Slamhåndtering

Læs her om håndtering af spildevandsslam fra renseanlæg.

Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der adskilles fra spildevandet i efterklaringstankene på renseanlæggene. Slammet fra DIN Forsyning A/S’ renseanlæg i Varde Kommune overholder gældende miljøkrav for udbringning på landbrugsjord, eksklusiv Årre. Miljøkravene omfatter krav til maksimalt indhold af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slammet.

Den nuværende slamhåndtering på de enkelte renseanlæg fremgår af nedenstående tabel.

Renseanlæg Metode Slammængde  [tons TS/år]
Varde Afvandes på Varde Renseanlæg og køres på landbrugsjord 531
Outrup Afvandes på Varde Renseanlæg og køres på landbrugsjord 61
Nr. Nebel Afvandes på Varde Renseanlæg og køres på landbrugsjord 78
Skovlund Slammineraliseringsanlæg i Skovlund 437
Årre Slammineraliseringsanlæg i Årre 14
Agerbæk Afvandes på Varde Renseanlæg og køres på landbrugsjord 24
Nordenskov Afvandes på Varde Renseanlæg og køres på landbrugsjord 18
Sig Afvandes på Varde Renseanlæg og køres på landbrugsjord 23

Varde Renseanlæg håndterer slammet fra i alt 6 ud af de 8 renseanlæg i Varde Kommune. Slammet afvandes i sibåndspresse og opmagasineres i lagerhal inden udbringning på landbrugsjord eller sendes til forbrænding, hvis det ikke overholder kravene.

På Skovlund og Årre Renseanlæg håndteres slammet på slammineraliseringsanlæg. På Skovlund Renseanlæg findes 8 bede á 1356 m³ og 8 bede á 2488 m³. På Årre Renseanlæg er der 2 bede á hhv. 420 m³ og 520 m³.

Der er pt. ingen beslutninger om fremtidige ændringer af slamhåndteringen fra renseanlæggene i Varde Kommune. Ved vedtagelse af den kommende strukturplan for renseanlæg, kan denne få indflydelse på den fremtidige håndtering af slam fra renseanlæggene i Varde kommune.