Kloakoplande

Læs her om de forskellige kloakeringstyper og ejerskab

Spildevandsplanens rammer for kloakerede områder beskriver den nuværende og planlagte spildevandsstruktur, og kortlægger de nuværende og fremtidige områder hvor der er ret og pligt til, at aflede spildevand til DIN Forsyning A/S’ kloaksystem.

Et detaljeret kort over kloakerede områder, ledningsanlæg og vandområder kan ses på spildevandsplanens detailkort​. Her kan du også fremsøge en adresse og se hvordan din ejendom er kloakeret,‌ og om der er planlagt ændring heraf.

Den planlagte kloakeringstype ændres typisk til status når DIN Forsyning A/S har afsluttet anlægsarbejdet. Eventuelle ændringer på den enkelte ejendom håndteres via BBR-koden på ejendommen.

Den angivne kloaktype i spildevandsplanens kortværk viser ejendommens ret og pligt til afledning af spildevand.

Helt generelt gælder, at grundejere skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som led i forsyningspligten er DIN Forsyning A/S, som skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Et kloakopland kan enten være fælleskloakeret, separatkloakeret, spildevandskloakeret eller regnvandskloakeret.

  • I et fælleskloakeret kloakopland er der kun én afløbsledning, der afleder både spildevand og regnvand.
  • I et separatkloakeret kloakopland er der to afløbsledninger; én til afledning af spildevand og én til afledning af regnvand.
  • I et spildevandskloakeret kloakopland er der én afløbsledning til afledning af spildevand, mens de enkelte ejendomme skal nedsive regnvandet på egen grund eller håndtere overfladevandet på anden vis.
  • I et regnvandskloakeret kloakopland er der kun én ledning, som oftest udelukkende afleder vejvand. Vandet bliver enten afledt til DIN Forsyning A/S’ kloaksystem eller til en vejvandsledning ejet af vejmyndigheden.

Ved separatkloak og fælleskloak er det tilladt at tilslutte omfangsdræn, dvs. drænsystemer til afledning af nedsivende overfladevand etableret i en afstand på maksimalt 2 meter fra bygningskonstruktioner. Ved separatkloak skal omfangsdrænet tilsluttes regnvandsledningen. Kildevæld og vand fra permanente grundvandssænkninger må ikke tilledes kloakken, men afledes efter vandløbslovens bestemmelser.

Spildevandsanlægget i ovenstående oplande kan enten være ejet af DIN Forsyning A/S eller have andet ejerskab (privat eller vejvæsen).

Herudover er der tre specielle og sjældent benyttede oplandstyper*:

Type Forklaring
Pseudosepareret Oplandet er separeret for grundejere, men oplandet afleder midlertidigt til fælleskloak (dvs. regnvand afledes til renseanlæg).
Privat spildevandstik Spildevandskloakeret ejendom med privat stik over fremmed grund.
Spildevand-KM Individuelt anlæg med kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S.

Det fremgår også af kortværkets oplandstype eller ledningssignatur, om kloaksystemet er ejet af DIN Forsyning A/S, eller om der er tale om andet ejerskab. Kortlægningen af kloaksystemer med andet ejerskab og kloaktyper er endnu ikke helt fuldført. Der kan således også fremadrettet være behov for at fremsøge servitutter eller kendelser på ejendomme, hvis der opstår tvivl om omfanget af forsyningens kloakering.

Fordelingen af kloakeringstyper i spildevandsplanen fremgår af nedenstående tabel.

Renseanlæg Belastning
(PE)
Areal
(ha)
Fælles
(ha)
Spildevand
(ha)
Separat
(ha)
Regnvand
(ha)
Agerbæk Renseanlæg                 2.029 113,93 35,8 2,1 76,2
Grærup Nedsivningsanlæg                     143 10,39 0 10,4 0
Hostrup Renseanlæg                        – 0,98 0 0,9 0
Nordenskov Renseanlæg                 1.756 110,82 53,5 22,6 32,5 2
Nørre Nebel Renseanlæg                 7.319 462,61 107,3 287,9 65,8 1,3
Outrup Renseanlæg                 3.188 180,87 45,5 99 36,4
Sig Renseanlæg                 1.570 89,34 65 17,2 6,7 0,5
Skovlund Centralrenseanlæg               11.855 624,94 159,1 79,1 386,2 0,9
Varde Renseanlæg               29.319 1501,37 731,5 360,9 394,3 12,7
Vejers Nedsivningsanlæg                     101 1,62 0 1,4 0 0,1
Årre Renseanlæg                 1.041 112,47 27,4 2,2 82,7
TOTAL               58.321 3209,3 1225,1 883,7 1080,8 17,5
Kloakeringsform – procent 38% 28% 34% 1%

* Oplande med de 3 ovenfor nævnte specielle kloakeringsformer (samlet 65 ha) er indeholdt efter afløbsfunktion.

Den angivne belastning af renseanlægget er anført i PE (personækvivalenter). Antal PE er baseret på antal boligenheder og erhvervsenheder fra Bygge- og Boligregisteret inden for kloakoplandet.

Oplandsskemaer: 

På nedenstående links ligger et oplandsskema for nuværende forhold (status) og et oplandsskema for planlagte forhold (plan). De steder, hvor plan afviger fra status, er værdien i planskemaet skrevet med fed tekst.

Bemærk følgende forudsætninger: PE for status-oplande er beregnede på basis af optalte bolig- og erhvervsenheder jf. BBR. Befæstelsesgrad for status oplande er GIS-beregnet på basis af vejarealer samt tagarealer fra tekniske grundkort. Tagarealer er tillagt 30% for ej kortlagt udenomsbefæstelse (terrasse/indkørsel). De angivne personækvivalenter (PE) og befæstelsesgrader er meget usikre for planlagte kloakoplande, hvor lokalplaner endnu ikke er udarbejdet. Disse vil blive berigtiget i takt med at der foreligger oplysninger herom.

Spildevandsplanen indeholder perspektiver for separering af fælleskloak langt ud over denne spildevandsplans planperiode. Det har derfor ikke været muligt, at fastlægge fremtidig udløbsplacering for overfladevandet for alle fælleskloakerede oplande. Udløbsplaceringer vil blive berigtiget i takt med at disse fastlægges.

Oplandsskema – status

Oplandsskema – plan

Udløbsskema – status

Udløbsskema – plan