Administration af spildevandsforhold

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende administration af spildevandsforhold i Varde Kommune.

Større emneområder kan søges frem via menuen til højre. Finder du ikke emnet behandlet her, er der desuden en række svar på de mest almindelige spørgsmål nederst på denne side.

Har du spørgsmål som du ikke finder svar på herunder, kan du kontakte Varde Kommune på telefon 7994 6800 eller pr. mail til vardekommune@varde.dk.

For så vidt angår det retslige grundlag i spildevandsplanens kort, tekst og bilag, gælder, at ved eventuel modstrid mellem 2 dokumenter har kortværket 1. prioritet, og herefter følger tekstdelen.

 

Ofte stillede spørgsmål om spildevandsforhold

Hvor kan jeg finde dokumenter vedrørende min ejendom (byggesager)

Pil ned ikon

I det digitale byggesagsarkiv (weblageret) kan du søge efter din ejendom, enten via din adresse eller dit matrikelnummer.

HVAD KAN DU FINDE I BYGGESAGSARKIVET
I weblageret ligger det ansøgnings- og tegningsmateriale, kommunen har fået tilsendt i forbindelse med byggesagsbehandling. Det vil være forskelligt fra ejendom til ejendom, hvad kommunen har af tegninger, afhængig af ejendommens alder, hvor meget der er bygget på ejendommen og så videre.

Eksempler på hvad der kan ligge i ejendommens byggesagsmappe:

– Byggetilladelser
– Kloaktegninger
– Plantegninger
– Situationsplaner og afsætningsplaner

Her er adgang til det digitale byggesagsarkiv.

Bemærk at du ikke behøver at logge ind for at kigge på de dokumenter, der er tilknyttet din ejendom.

HVAD ER IKKE TILGÆNGELIGT I BYGGESAGSARKIVET
Der kan være dokumenter, der ikke findes i byggesagsmappen eller som er låste. Det kan skyldes at f.eks:

Dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger (f.eks. cpr. nr.)
Der er tale om en ny eller igangværende sag
Enkelte ejendomme (f.eks. politistationer, militære anlæg m.m.) der er underlagt specielle bestemmelser

Vi arbejder på at arkivet fremadrettet også kommer til at indeholde eventuelle miljøtilladelser, der er tilknyttet ejendommen.

Faskiner til nedsivning af regnvand

Pil ned ikon

Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive regnvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloak og renseanlæg reduceres.

Kommunen anbefaler, at du får en autoriseret kloakmester til at godkende dimensionering, placering og udførelse af faskinen. Dette skal blandt andet sikre, at jorden er egnet til nedsivning, så der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.

Bemærk at det ikke kan anbefales at regnvand nedsives hvis:

 • Afstanden fra terræn til øverste grundvandsspejl er < 2 meter, idet klimaændringerne kan medføre stigende grundvandsspejl.
 • Den øverste jordtype består af blødbundsaflejringer som f.eks. dynd, gytje og tørv samt meget lerede jordtyper.

Ligeledes gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af vejvand.

Du kan læse mere om krav og dimensionering af faskiner i vejledningen: Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner,hvor du på sidste side også finder et ansøgningsskema.

Nedsivning af regnvand.

Når du bor i byzone eller sommerhusområde skal der søges om tilladelse til nedsivning, hvis arealet der skal nedsives fra er på mere 150 kvadratmeter. Bor du i landzoner behøver du kun at ansøge om tilladelse, hvis tagarealet er på mere end 500 kvadratmeter. Når du har etableret en faskine, skal kommunen have tilsendt en målfast tegning, der viser faskinens placering på ejendommen. Selvom du ikke skal ansøge om tilladelse skal du stadig overholde nedenstående afstandskrav:

 • Drikkevandsboring – 25 meter
 • Vandløb, søer, havet, dræn, grøfter og øvrige naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 – 25 meter
 • Bygninger med beboelse – 5 meter
 • Jordvarmeslanger – 5 meter
 • Nedsivningsanlæg til spildevand – 2 meter
 • Nabo og vejskel – 2 meter
 • Isolerede jordvarmeslanger – 2 meter

Ydereligere gælder, at der ikke må nedsives fra forureningskortlagte grunde hvor der er risiko for mobilisering af forurening, eller i områder hvor tidligere undersøgelser har givet kendskab til betydende forureninger, som (endnu) ikke er blevet relateret til en specifik lokalitet.

Udfyldt ansøgningsskema, færdigmeldingsskema og målsat tegning bedes fremsendt til Varde Kommune gerne udfyldt digitalt og fremsendt pr. mail til vardekommune@varde.dk

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

For oplysninger om muligheden for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag henvises til afsnit om lokal afledning af regnvand.

Køkkenkværne

Pil ned ikon

Varde Kommune har behandlet spørgsmålet om brug af køkkenkværne, i udvalget for Plan og Teknik i februar 2014. Det er her besluttet at der ikke gives tilladelse til at anvende køkkenkværne i Varde Kommune.

Begrundelsen for ikke at tillade køkkenkværne er, at hvis der benyttes køkkenkværne mange steder, vil sammensætningen af det spildevand, der tilføres renseanlæggene, ændres, hvilket kan vil kræve fornyede tilladelser til renseanlæg og bygværker. Affaldet i kloaksystemet kan under kraftige regnhændelser blive aflastet til vandløb, hvor det vil have en negativ effekt. I lange trykledninger vil der være forøget risiko for dannelse af svovlbrinte, som kan være skadeligt.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Pil ned ikon

Alle ejendomme med en bundfældningstank skal have tanken tømt efter behov, men minimum en gang årligt.

Varde Kommune har en fælles tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand. Denne ordning er obligatorisk og sikrer, at alle tanke bliver tømt minimum en gang årligt.

Ordinær tømning sker én gang årligt på DIN Forsyning A/S’ foranledning. En ejendom kan tilmelde sig flere årlige tømninger ved kontakt til DIN Forsyning A/S. Varsling for tømning meddeles ca. 2 uger i forvejen. Varslingen sker pr. brev, medmindre DIN Forsyning A/S har kontaktoplysninger til e-mail eller telefon.

Du kan læse mere om drift af tømningsordningen på DIN Forsynings hjemmeside.

Du kan se kommunens regulativ for tømningsordningen for bundfældningstanke her:

Kommunen kan give dispensation i ét år, hvis vandforbruget på ejendommen indenfor det sidste år har været under 5 m³. Året efter skal tanken tømmes.

Derudover kan kommunen give dispensation, hvis tanken er blevet tømt mindre end 2 måneder før den kommunale tømningsordning. Det kan for eksempel være, hvis der på ejendommen er blevet etableret et nyt spildevandsanlæg indenfor de sidste 2 måneder. Året efter skal tanken tømmes.

Hvis du ønsker dispensation fra tømningsordningen, skal du sende en skriftlig anmodning til kommunen. Sammen med anmodningen skal der vedlægges dokumentation. Dokumentationen kan for eksempel være:

 • En opgørelse over vandforbruget for sidste år
 • Kopi af nedrivningstilladelse samt dokumentation for om bundfældningstanken er tømt, sløjfet eller andet
 • Kopi af færdigmelding for nyt spildevandsanlæg, som viser at anlægget er etableret mindre end 2 måneder før tømningen
 • Kopi af faktura for tømning mindre end 2 måneder før den kommunale tømningsordning

Anmodningen om dispensation skal sendes til: vardekommune@varde.dk

DIN Forsyning A/S' kloaksystem på privat areal

Pil ned ikon

I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land, samt ved udvidelser og ændringer af eksisterende kloakoplande og etablering af afskærende ledninger, kan det være nødvendigt at etablere kloaksystemer, bassiner og pumpestationer m.m. på private arealer.
Placeringen af et spildevandsanlæg kan i denne situation ske ved indgåelse af en frivillig aftale med de berørte grundejere om placeringen af anlægget. Hvis det ikke er muligt, at indgå en frivillig aftale med grundejeren, kan der træffes beslutning om ekspropriation til anlægget med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58.
Generelt skal forsyningens kloaksystem der etableres uden for offentligt vejareal, sikres ved tinglysning af deklaration på de relevante matrikler. Deklarationen beskriver erhvervelse af ejendomsret til arealer, begrænsning i brugsret eller rådighedsindskrænkning, der er opnået ved aftalen/ekspropriationen. Grundejere, der berøres af dette, og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt senest i forbindelse med projektplanlægningen.

Deklaration for kloaksystemer
Ved tinglysning af en deklaration til sikring af DIN Forsyning A/S’ kloaksystem på privat ejendom fastlægges følgende forhold for den ”tjenende ejendom”:

 • Rådighedsindskrænkninger (inden for deklarationsbæltet)
 • Adgangsforhold
 • Ulemper/Erstatning

En typisk deklaration for kloakanlæg følger herunder:

Deklarationsbælte
Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side af ledningsanlægget målt fra midten af ledningen. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra DIN Forsyning A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner, eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, samt hegn eller
i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til anlægget, eller til skade herfor.

Adgang til ledningsanlæg
Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang kommunen skønner det nødvendigt.

Ulemper samt retablering m.v.
Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelse- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af taksationskommissionen.

Fællesprivate anlæg (spildevandslaug)

Pil ned ikon

I tilfælde af, at flere ejendomme har fælles brug af ét kloakanlæg, betegnes dette fællesprivat. Før nye fællesprivate spildevandsanlæg kan optages i spildevandsplanen, skal der oprettes et spildevandslaug til varetagelse af anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Vedtægter for spildevandslauget tinglyses på de relevante ejendomme efter godkendelse hos Varde Kommune. Kommunen kan stille et udkast til vedtægter til rådighed for kommende spildevandslaug.

Tilstoppet afløb, brønd eller rendesten

Pil ned ikon

Tilstoppet afløb på egen grund

Hvis afløb i dit hus (toilet, håndvask eller gulvafløb) er tilstoppet er det oftest grundejers eget interne kloaksystem der er tilstoppet. I disse tilfælde har du selv ansvar for at få afløbet renset eller udbedret. Du kan eventuelt henvende dig til en autoriseret kloakmester.

Du kan få gode råd om tilstoppede kloakker her: DIN Forsyning

Tilstoppet brønd

Hvis en brønd på hovedkloakken er tilstoppet, skal du henvende dig til DIN Forsyning A/S på telefon 74 74 74 74 eller e-mail til kundecenter@dinforsyning.dk.

Tilstoppet rendesten (vejvand)

Rendestensbrønde og de ledninger der fører fra rendestensbrøndene er Varde Kommunes ejendom og det er Varde Kommune der vedligeholder rendestensbrøndene. Vi anbefaler at du benytter siden “Giv os et praj” til at informere os når der er problemer med vejafvandingen.

Bemærk dog, at ved rendestensbrønde anlagt til afvanding af private fællesveje er det grundejere, der har grunde op til en privat fællesvej eller er vejberettigede, som er ansvarlige for vejens vedligeholdelse og dermed også for oprensning af rendestensbrønde.

Rotter

Pil ned ikon

Hvis man opdager, at man har rotter på sin ejendom eller i sin lejlighed, så er det vigtigt at huske, at man ikke selv skal begynde en kamp mod rotterne. Ifølge loven skal man anmelde problemet til kommunen.

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er derfor ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunen.

Anmeldelse af rotter kan ske her via kommunens hjemmeside.

Varde Kommune har udliciteret rottebekæmpelsen til et privat skadedyrsfirma. Det er grundejers ansvar at sørge for, at kloaknettet på privat grund er intakt, således at rotterne holdes ude af huset. Eventuelle skader, mangler og fejl, som konstateres på privat grund, skal derfor udbedres af ejeren for egen regning.

Bekæmpelse af rotter sker ligeledes i samarbejde med kloakforsyningen, som har ansvaret for vedligeholdelse af de offentlige ledninger.

Udgifter til rottebekæmpelse opkræves i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 18 via ejendomsskatten.

Genanvendelse af regnvand

Pil ned ikon

Brug af regnvand som erstatning for drikkevand til f.eks. tøjvask, toiletskyl og havevanding er en fordel for miljøet, og alle må som udgangspunkt genanvende sit regnvand.

Plan og Teknik Udvalget har i april 2018 afgjort spørgsmålet om muligheden for reduktion af vandafledningsbidraget ved genbrug af regnvand.

Det genbrugte vand skal fortsat ledes til kloaksystemet og det er derfor ikke muligt for ejeren, at opnå delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, og der skal betales vandafledningsbidrag for den genbrugte vandmængde. Der skal derfor installeres en særskilt vandmåler til registrering af den genbrugte vandmængde.

Ansøgninger om at få lov til at genanvende sit regnvand behandles som byggesager og ansøgning skal fremsendes via Byg og Miljø.

Vakuumtoiletter (Houstrup)

Pil ned ikon

I sommerhusområdet i Houstrup er der etableret et vakuum-spildevandssystem. I vakuumsystemet modtages og behandles kun “sort” spildevand, dvs. afløbet fra toilettet. Derfor er der installeret vakuumtoiletter i disse sommerhuse.

Det “grå spildevand”, dvs. spildevand fra øvrige installationer, såsom håndvask, bad, vaskemaskine, mv., skal håndteres lokalt, hvilket i praksis oftest sker ved nedsivning.

Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning af spildevandet ved Varde Kommune.

De områder der er omfattet af vakuumsystemet er oplandene HU11 og HU13, som kan ses i det digitale spildevandskort.

Du kan læse mere om vakuumsystemet her.