Det åbne land

Læs her om krav til spildevandsrensning udenfor kloakerede områder.

Der er i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget store områder i Varde Kommune, hvor der stilles krav til en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land.
Dette skyldes, at i en række søer og vandløb er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Årsagen er blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og bakterier.

kortet over kravoplande er den gældende renseklasse angivet og alle oplande er navngivet. Planlagte tilsyn med spildevandsforhold i det åbne land er angivet her.

Rensekravene er fastsat i vandområdeplanen og alle oplande er tildelt en renseklasse som afhænger af det vandområde som spildevandet ledes til. De forskellige renseklasser er anført i tabellen nedenfor.

Renseklasser BI5(mod.) COD NH3+NH4-N Total-P
SOP 10 75 5 1,5
SO 10 75 5
OP 30 125 1,5
O 30 125

Alle enheder er mg/l.

SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
O: Reduktion af organisk stof

Påbud om forbedret rensning for ejendomme indenfor kravopland

Hvis din ejendom udleder husspildevand og ikke overholder de gældende rensekrav og ikke er planlagt kloakeret, kan det forventes at Varde Kommune stiller krav om forbedret spildevandsrensning.

Når du får et påbud om at forbedre spildevandsrensningen, vil du samtidig blive tilbudt kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S. Dette sker for at sikre, at ingen ejendomme i det åbne land stilles dårligere end ejendomme beliggende indenfor kloakoplande. Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger, hvorfra der alene afledes husspildevand, men ikke til sommerhuse og erhvervsejendomme. Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg (spildevandslaug) kan heller ikke modtage tilbuddet.

Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedret rensning, har vedkommende fire muligheder:

  • 1. Etablering af eget anlæg: Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S. Ejeren sørger selv for at etablere forbedret rensning, der overholder kravet til renseklasse.
  • 2a. Kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S: Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S. DIN Forsyning A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der vælges af DIN Forsyning A/S. Anlægget ejes af grundejeren. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt fast og variabelt vandafledningsbidrag.
  • 2b. Kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S: Grundejeren tager imod tilbuddet, men foretrækker et andet anlæg end det af DIN Forsyning A/S valgte, og som lever op til spildevandsplanens krav. DIN Forsyning A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt fast og variabelt vandafledningsbidrag, samt en eventuel prisforskel mellem den tilbudte og den ønskede renseløsning.
  • 3: Privat spildevandslaug: Grundejer slår sig sammen med naboejendomme og etablerer et privat spildevandslaug med fælles rensning af spildevand og dette tinglyses på ejendommen.

Uanset hvilken af ovenstående løsninger der vælges, skal grundejer selv afholde eventuelle udgifter til ombygning/renovering af bundfældningstank. Desuden skal ejeren selv sørge for bortledning af tag- og overfladevand.

Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Ved løsning 2a og 2b skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbidrag, afholde driftsudgifter i form af eksempelvis strøm og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen. Dog afholder DIN Forsyning A/S udgifter til tømning af bundfældningstanken.

Ved løsning 3 er spildevandslauget selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Varde Kommunes 10 års regel
Hvis kommunen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt når der er ført stikledning(er) frem til grundgrænsen. Ved eksisterende bebyggelse med godkendte nedsivningsanlæg kan kommunen kræve, at den fysiske tilslutning er gennemført senest 10 år efter nedsivningsanlæggets etablering.

Økonomisk hjælpeordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak
Der er mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til etablering af forbedret rensning af spildevandet. Støtteordningen skal give en hjælpende hånd til de økonomisk mest trængte grundejere, der får påbud som følge af Vandområdeplanerne.

Du kan læse mere om ordningen herunder:

Økonomisk hjælpeordning ved påbud

Pil ned ikon

Der er vedtaget en lov som muliggør, at økonomisk trængte borgere kan søge om fristforlængelse på 3 år, til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om tilslutning til DIN Forsyning A/S’ kloaksystem.

Kvalificerer man sig til ordningen, er man samtidig berettiget til en afdragsordning, hvor forsyningen etablerer et godkendt spildevandsanlæg. Det er valgfrit om man ønsker at benytte sig af afdragsordningen.

Du skal søge kommunen om at komme med i ordningen, og det kræver at du har en samlet husstandsindkomst på under 311.800 kr. (med et tillæg på 40.800 kr. per hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn). De angivne beløbsgrænser gælder for 2018 og reguleres årligt.

Du kan finde skema til ansøgning om afdragsordningen her og vejledning til skemaet her. 

Hvis ansøgningen godkendes

Hvis din ansøgning godkendes af Varde Kommune får du adgang til ordningen om en forlænget frist på 3 år samt afdragsordningen.

Afdragsordningen betyder, at forsyningen etablerer anlægget (inklusiv tilslutningsbidraget) for dig, mod at du afdrager prisen for det, plus et tillæg til renter, administration og risiko, over 20 år. På den måde slipper du for at betale en stor omkostning nu og her, mod at afbetale over 20 år i stedet. Du skal selv betale for drift og vedligeholdelse af anlægget, eftersom det er dit anlæg (og ikke DIN Forsyning A/S’).

Hvis du vælger kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S er der også mulighed for at benytte afdragsordningen.

Du skal selv kontakte DIN Forsyning A/S og anmode om at få et tilbud. Fristen for at anmode DIN Forsyning A/S om et tilbud vil fremgå af det varselsbrev om påbud, som du modtager fra Varde Kommune. Der vil også være en frist for at acceptere tilbuddet fra DIN Forsyning A/S. Hvis ikke du overholder begge frister, mister du retten til at komme med i afdragsordningen.