Fra fælleskloak til separatkloak

Se videoen eller læs mere her om adskillelse af spildevand og regnvand på egen grund

Videoen finder du her
(Når du klikker på videoen/linket, vil du blive ledt til en ekstern side, hvor Varde Kommune ikke længere er ansvarlig for dine data.)

I forbindelse med separatkloakering skal der ske en adskillelse af husspildevand og regnvand på alle ejendomme i kloakoplandet.

Fordelen ved separering af husspildevand og regnvand er, at man kan undgå overløb af opblandet regnvand og husspildevand under kraftig regn, og at der tilledes mindre vand til renseanlægget. Yderligere er det en fordel, at ved ekstreme regnhændelser vil det vand, der afstrømmer på terræn, være meget renere end i fælleskloakerede områder, da husspildevandet ikke afledes i samme ledning.

Ved separatkloakering føres to stikledninger ind til skel, hvor ejendommens husspildevand bliver tilsluttet forsyningens spildevandsledning gennem spildevandsstikledningen, og hvor regnvand kan tilsluttes regnvandsstikledningen.

Du skal altså som grundejer frakoble tag- og overfladevand på egen grund og tilslutte dette til den ledning, som afleder regnvand. Alternativt kan regnvand også frakobles ved eksempelvis nedsivning i faskine eller anden form for lokal afledning (LAR).

Når et eksisterende kloakområde skal separatkloakeres, sender DIN Forsyning A/S ca. tre år før kloakarbejdet igangsættes, information herom til ejerne af de berørte ejendomme. Af folderen fremgår, at ejerne vil blive påbudt med en frist på ca. 1 år, at separere spildevandet og regnvandet på egen grund. Ejerne har således ca. 4 år til at få tilvejebragt det nødvendige økonomiske grundlag til at kunne efterleve påbuddet.

Tidsfristen for en separatkloakering på egen grund fastsættes af Varde Kommune og vil fremgå af kommunens påbud. Den normale tidsfrist er 1 år, men andre frister kan forekomme afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.

Det er DIN Forsyning A/S der har ansvaret for gennemførelse af ændringerne i forsyningens kloaksystem, men det er Varde Kommune, der som spildevandsmyndighed, påbyder ejerne at få separeret kloaksystemet på egen grund.

Du kan læse mere om hvordan separatkloakeringen foregår på DIN Forsyning A/S’ hjemmeside.