Lokal afledning af regnvand (LAR)

Læs her om mulighederne for at håndtere regnvandet lokalt på egen grund

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge, at håndtere regnvand, dér hvor det falder, så det ikke belaster kloaksystemet. Varde Kommune opfordrer derfor til, at der satses på lokal nedsivning af regnvand (LAR), hvor det er foreneligt med grundvandsbeskyttelsen og jordens nedsivningsevne. Dette gælder uanset om anlæggene etableres af private grundejere, boligforeninger, DIN Forsyning A/S eller Varde Kommune.

Ved lokal afledning eller anvendelse af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra området. Dette kan typisk ske ved:

  • Nedsivning i faskiner (læs mere om faskiner her)
  • Infiltration fra overflader gennem permeable belægninger
  • Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt i regnvandsbassiner og regnbede
  • Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning

Det er dog ikke alle steder, at regnvand kan nedsives. Det kan f.eks. skyldes at jorden ikke har tilstrækkelig nedsivningsevne, der er høj grundvandsstand eller ønske om at beskytte grundvandet mod forurening. Men mange steder vil LAR være en mulighed – og her bør den anvendes.

På hjemmesiden LAR i Danmark, kan der søges inspiration til og erfaringer om LAR-løsninger.

For inspiration til mindre anlæg anbefales Haveselskabets temanummer om regnhaver.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag (forsøgsordning for ejendomme i Nordenskov)

I forbindelse med separering af eksisterende fælleskloak i Nordenskov er det besluttet, at der kan tilbagebetales op til 40% af tilslutningsbidraget (ca. 25.000,-) hvis grundejer vælger at håndtere alt overfladevand på egen grund. Det tilbagebetalte beløb afhænger af tilslutningsgraden i det enkelte opland. Der er tale om en forsøgsordning og der skal evalueres på resultaterne i planperioden.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag kræver enighed mellem Varde Kommune og DIN Forsyning A/S, og grundejer kan ikke tvinges til at håndtere overfladevand på egen grund. Områder hvor tilbagebetaling er mulig skal fremgå af gældende spildevandsplan.

Der er pt. ikke andre områder i Varde Kommune hvor tilbagebetaling er mulig.