Vandområder

Herunder kan du få overblik over den nuværende tilstand for vandløb og søer og de lokaliteter der fokuseres på i spildevandsplanen.

Kortlægningen af vandløbenes og søernes tilstand varetages af staten som et led i den overordnede vandplanlægning.

På grundlag af vandområdernes målsætning og den nuværende tilstand udarbejder staten Vandområdeplaner, som indeholder en udpegning af indsatser for at forbedre det danske vandmiljø. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb og søer til at opnå god økologisk tilstand.

Den nuværende tilstand for vandløb og søer i Varde Kommune fremgår af tematiseringen her: Samlet tilstand Vandområdeplan 2015-2021. Kortet indeholder desuden en kortlægning af 184 afstrømningsoplande (sorte linier), hvoraf mange har tilknyttet et krav om forbedret rensning af spildevandet fra fritliggende ejendomme i det åbne land.

For oplysninger om krav til rensning henvises til afsnit om det åbne land.

For originale korttemaer fra vandområdeplanerne henvises til: MiljøGis for vandområdeplanen 2015 -2021

Udpegede indsatser for renseanlæg og overløb fra fælleskloak

Renseanlægget i Årre blev udpeget i Vandområdeplanen for at opnå en forbedret tilstand i Sneum Å. Oplandet i Årre til Årre Renseanlæg er nu separatkloakeret. Regn- og spildevand ledes stadigvæk til renseanlægget hvor det løber sammen i fællessystemet. Så snart alle grundejere i det separatkloakerede opland i Årre har adskilt regn- og spildevand på egen grund skal regnvandet kobles fra og udledes via regnvandsbassin. Ændringen skal udføres i 2019.

Der ledes fortsat spildevand fra fælleskloak til Årre Renseanlæg fra den nordligste del af Roust og Rousthøje. Dette område er i planen udlagt til separering, men årstal er endnu ikke fastlagt.

Adskillelsen af overfladevand fra Årre by vil blive udført ved midlertidigt at ombygge den eksisterende afløbskanal til bassinet, så regnvandet ledes udenom overløbsbygværket. Den samlede vandmængde til renseanlægget vil dermed blive reduceret. Det forventes at dette tiltag vil være tilstrækkeligt til at renseanlæggets udledning fremadrettet ikke vil ikke vil være årsag til den manglende målopfyldelse i Jyllerup Bæk. I forbindelse med nedlæggelsen af Årre Renseanlæg vil der blive etableret et regnvandsbassin på arealet.

Der er yderligere udpeget indsatser i Vandområdeplanen ved overløbsbygværker på 3 lokaliteter. Du kan læse om indsatserne her.