Retningslinjer for udviklingsplaner

På denne side kan du finde informationer om retningslinjer for udviklingsplaner.

Formål

Det overordnede mål med udviklingsplanerne er bosætning, samt at skabe et retningsgivende værktøj for den videre udvikling af byerne.

Derudover arbejdes der med nogle delmål:

  • at skabe en lokal identitet – hvordan ser de selv sig om 5 år og derigennem give byen ejerskab til udviklingsplanen
  • at give rum og mulighed for flere ildsjæle samt større social kapital
  • at skabe et grundlag for områdeplaner og via dette arbejde give inspiration til nytænkning (fysisk, socialt og kulturelt)

Omfang

Center- og områdebyer, kystbyer og klynger

I center- og områdebyer, i kystbyerne og hvor der etableres samarbejde mellem flere bysamfund, kan strategiske perspektiver og mere komplekse forhold gøre, at kommunen tilbyder bistand med facilitering af processen, såfremt opgaven prioriteres af Udvalget for Plan og Teknik.

Ansøgning om udarbejdelsen af en udviklingsplan i 2023, skal sendes til planogby@varde.dk senest den 1. december 2022.

”Gør det selv”-kit

Der er i første halvdel af 2021 udarbejdet et ”gør det selv”-kit, så byerne på egen hånd kan udarbejde/revidere udviklingsplaner. Forvaltningen udarbejder en drejebog for processen og understøtter med en mindre instruktion, råd og vejledning, så byen i udstrakt grad selv kan facilitere fornyelse af udviklingsplanerne.

Opgaven

For arbejdet med udviklingsplanerne gælder det, at det er vigtigt at sikre, at de enkelte projekter på en og samme tid er lokalt forankret og i tråd med Varde Kommunes vision og planstrategien. Fokus er inden for den strategiske ramme at skabe et lokalt ejerskab til udviklingsplanen. Varde Kommune kvalificerer i samarbejde med de lokale interessenter de enkelte projekter og den overordnede retning således, at udviklingsplanerne forankres både lokalt, men også politisk og i forvaltningen.

I forhold til kystbyerne kan det være i Varde Kommunes interesse, at enkelte projekter realiseres mht. turismestrategiske overvejelser. Derfor er det vigtigt, at disse projekter kvalificeres og følges til realisering, men drives af de lokale interessenter så det lokale ejerskab sikres og bevares.

Bemanding/organisering

I forhold til udviklingsplaner, hvor kommunen yder bistand til facilitering gælder følgende bemanding med et normeret tidsforbrug i parentes:

  • Projekt og – procesleder (Op til 250 t.)
  • Interne projektdeltagere: repræsentanter fra Naturcenter, Plan- og Byudvikling, Kultur og Fritid og Politik og Analyse. Behovet vurderes fra gang til gang. (10 t.)
  • Grafisk arbejde (30 t.)

Derudover afholdes der på rådhuset arrangementer, hvor der ydes vejledning til byer, som med baggrund i ”gør det selv”-kittet ønsker at udarbejde eller revidere en udviklingsplan.

Desuden nedsættes der en lokal styregruppe/procesgruppe til at sikre ejerskab, kvalificering og implementering af udviklingsplanen.

Ressourcer / økonomi

Varde Kommune bekoster følgende i forbindelse med workshops:

  • Let fortæring (40-50 kr. per kuvert)
  • Drikkevarer
  • Workshopmaterialer
  • Invitationer

Styregruppen skal selv bekoste evt. lokaleleje.

Budget for udviklingsplan: maks. 15.000 kr. (ekskl. arbejdstid)

Hvad kan vi hjælpe med efterfølgende

De enkelte projekter i udviklingsplanerne skal som udgangspunkt realiseres af lokale kræfter, hvor Varde Kommune har afholdt kursus for borgere, i metode til at søge fonde og midler til udviklingsprojekter.  Varde Kommune kan være behjælpelig med myndighedsbehandling (dialog med for eksempel Naturstyrelsen og lignende), hvis der er et behov for det. Det er ikke Varde Kommunes opgave at realisere de konkrete projekter, men at hjælpe med vejledning samt at facilitere rammerne, hvis lokalbefolkningen efterfølgende henvender sig om hjælp til realisering.

Varde Kommune indarbejder og tager højde for udviklingsplanerne i sine kommuneplanrevisioner, i det omfang det har relevans. På den måde, sikres det at det overordnede plangrundlag ikke skal hindre en eventuel realisering af de enkelte projekter.

Varde Kommune forestår print af udviklingsplanerne i et begrænset antal (ca. 50 stk.) afhængig af byens størrelse, og evt. tryk af pixiudgaver med info om udviklingsplanen til omdeling hos borgerne i byen.

Varde Kommune afholder årligt temaaften for primært projektgrupper, med det formål at yde rådgivning og sparring til de grupper, der måtte have behov. Her vil Varde Kommune være repræsenteret ved relevante faggrupper (vej, plan, natur, erhverv, kultur og fritid)

Kontaktpersoner

Er du interesseret i, at høre mere om udviklingsplaner eller temaaftener, kan du kontakte planlægger Mia Vibe-Hansen på mvib@varde.dk