Berigtigelser af spildevandsplanen

Om berigtigelser/rettelser af planen, som IKKE kræver politisk behandling.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, ajourføre spildevandsplanen.

I perioden frem til den næste gennemgribende revision af spildevandsplanen vil alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, på traditionel vis løbende blive indarbejdet via tillæg til spildevandsplanen med forudgående offentlig høring af forslaget.

I det daglige arbejde med spildevandsplanen er der dog behov for løbende at ændre i datagrundlaget, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dette gælder fx rettelser af fejl, eller når planlagte kloakarbejder er udført i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Sådanne ændringer kan løbende indarbejdes i en spildevandsplan uden forudgående politisk behandling, hvis de ikke berører grundejeres nuværende ret og pligt, og der ikke er tvivlsspørgsmål eller uenighed mellem kommunen og eventuelle berørte parter.

Forskellige former for berigtigelser

Berigtigelser, der kan gennemføres administrativt efter VARSLING af berørte parter

Pil ned ikon
 • Ændring af kloakeringsprincip internt på grunde på baggrund af foreliggende oplysninger om stik, tilslutningsbidrag m.v. Fx fra status separatkloakeret til status spildevandskloakeret eller fra fælleskloakeret til separatkloakeret.
 • Ændring af angivelse af ejerskab til ledninger, bygværker og udløb, når der foreligger dokumentation for dette.
 • Angivelse af allerede eksisterende (men aktuelt ikke viste) fællesprivate spildevandsanlæg, når der foreligger dokumentation for (fx ved tinglysning), at der er tale om et fællesprivat anlæg.

Berigtigelser, der kan gennemføres administrativt UDEN VARSLING

Pil ned ikon
 • Delvis ind- og udtræden af kloakforsyningen for så vidt angår tag- og overfladevand, såfremt der foreligger dokumentation for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag eller betaling af tilslutningsbidrag – se i øvrigt afsnittet om lokal afledning af regnvand.
 • Alle ændringer, der følger af tiltag udført fuldt i overensstemmelse med spildevandsplanens angivelser – dvs. ændringer fra plan til status, når tiltaget er udført.
 • Ændring af signatur fra planlagt kloakeret med angivet kloakeringsprincip til status kloakeret med dette.
 • Når spildevandsforsyningen har etableret stik i overensstemmelse med det angivne kloakeringsprincip.
 • Tilretning af simple datafejl.
 • Tilretninger af oplandsgrænsen mellem 2 kloakoplande, der grænser op til hinanden og har samme kloakeringsprincip.
 • Ændring af navne på kloakoplande, herunder opsplitning af eksisterende kloakoplande i nye kloakoplande med samme kloakeringsprincip.
 • Ændring af udløbsnumre og angivelse af eksisterende udløb med pil og udløbsnummer, hvis dette mangler.
 • Inddragelse af enkeltstående ejendomme (eller dele af disse) under spildevandsplanens opland, når der er indgået skriftlig aftale mellem grundejer og DIN Forsyning A/S om tilslutning til spildevandsforsyningens kloaksystem.
 • Ændring af signatur fra privat til DIN Forsyning A/S’ kloaksystem, hvis der foreligger dokumentation for spildevandsforsyningens overtagelse af spildevandsanlægget. Eller hvis anlæg er fejlregistreret med forsyningen som ejer og derfor skal ændres til privat.
 • Sletning af bassin, pumpestation og overløbsbygværks signaturer, hvis givne bygværker sløjfes som led i forsyningens sanering og optimering.
 • Fjernelse af angivne planlagte ledninger, når de er udført, eller de ikke længere er relevante.
 • Tilføjelse af forklarende tekster samt fjernelse af forklarende tekster, når disse ikke længere er relevante.
 • Mindre korrektioner af oplandsgrænser i randområder, når dette er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer samt matrikelgrænser.