Anlægstyper i det åbne land

Læs her om forskellige typer af renseanlæg i det åbne land

Der er flere forskellige typer af spildevandsanlæg. Fælles for dem alle er, at de skal have en bundfældningstank inden den valgte rensemetode.

Nedsivningsanlæg
Et nedsivningsanlæg består af en trixtank/bundfældningstank, som kan have 2 eller 3 kamre. Her samles alt husspildevandet fra ejendommen. Fra tanken pumpes det gennem en pumpebrønd og ud i sivedræn, der ligger i jorden.
Nedsivningsanlæg kan også etableres til klorholdigt spildevand fra spabade. Her skal der som minimum etableres en 1 kubikmeter tank efterfulgt af 15 meter sivedræn.
Der kan IKKE opnås tilladelse til at nedsive poolvand. Dette skyldes at vandmængden er for stor. Normalt gives der tilladelse til udsprinkling af poolvand, men det skal vurderes i det konkrete tilfælde.

Der kan søges om etablering af nedsivningsanlæg, hent ansøgningsskema her

Krav til nedsivningsanlæg:

 • Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.
 • Man skal sikre sig, at der kan nedsives i jordbunden (via f.eks. sigteanalyse eller filtrometertest), således at der ikke sker overfladisk afstrømning. Dokumentationen for dette skal vedlægges ansøgningen.
 • Sivedrænene skal etableres således, at der er mindst 1 meter til grundvandet og så vidt muligt 2,5 meter til grundvandet.
 • Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn, vandløb og kyst.
 • Der skal holdes 300 meter fra vandindvindingsanlæg til enkelthusstande, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet.
 • Der skal holdes mindst 150 meter til vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet.
 • Der skal holdes mindst 5 meter til jordvarmeanlæg, naboskel, vejskel og bygningerne på ejendommene.
 • Der skal holdes mindst 25 meter til andre nedsivningsanlæg og så vidt muligt 50 meter. Der kan dog i sommerhusområder, hvor der er tæt bebygget og hvor der i spildevandsplanen er udlagt til nedsivning som renseløsning, dispenseres ned til 10 meter imellem anlæggene.
 • Der skal holdes mindst 10 meter til faskiner og andre anlæg til nedsivning af regnvand.
 • Anlæg til klorspildevand skal etableres mindst 10 meter fra andre nedsivningsanlæg.

Der kan både etableres til enkelthusstande eller til flere husstande.
I det tilfælde, hvor flere husstande går sammen om et fælles anlæg, skal placeringen af kloakledninger, tanke og sivedræn som minimum tinglyses på ejendommen.
Man kan også vælge at lave et spildevandslaug, således at anlægget vedligeholdes herigennem.

Minirenseanlæg
Minirenseanlæg er små renseanlæg. De er opbygget som små automatiske anlæg, der renser spildevandet efter samme principper, som kendes fra de store renseanlæg.

 • Det rensede vand fra anlægget ledes efterfølgende til vandløb eller nedsives.
 • Der er krav om servicetilsyn på minirenseanlæg. Dette skal foretages mindst én gang årligt.
 • Minirenseanlæg kan placeres 15 meter fra markvandsboringer og private drikkevandsboringer.
 • Minirenseanlæg kan opfylde rensekravene S og O. For at opfylde et rensekrav for P kræves tilsætning af fosfor-udfældningskemikalier.

Der kan søges om etablering af minirenseanlæg, hent ansøgningsskema her.

Beplantet filteranlæg
Et beplantet filteranlæg er udført med en tæt membran i sider og bund, og spildevandet bliver fordelt over et filterlag, hvori der er plantet tagrør. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på sandkornene, under forbrug af luftens ilt. Under filteret opsamles det rensede vand i dræn og føres til faskine eller udledes til vandløb eller dræn.

Halvdelen af det rensede spildevand recirkulerer til bundfældningstankens første kammer eller til pumpebrønden. Herved omsættes afløbsvandets indhold af nitrat til luftformigt kvælstof, som frigives til atmosfæren, og spildevandet renses bedre, fordi det passerer det beplantede filteranlæg to gange.

Vandet i et beplantet filteranlæg løber vertikalt gennem anlægget i stedet for horisontalt. Dermed udnyttes det beplantede filteranlægs volumen bedre. Derfor kan anlægget dimensioneres mindre og endda rense bedre, da vandet ‘trækker’ ilt med ned gennem anlægget.

 • Det beplantede filteranlæg kan opfylde rensekravene S og O. For at opfylde et rensekrav for P kræves tilsætning af fosfor-udfældningskemikalier.
 • Beplantede filteranlæg kan placeres 15 meter fra markvandsboringer og private drikkevandsboringer.

Der kan søges om etablering af beplantet filteranlæg, hent ansøgningsskema her.

Pilerenseanlæg

Lukkede pilerenseanlæg
Denne type pilerenseanlæg er yderst skånsom for miljøet, da anlæggene etableres med en membran i bunden.
Derfor kommer spildevandet ikke i kontakt med den omkringliggende jord, og da der ikke er noget afløb fra anlægget udledes der ikke renset spildevand til recipienter.
For at rensningen kan foregå er det nødvendigt, at anlægget dimensioneres korrekt i forhold til bl.a. spildevandsmængden i den aktuelle husstand og nedbørsmængden på det aktuelle sted. Der skal ikke betales spildevandsafgift af anlægget.
Denne type anlæg opfylder renseklasse SOP.

Åbne pilerenseanlæg 
I åbne pilerenseanlæg anvendes ingen membran. Derfor nedsives den del af spildevandet, der ikke optages af pilen. Der gælder derfor samme regler for et åbent pilerenseanlæg som for et nedsivningsanlæg. Denne type anlæg opfylder renseklasse SOP.

Der kan søges om etablering af pilerenseanlæg, hent ansøgningsskema her.

Samletank
En samletank er en lukket beholder til spildevand. Den har ingen afløb, og spildevandet flyder derfor over, hvis den ikke bliver tømt.

Hvor ofte skal samletanken tømmes?
En samletank skal tømmes flere gange om året. Antallet af tømninger afhænger af tankens størrelse og ejendommens vandforbrug. En samletank skal enten tømmes med faste intervaller, der passer med forbruget, eller uden faste intervaller, hvis tilførslen af spildevand varierer hen over året.
Samletanke er ikke tilmeldt Varde Kommunes obligatoriske tømningsordning.
Der kan søges om etablering af samletank, hent ansøgningsskema her

Færdigmelding af spildevandsanlæg
Du kan finde vores færdigmeldingsskema her

Økonomisk hjælpeordning
Du kan læse om økonomisk hjælpeordning/afdragsordning i bunden af siden her