Økonomiske rammer

Overordnede økonomiske rammer for DIN Forsyning A/S

DIN Forsyning A/S’ udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det forventede investeringsniveau er ca. 25 mio. kr./år indenfor planperioden (for forsyningsområdet Varde Kommune).

Ved den fulde fusion til DIN Forsyning Spildevand A/S planlægges renoveringsporteføljen ud fra specielt de fysiske forhold af kloaksystemet i hele DIN Forsyning A/S’ forsyningsområde, som er både Esbjerg Kommune og Varde Kommune.

Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne spildevandsplan anførte prioritering. Allerede planlagte projekter kan udskydes pga. prioriteringer af økonomisk eller driftsmæssig karakter.

Tillæg til indtægtsrammer

Forsyningen har mulighed for at opnå tillæg til indtægtsrammer, til dækning af meromkostninger til statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål. Denne spildevandsplan pålægger DIN Forsyning A/S at renovering af fælleskloakken skal udføres ved separatkloakering. Læs mere om dette i afsnittet “Kloakerede områder” og “Fra fælleskloak til separatkloak