Tilslutning og takster

Læs her om takster og betaling for tilslutning til DIN Forsyning A/S' kloaksystem.

DIN Forsyning A/S har en betalingsvedtægt, der gælder for de ejendomme der er tilsluttet, skal tilsluttes, eller på anden måde er knyttet til DIN Forsyning A/S’ spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de forskellige bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af forsyningens spildevandsanlæg.

Bidragene kommer fra alle tilsluttede ejendomme, når de betaler følgende:

  • Tilslutningsbidrag, som er et engangsbidrag, der betales når en ejendom har mulighed for at tilslutte sig kloaksystemet.
  • Fast bidrag, der er et slags abonnement for at være tilsluttet kloaksystemet.
  • Vandafledningsbidrag, der opkræves i forhold til den mængde vand der forbruges.
  • Særbidrag, som opkræves hos kunder med særligt forurenende spildevand. Særbidraget fastsættes på baggrund af spildevandets indhold af kvælstof, organisk stof og fosfor.
  • Vejbidrag fra stats-, kommunale og private fællesveje.

For gældende regler og priser henvises til gældende betalingsvedtægt og prisblad på www.dinforsyning.dk.

Gældende prisblad kan ses på denne side (årstal vælges i menuen til venstre).

Særskilt tilslutningstilladelse

Inden for et kloakopland kan husspildevand altid afledes til forsyningens spildevandsledning uden at der kræves en særskilt tilslutningstilladelse.

Ved afledning af processpildevand vurderer miljømyndigheden, om der skal meddeles en særskilt tilslutningstilladelse med særlige krav til f.eks. intern rensning eller krav til maksimal tilledning af forskellige stoffer i spildevandet før tilslutningen til forsyningens kloaksystem.
En sådan tilladelse til afledning af processpildevand til forsyningens kloaksystem og private spildevandsanlæg meddeles iht. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28.