Kommunens og DIN Forsyning A/S’ roller

Her kan læses om ansvarsfordeling mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver.

DIN Forsyning A/S’ ansvar – driftsopgaver

DIN Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune. I begge kommuner modtager og behandler DIN Forsyning A/S spildevand fra alle virksomheder og husstande indenfor spildevandsplanernes kloakoplande. DIN Forsyning Spildevand A/S er ejet af Esbjerg og Varde Kommune og er omfattet af vandsektorloven som fastlægger rammerne for sektorens organisering og økonomiske forhold.

DIN Forsyning A/S er forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er omfattet af spildevandsplanen. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til forsyningens spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse.

De primære opgaver for forsyningen er:

 • Udbygning af kloaksystemet i overensstemmelse med spildevandsplanen.
 • Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme via tætte kloaksystemer med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget.
 • Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand.
 • Drift af tømningsordningen.
 • Bortskaffelse af slam.
 • Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab med DIN Forsyning A/S.
 • Udarbejdelse af betalingsvedtægt.

Kommunens ansvarsområde – myndighedsopgaver

Kommunen er tilladelsesmyndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, bortset fra visse udledninger fra virksomheder Dette gælder, uanset om der er tale om vandløbsloven (afledning af vand), naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet).

I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold:

 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og for DIN Forsyning A/S’ regn- og spildevandsanlæg, samt vejanlæg.
 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet ved meddelelse af tilladelse til spildevandsanlæg udenfor kloakeret opland, herunder også nedsivningsanlæg.
 • Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke.
 • Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedtægten.
 • Påbud om tilslutning til DIN Forsyning A/S’ kloaksystem.
 • Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg.
 • Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land.
 • Tilslutningstilladelser for processpildevand eller spildevand med særlig sammensætning eller omfang.
 • Opfølgning på overskridelser fra virksomheder ift. deres tilslutningstilladelser