Badevand

Læs her om badevand og indsatser relateret til spildevand

Kommunen fører tilsyn med, at badevandet ikke er forurenet, hvilket bl.a. gøres gennem vandprøver, der analyseres for indholdet af tarmbakterierne E. coli og Enterokokker.
Analyseresultaterne for de seneste år bruges til, at beregne risikoen (sandsynligheden) for at blive syg af at bade. Badevandsklassifikationen for det efterfølgende år tildeles ud fra resultatet af beregningen.

Du kan læse om badevand og beskrivelse af lokaliteterne her.

Der er som hovedregel udmærket badevandskvalitet på badestederne, men ved kraftig eller vedvarende regn kan der være badesteder med problemer med udledninger fra spildevandsanlæg.

Spildevandsplanen indeholder 2 lokaliteter, hvor der skal ske en særlig indsats til forbedring af badevandskvaliteten:

Kvie Sø

Badevandsprøver fra Kvie Sø har over en årrække udvist tiltagende indhold af tarmbakterier, og hvis denne udvikling fortsætter, er der risiko for badeforbud.

Der er foretaget kildesporingsforsøg via artsspecifikke DNA markører, men dette har ikke kunnet be- eller afkræfte, at der er tale om spildevand eller påvirkning fra husdyr/dræn.

Hvis der fortsat registreres høje værdier, skal måleprogrammet i planperioden udvides med flere metoder såsom sporstof, termiske målinger eller yderligere vandprøver fra grøfter med tilløb til søen, så udledningen lokaliseres og bringes til ophør.

Bork Havn

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2018 henvendt sig til Varde Kommune for at udrede nedbørsafhængig forurening med tarmbakterier i Bork Havn.

Der er til brug i spildevandsplanen opstillet en model, der kan simulere faktiske nedbørshændelser og beregne overløbstidspunkter og udledte vandmængder. Varde Kommune skal i samarbejde med DIN Forsyning A/S lokalisere om overløb fra fællessystemet i Varde Kommune kan være årsag til forureningen, og der skal herefter tages stilling til om der er brug for afhjælpende foranstaltninger.