Kloakledninger – ejerforhold

Læs her om ejerskab af stikledninger, samt generelt om ejerskab af hovedledninger kontra vandløb/dræn.

Stikledninger

Inden for et fastlagt opland i spildevandsplanen er det som udgangspunkt forsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af kloaksystemet frem til grundgrænsen, mens grundejeren inden for eget areal er forpligtet til, for egen regning, at bekoste udførelse og vedligeholdelse af kloaksystemet. DIN Forsyning A/S etablerer dog stik ca. 1 meter ind på private matrikler.

Bemærk dog, at i områder med fællesprivate spildevandsanlæg ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab både hovedkloakken og stikledningerne.

Bemærk i øvrigt, at DIN Forsyning A/S er berettiget til at flytte et stik, f. eks. i forbindelse med seperatkloakering. DIN Forsyning A/S er ikke forpligtet til at opretholde et stiks placering, heller ikke som følge af hævd.

Hovedledninger – ejerforhold

Spildevandsplanens angivelser er et vigtigt grundlag, når det skal afgøres om en ledning er ejet af DIN Forsyning A/S, har et andet ejerskab eller er at betragte som et vandløb eller dræn.

Om ejerskabet af en ledning angivet i kortgrundlaget gælder:

  • De ledningsanlæg der er vist i spildevandsplanens kortgrundlag er baseret på DIN Forsyning A/S’ ledningsdatabase
  • Det er med særkilt signatur vist om ledningen har “andet ejerskab”
  • For kloakoplande med privat kloak (områder der dækker mere end en matrikel/ejendom) er der benyttet en særskilt signatur for kloakoplandet

Kortlægningen af kloakanlæg med andet ejerskab er endnu ikke helt fuldført. Der kan således også fremadrettet være behov for at fremsøge servitutter eller kendelser på ejendomme, hvis der opstår tvivl om ejerskabet.

Ved tvister om ejerforhold bør der ligeledes fremsøges data fra arkivmateriale/servitutter og gamle kort.

Hovedledning eller vandløb/dræn

Om afvandingen betegnes som en kloak eller et dræn/vandløb er betinget af følgende:

  • Vandløb og kloakledninger er angivet i spildevandsplanens kortgrundlag, men der kan opstå tvivl ved dræn og grøfter, hvor disse ikke fremgår af kortgrundlaget
  • Afgrænsningen mellem vandløb og spildevandsanlæg afhænger af spildevandsanlæggets udledningspunkt, som bør fremgå af spildevandsanlæggets tilladelse til udledning

Som udgangspunkt gælder, at hvis en grøft/vandløb ikke er angivet som et spildevandsteknisk anlæg i spildevandsplanen (eller gamle udgaver af planen) kan den ikke på andet grundlag blive et spildevandsteknisk anlæg.

Inden et forsyningsanlæg ændres til et vandløb skal der fremlægges dokumentation for hvorfor ledningen ikke er en forsyningsledning. Denne dokumentation (ofte data fra arkivmateriale/servitutter og gamle kort), sendes til lodsejerne for bemærkninger, derefter træffer Varde Kommune en afgørelse efter Vandløbsloven §2, og den kan påklages af lodsejerne. Hvis anlægget defineres som et vandløb skal partsdeling af drifts- og anlægsudgifterne fremadrettet ske efter vandløbslovgivningens regler. Udgifterne til et dræn- og/eller pumpelag fordeles her efter nytte og interesse og opdeles i drifts- og anlægsudgifter/kapitalomkostninger.