeningsløsning ovenfor. Du skal bruge dit MitID i forbindelse med ansøgningen.

Har du generelle spørgsmål, spørgsmål til ansøgningen eller er du fritaget for digital betjening, kan du kontakte sagsbehandlerne i Team Administration, se kontaktoplysninger i boksen til højre.

Når du har ansøgt om støtte, vil sagsbehandleren normalt aftale et møde med dig. Du er altid velkommen til at invitere en pårørende eller en anden bisidder, du selv udpeger, med til mødet.

På mødet vil I drøfte din situation og dine behov, og du vil modtage relevant rådgivning og vejledning. I samarbejde med dig, vil sagsbehandleren indsamle alle relevante oplysninger vedrørende din funktionsnedsættelse. Du kan blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring til brug ved indhentning af lægelige oplysninger.

På baggrund af oplysningerne, og ud fra en faglig vurdering, træffes der en afgørelse. Du vil modtage en afgørelse i forhold til om, og til hvad, du kan få støtte, samt en begrundelse for afgørelsen, herunder hvorfor du opfylder kravene til at få støtte, eller hvorfor du får afslag.

Hvad kan der ydes hjælp til?

Pil ned ikon

Eksempler på merudgifter der ydes hjælp til, kan være medicin, ekstra vask, transport, handicaprettede kurser og håndsrækninger til praktiske opgaver.

Det centrale er, at der skal være tale om nødvendige merudgifter, som du har pga. din nedsatte funktionsevne. Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter såvel som enkeltudgifter.

Du skal være opmærksom på, at der ikke kan ydes støtte til udgifter, som du har afholdt, inden bevilling er givet.

Du skal have merudgifter for mere end 6.408 kroner om året (2017), for at være berettiget til støtte til dækning af merudgifter.

Hvordan ydes hjælpen til dækning af merudgifter?

Pil ned ikon

Støtten udbetales månedsvist forud, svarende til de udgifter du har sandsynliggjort, rundet op til nærmeste 100,- kr.

Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af din indkomst, og du skal ikke betale skat af pengene.