Forskønnelse af Vejers bymidte

Bymidten i Vejeres forstærkes mellem Soltorvet og Velkomsthuset.

Strategien for de fysiske greb går i sin enkelhed ud på at styrke rygraden (Bygaden), fra øst til vest, og etablere forgreninger af stier og cykelruter, som griber ud i de omgivende landskabsrum.

Bygaden inklusiv forpladser og lommer mellem bebyggelsen gives et samlet udtryk via belægninger og byinventar og naturen inviteres ind i byrummene.

Mod vest etableres et soltorv , i forbindelse med torvet etableres en landskabsintegreret bygning som indeholder toiletter og et grejhus. Torvet vil blive et bindeled mellem strand og by, danne rammen om lokale arrangementer og friluftsaktiviteter drevet af Vejers mange frivillige.

Som tyngdepunkt i bygadens østlige ende etableres et velkomsthus. Velkomsthuset skal fungere som hoveddør til Vejers og til Vejers’ mange stærke fællesskaber, som både fastboende, loyale turister og korttidsbesøgende vil finde vej til.

Se det samlede oplæg for vejers Bymidte her.

 

Involverede parter

Pil ned ikon

Planen er udarbejdet for Varde Kommune, Vejers erhvervs- og grundejerforening.  Planen har været fulgt tæt af en arbejds- og Styregruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne i Vejers, Erhvervsforeningen,  Realdania, Varde Kommune og Byrådet.

 

Arbejdsgruppen består af:

 • Allan Junge, formand for grundejerforeningen
 • Hans Verner Frandsen, medlem af bestyrelsen af grundejerforeningen
 • Erik Thøgersen, medlem af bestyrelsen af grundejerforeningen
 • Lars Dalum, medlem af bestyrelsen af grundejerforeningen
 • Gitte Bjerg, Sol og Strand, erhverveforeningen
 • Rene Jensen, Cafe Tropic, medlem af bestyrelsen af erhvervsforeningen
 • Hans Kristian Lyhne Pedersen, Vejers Storkøb, erhvervsforeningen
 • Jørgen Nielbæk, projektleder, Varde Kommune
 • Marlene Plet, ansvar for udbud og den fysiske gennemførelse af planen, Varde Kommune
 • Anne Bjerggaard, arkitekt og ansvarlig for lokalplan, Varde Kommune
 • Bjarne Fly, Driften, Varde Kommune

 

Styregruppen består af:

 • Henrik Lund, Realdania
 • Steen Holm Iversen, Politiker VK
 • Peter Nielsen, Politiker VK
 • Gitte Bjerg, Sol og Strand, erhvervsforeningen
 • Rene Jensen, Cafe Tropic, medlem af bestyrelsen, erhvervsforeningen
 • Hans Kristian Lyhne Pedersen, Vejers Storkøb, erhvervsforeningen
 • Allan Junge, formand for grundejerforeningen
 • Christen Espersen, grundejerforeningen
 • Peder Nissen Hansen, grundejerforeningen
 • Steen Slaikjær, Strandhotellet
 • Tove Merete Wolff, Planchef Varde kommune
 • Bjarne Fly, Driften Varde Kommune

Økonomi

Pil ned ikon

Projektet vurderes til en samlet udgift på omkring 21,4 millioner kroner. Projektet finansieres således:

 • Varde Kommune – 12,4 millioner kroner.
 • Realdania – 3 millioner kroner.
 • De erhvervsdrivendes medfinansiering med belægninger på egen ejendom – 6 millioner kroner

Velkomsthuset, der er en option, har et budget på 5.5 mio.

Tids- og procesplan

Pil ned ikon
Handling Antal dage Perioden/dato
Forberedelse og valg af rådgiver    
Tilbudsfasen
Start dato for tilbudsfasen 17.  januar 2022
Besigtigelse 24. januar 2022
Frist for spørgsmål til udbuddet 31. januar 2022
Frist for svar på spørgsmål 04. februar 2022
Tilbudsaflevering 16. februar 2022
Evaluering af tilbuddene 28 Uge 7-11 2022
Udsendelse af evaluering/tildeling til tilbudsgiver Uge 11, senest den 18. marts 2022
Stand Still periode 10 Til og med den 28. marts 2022
Kontrahering 29. marts 2022
 
Rådgiverens rolle – udarbejdelse af projektmateriale
Indledning/opstart
Opstartsmøde med totalrådgiver og forventningsafstemning 3 01 april til 03. april 2022
Udarbejdelses af ydelsesplan og kommunikationsplan 15
Godkendelse af ydelsesplan og kommunikationsplan 18. april 2022
Forberede materiale til trafik- og parkeringsanalyse 9 05. til 13. april 2022
1.      Indhentning af data til trafik og parkeringsanalyse 5 14. til 19. april 2022
2.      Indhentning af data til trafik og parkeringsanalyse 10 Uge 29-31 2022
Bearbejdelse af data i forbindelse med parkeringsanalysen 20 25. juli til 19. august 2022
Godkendelse af trafik- og parkeringsanalyse 18. august til 25. august 2022
Såfremt trafikanalysen ikke kan opnå godkendelse, stopper projektet her
 
Projektudvikling (anlægsprogram + dispositionsforslag)
Bygaden
Afvikling af 1. dialog med lodsejer (indhentning af ønsker mv.) 29. og 30. august 2022
Udarbejder anlægsprogram og dispositionsforslag 60 Frem til 23. november 2022
Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag 24. november 2022
Præsentation/godkendelse for de berørte lodsejere – 2. dialog med lodsejer med mulighed for mindre tilretninger 25. til 05. december 2022
Bygherregodkendelse (arbejdsgruppe og styregruppe) af anlægsprogram og dispositionsforslag. 10 Frem til 20. december 2022
Grejhuset/soltorvet
Arbejdet med Soltorvet/Grejhuset påbegyndes først, når der foreligger tilsagn om mulighed fra udnyttelse af arealerne fra Naturstyrelsen. Frist for tilsagn 1. sep. 2022
Afvikling af første dialog med lodsejer og brugere (indhentning af ønsker mv.) 01. og 02. september 2022
Udarbejder anlægsprogram og dispositionsforslag med inputs fra brugerne 60 Frem til 25. november 2022
Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag 26 november 2022
Præsentation/godkendelse for de berørte lodsejere – 2. dialog med lodsejer 28. november til 05 december 2022
Bygherregodkendelse (arbejdsgruppe og styregruppe) af anlægsprogram og dispositionsforslag 10 Frem til 20. december 2022
Wayfinding
Lodsejerens godkendelse af placering af Wayfinding, senest godkendes sammen med de øvrige delprojekter 05. december 2022
 
Projektforslag
Udarbejdelse af projektforslag med baggrund i workshops og dialog 80 01. januar til 01. maj 2023
Forhåndsdialog med myndigheder og politi 16. – 19. januar 2023
 
Bygaden
Tilretning/færdiggørelse af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder 40 20. januar – 10. marts 2023
Projektforslag drøftes med de enkelte berørte lodsejer 13. og 14. marts 2023
Projektforslag tilrettes efter lodsejerdialog 15. til 24. marts 2023
Præsentation, godkendelse og fremlæggelse af økonomi for de berørte lodsejere 27. – 28. marts 2023
Tilkendegivelse fra lodsejere, om de deltager i det videre forløb, eller der skal udarbejdes en projektmappe til dem.

 

28. marts – 07. april 2023
Sikkerhedsstillelse, frist for medfinansiering 07. april 2023
Aflevering af projektforslag eller projektmapper 27. april 2023
Godkendelse i Varde Byråd – samme møde som godkendelse af lokalplanforslag Maj 2023
Grejhuset/soltorvet
Tilretning/færdiggørelse af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder 40 20. januar – 10. marts 2023
Projektforslag drøftes med brugerne 21. marts 2023
Projektforslag tilrettes efter brugerdialog 22. – 31. marts 2023
Aflevering af projektforslag 3. april 2023
Godkendelse i Varde Byråd – samme møde som godkendelse af lokalplanforslag Maj 2023
Wayfinding   
Tilretning af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder vedr. placering 20. januar – 10. marts 2023
Wayfinding integreres som en del af de øvrige projekter, og godkendes sammen med de øvrige projekter af lodsejeren ??
Godkendelse i Varde Byråd– samme møde som godkendelse af lokalplanforslag Maj 2023
 
Udarbejdelse af lokalplan (B sag), arbejdet udføres kun af Varde Kommune, og sideløbende med projekteringsfasen.
Indsamling af data og lokalplanproduktion Juni til og med oktober 2022
Høring intern og af berørte myndigheder November og december 2022
Forhøring – borgermøde Januar 2023
Behandling af bemærkninger Februar – april 2023
Politisk behandling af forslaget – samme møde som godkendelse af projektforslag Maj 2023
Offentlig høring og behandling af indkomne bemærkninger Juni – august 2023
Endelig vedtagelse September 2023
Klagefrist af planen (4 uger) Oktober 2023
 
Projekteringsfasen, delprojekterne samles i et udbudsprojekt
Delprojekterne samles i ét udbudsprojekt Juni til og med september 2023
Udarbejder endeligt myndighedsprojekt 21 01. – 22. juni 2023
Indsendelse af myndighedsprojekt 23. juni 2023
Myndighedsbehandling 40 26. juni – 06. august 2023 inkl. ferie
Myndighedstilladelse 07. august 2023
Udarbejdelse af hovedprojekt 15. august til 01. december 2023 –
Aflevering af hovedprojekt December 2023
Bygherregodkendelse og granskning af hovedprojekt 15 3.– 18. december 2023
Tilretning af hovedprojekt 20 10. -30. januar 2024
Bygherregodkendelse inkl. arbejdsgruppe/styregruppe 1.- 28. februar 2024
Udsendelse af udbudsmateriale til entreprenørudbud 31. marts 2024
 
Entreprenørudbud
Prækvalifikation
Udarbejdelse af annonce samt andet nødvendigt materiale til PQ 40
Udsendelse af annoncen til prækvalifikation Marts 2024
Ansøgningsfrist, prækvalifikation April 2024
Meddelelse om prækvalifikationsudfald April 2024
Tilbudsfase
Startdato for tilbudsfasen / udsendelse af udbudsmateriale til udvalgte entreprenører 25 Maj 2024
Frist for spørgsmål til udbuddet Maj 2024
Frist for svar på spørgsmål Juli 2024
Frist for aflevering af tilbud Juli 2024
Bedømmelse / tilbudsevaluering August 2024
Forventet kontraktindgåelse med hovedentreprenør August 2024
 
Udførelsesperiode i marken
Udførelsesprojekt September 2024
Mobilisering Oktober 2024
Byggeperiode Okt. 2024 – Dec. 2025
Aflevering December 2025

Nyhedsbrev og Facebook

Pil ned ikon

Undervejs kan du følge udviklingen af projektet på vores Facebook side “Vejers Bymidte” ved at klikke her (link på vej)

Du kan også modtage nyhedsbreve om planlægningen af projektet og de beslutninger der træffes i styre- og arbejdsgruppe ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev  på anbc@varde.dk.

Nyhedsbrevene udkommer 4-6 gange om året.

Nyhedsbrev januar (på vej)

Nyhedsbrev februar (på vej)