Denne spildevandsplan beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Varde Kommune.

Vi ønsker at fastholde og forbedre vandkvaliteten og den biologiske mangfoldighed i søer og vandløb. Denne opgave kan kun løses i samspil mellem kommunen, forsyningen og kommunens borgere. Kommunens digitale spildevandsplan sætter rammen for dette arbejde. Planen er et udtryk for den forhandling, der har fundet sted mellem kommunen og forsyningen om, hvordan de kommunalpolitiske mål bedst implementeres i den lokale spildevandsstruktur.

Samtidig giver planen borgerne et indblik i, hvad vi i Varde Kommune hidtil har sat i værk for at beskytte naturen, og miljøet og hvad vi agter at gøre i fremtiden.

Spildevandsplanen giver dig også indsigt i, hvad den fortsatte udbygning af spildevandsrensningen kan komme til at betyde for dig som borger, herunder f.eks. om der skal ske en separering af fælleskloak eller der skal foretages bedre rensning af spildevandet på din ejendom. Det kan spildevandsplanens digitale kortmateriale fortælle dig noget om. Du har direkte adgang til kortværket her. Hvis du vil vide hvad der gælder for din ejendom kan du klikke på “Jeg vil gerne…”  øverst på siden og fremsøge din adresse.

Planens vigtigste indsatser er:

Yderligere vil der fortsat blive arbejdet på, at centralisere spildevandsrensningen på få og større renseanlæg. Der vil i 2019 blive udarbejdet en strategi for nedlæggelsen af mindre renseanlæg.

Forbedret plangrundlag

  • Forbedret digitalt kortgrundlag og web-baseret tekst.
  • Åbnet op for visse berigtigelser af plangrundlaget uden politisk behandling, for at lette administration og vedligeholdelse af planen.

Forslaget til Spildevandsplan 2019-2029 samt miljøvurderingen er blevet godkendt på Byrådsmødet den 9. oktober 2018. Herefter har forslaget og miljøvurderingen været i 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden var fra  den 15. oktober 2018 til og den 10. december 2018. Spildevandsplanen er endeligt godkendt den 15. marts 2019 i Byrådet.

Miljøvurdering – Spildevandsplan 2019 -2029