Trafik og masterplan for Blåvand bymidte

Bymidten i Blåvand løftes visuelt og trafikken på Blåvandvej minimeres.

Med Trafik og masterplanen for Blåvand bymidte løftes bymidtens visuelle udtryk, naturen inviteres ind i byrummene, der skabes flere mulighed for ophold og pauser og trafikken på Blåvandvej reduceres ved at skabe sammenhæng mellem parkeringspladserne på bagsiden af bebyggelserne.

Planen er udarbejdet på baggrund af grundig kortlægning af trafikken i Blåvand i 2019. På baggrund af analyser og erfaringer vurderer rådgiverholdet bag Trafik- og masterplanen, at trafikken i på Blåvandvej kan reduceres med op til 30%.

 

Hele projektet kommer til at indeholde et  vejvisnings-koncept  som vil være genkendeligt for hele Vestkysten.   Via et fælles udtryk på skilte, infotavler, og udvalgte bænke ved attraktioner, skabes  genkendelighed og sammenhæng langs hele destination Vestkysten.

Se hvordan skiltene kommer til at se ud her

Involverede parter

Pil ned ikon

Planen er udarbejdet for Varde Kommune og Blåvand udvikling. Planen har været fulgt tæt af en arbejds- og Styregruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne i Blåvand, Erhvervsforeningen, borgerforeningen, Realdania, Varde Kommune og Byrådet. Undervejs i processen har planerne og ideerne været udstillet i medborgerhuset i Blåvand, hvor der har været mulighed for at kommenterer på planerne.

 

Arbejdsgruppen består af:

 • Morten Høst, Blåvand handel og Erhverv
 • Brian Ørnskov, Blåvand Udviklingann
 • Helge Larsen, Grundejerforeningen Blåvand Nord
 • Niels Arne Jessen, Borgerforeningen Blåvand
 • Per Øgaard, Blåvand Grundejerforening
 • Jørgen Nielbæk, projektleder
 • Marlene Plet, ansvar for udbud og den fysiske gennemførelse af planen
 • Anne Bjerggaard, arkitekt og ansvarlig for lokalplan
 • Bjarne Fly, Driften

Styregruppen består af:

 • Henrik Lund, Realdania
 • Steen Holm Iversen, Politiker VK
 • Peter Nielsen, Politiker VK
 • Finn Christensen, Feriekompagniet A/S, Blåvand Udvikling
 • Poul Hopp, grundejerforeningen
 • Morten Høst, feriepartner
 • Tove Merete Wolff, Planchef Varde kommune
 • Bjarne Fly, Driften Varde Kommune

Økonomi

Pil ned ikon

Projektet vurderes til en samlet udgift på omkring 47,6 millioner kroner. Projektet finansieres således:

 

 • Varde Kommune – 31,7 millioner kroner.
 • Realdania – 5,2 millioner kroner.
 • Lokal medfinansiering fra Blåvand – 120.000 kroner.
 • De erhvervsdrivendes medfinansiering med belægninger på egen ejendom – 7,2 millioner kroner

Tids- og procesplan

Pil ned ikon

Byrådet har på deres møde d. 12.02.2021 godkendt Trafik- og masterplanen, og at der udarbejdes en lokalplan som gør trafik- og masterplanen juridisk bindende fremadrettet. Planarbejde, projektering og anlægsarbejde kommer til at løbe frem til udgangen2025.

Der kan undervejs forekomme justeringer i tidsplanen.

Handling

Antal dage

Perioden/dato

Forberedelse og valg af rådgiver

Annoncering

Udsendelse af bekendtgørelsen

08. september 2021

Ansøgningsfrist, Prækvalifikation

42

20. oktober 2021

Evaluering af prækvalifikation

33

Frem til den 22. november 2021

Meddelelse om Prækvalifikationsudfald

26.november 2021

Tilbudsfasen

Start dato for tilbudsfasen

 1. december 2021

Besigtigelse               

16. december 2021

Frist for spørgsmål til udbuddet

28. januar 2022

Frist for svar på spørgsmål

07. februar 2022

Tilbudsaflevering

28. februar 2022

Evaluering af tilbuddene

30

Udsendelse af evaluering til tilbudsgiver

 1. april 2022

Stand Still periode

10

15. april 2022

Tildeling/Kontrahering

10

29. april 2022

Rådgiverens rolle- udarbejdelse af projekt materiale

Indledning/opstart

Opstartsmøde med Totalrådgiver og forventningsafstemning

3

 1. til 05. maj 2022

Udarbejdelses af ydelsesplan og kommunikationsplan

15

Godkendelse af ydelsesplan og kommunikationsplan

25. maj 2022

Projektudvikling (anlægsprogram + Dispositionsforslag)

Det Blå Torv

Afvikler en workshops med lodsejer

09. august 2022

Udarbejder anlægsprogram og dispositionsforslag

80

Frem til 01. december 2022

Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag

01 december 2022

Bygherregodkendelse af anlægsprogram og dispositionsforslag 

10

20. december 2022

Den Grønne Trekant

Afvikler en workshops med lodsejer

14. august 2022

Udarbejder anlægsprogram og dispositionsforslag

80

Frem til 01 december 2022

Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag

01 december 2022

Bygherregodkendelse af anlægsprogram og dispositionsforslag 

20. december 2022

Søgeveje og optimering af parkering

Afvikler en dialog med lodsejer

27. juni2022

Udarbejder anlægsprogram og dispositionsforslag

80

Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag

01 december 2022

Præsentation/godkendelse for de berørte lodsejer

6

09-14 december 2022

Bygherregodkendelse af anlægsprogram og dispositionsforslag 

20. december 2022

Det Grønne Vejrum

Afvikler en dialog med lodsejer

27. juni 2022

Udarbejder anlægsprogram og dispositionsforslag

80

Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag

01 december 2022

Præsentation

6

09 – 14 december 2022

Godkendelse af berørte lodsejere

19. december 2022

Bygherregodkendelse af anlægsprogram og dispositionsforslag 

20. december 2022

Wayfinding        

Lodsejerens godkendelse af placering at Wayfinding, senest       

19. december 2022

Projektforslag

Udarbejdelse af projektforslag med baggrund i workshops og dialog

80

Forhåndsdialog med myndigheder og politi

15 marts 2023

Det Blå Torv

Tilretning af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder

15 – 30 marts 2023

Aflevering af projektforslag

30. marts 2023

Godkendelse i Varde byråd

16. maj 2023

Den Grønne Trekant

Tilretning af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder

15. marts 2023

Projektforslag drøftes med Blåvand erhverv

02. april 2023

Aflevering af projektforslag

20. april 2023

Godkendelse i Varde byråd

16. maj 2023

Søgeveje og optimering af parkering

Tilretning af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder

15 – 30 marts 2023

Projektforslag drøftes med de enkelte berørte lodsejer

05. april 2023

Projektforslag tilretning efter lodsejerdialog

03. april til 14 april 2023

Aflevering af projektforslag

16. april 2023

Godkendelse i Varde byråd

16. maj 2023

Det Grønne Vejrum

Tilretning af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder

15 – 30 marts 2023

Projektforslag drøftes med de enkelte berørte lodsejer

05. april 2023

Projektforslag tilretning efter lodsejerdialog

06. april til 11. april 2023

Fremlæggelse af økonomi og projekt ved de berørte lodsejer

12. og 13 april 2023

Tilkendegivelse fra lodsejer om de er en del af projektet

21. april 2023

Aflevering af projektforslag

22. april 2023

Godkendelse i Varde byråd

16. maj 2023

Wayfinding    

Tilretning af skitseforslag efter forhåndsdialog med politi og myndigheder

15. marts til 30 marts 2023

Godkendelse i Varde byråd

16. maj 2023

Projekteringsfasen, delprojekterne samles i et udbudsprojekt

udarbejder endeligt myndighedsprojekt

50

Indsendelse af myndighedsprojekt

15. august 2023

Myndighedsbehandling

20

Myndighedstilladelse

 1. september 2023

Udarbejdelse af hovedprojekt

80

Aflevering af hovedprojekt

20. december 2023

Bygherregodkendelse granskning og af hovedeprojekt

15

Tilretning af hovedprojekt

20

Bygherregodkendelse inkl. brugerinddragelse

15. februar 2023

Udsendelse af udbudsmateriale til entreprenørudbud

11. marts 2024

Udarbejdelse af lokalplan (B sag), arbejdet udføres kun af Varde Kommune, og sideløbende med projekteringsfasen.

Udarbejdelse af lokalplan (forslag og endelig plan)

240

August 2022-august 2023

Endelig vedtagelse i udvalget for Plan og Teknik

Juni 2023

Klagefrist af planen (4 uger)

August 2023

Entreprenør udbud

Prækvalifikation

Udarbejder af annonce samt andet nødvendigt materiale til PQ

40

Udsendelse af annoncen til prækvalifikation

April 2024

Ansøgningsfrist, Prækvalifikation

Maj 2024

Meddelelse om Prækvalifikationsudfald

Maj 2024

Tilbudsfase

Start dato for tilbudsfasen / Udsendelse af udbudsmateriale til udvalgte entreprenører

25

Juni 2024

Frist for spørgsmål til udbuddet

Juni 2024

Frist for svar på spørgsmål

August 2024

Frist for aflevering af tilbud

August 2024

Bedømmelse / Tilbudsevaluering

August 2024

Forventet kontraktindgåelse med hovedentreprenør

August 2024

Udførelsesperiode i marken

Mobilisering

September 2024

Byggeperiode

550

Aflevering

December 2025

Nyhedsbrev og Facebook

Pil ned ikon

Undervejs kan du følge udviklingen af projektet på vores Facebook side “Blåvand Bymidte” ved at klikke her

Du kan også modtage nyhedsbreve om planlægningen af projektet og de beslutninger der træffes i styre- og arbejdsgruppe ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev  på anbc@varde.dk.

Nyhedsbrevene udkommer 4-6 gange om året.

Nyhedsbrev januar 2022