Serviceniveau

Fastsat serviceniveau for vand på terræn

Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det kan tillades, at kloaksystemet ikke kan følge med. Det er de oplevede hændelser, der fortæller om serviceniveauet er overholdt. Serviceniveauet gælder for alle der er tilsluttet DIN Forsyning A/S’ spildevandsanlæg.

Det serviceniveau som forsyningen skal efterleve ved anlæg af kloaksystemer, er ikke fastsat ved lov, men kan angives i de kommunale spildevandsplaner.
Niveauet af service fastsætter hvor ofte kommunen vil tillade, at vand fra kloaksystemet optræder på terræn og dermed er til gene for borgerne.

Serviceniveauet er opfyldt i Varde Kommune hvis gældende anbefalinger i Skrift nr. 27 vedrørende gentagelsesperioder, og efterfølgende klimajusteringer i Skrift 29/30 fra Spildevandskomiteen
for opstuvning i kloaksystemet til terræn, samt sikring over for fremtidige klimaændringer, er overholdt ved nye ledningsanlæg.

Dette betyder at der i Varde Kommune ikke må forekomme oversvømmelse til naturligt terræn hyppigere end:

  • Hvert 10. år i fælleskloakerede områder
  • Hvert 5. år i separatkloakerede områder

Serviceniveauet svarer til minimumskrav i Spildevandskomiteens Skrift 27 for tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn. Dette serviceniveau kan ikke kan forventes overholdt i ældre kloakoplande fra før 2008. Det er desuden en regel, at man som grundejer skal kunne aflede spildevand fra stueplan ved gravitation (at vandet løber af sig selv). Afledning af vand fra kælderplan er ikke omfattet af forsyningspligten, altså er det ikke kommunens eller forsyningens ansvar, men den enkelte grundejers. Det er derfor ejers ansvar at sikre sig, at spildevand fra kælder kan ledes til kloak, uden risiko for tilbageløb. Udløb fra kælderskakte og lyskasser skal som udgangspunkt ledes/pumpes til regnvandssystem.

Under administration kan du læse mere om serviceniveau og dimensionering af kloaksystemer.

Ved ekstremhændelser som medfører, at vand skal afledes på terræn, er der i 2017 udarbejdet et nyt skrift 31 af Spildevandskomiteen. Skriftet anviser metoder til at fastlægge et generelt, eller forskellige lokalt baserede serviceniveauer, som fastsætter hvor højt vand må stå over terræn ved meget ekstreme nedbørshændelser (op til 100 års hændelser).

Som udgangspunkt er alle områder i Varde Kommune ligestillede jf. ovenstående serviceniveau. Der åbnes dog op for, at der fremadrettet kan udlægges områder med ændret serviceniveau ved et politisk besluttet tillæg til spildevandsplanen og/eller i klimatilpasningsplanen. Et lokalt baseret serviceniveau kan således opnås ved større projekter, såfremt der fyldestgørende kan redegøres for, at det gængse servicemål skaber en ubalance mellem forventede skadesudgifter ved oversvømmelse og løsnings­omkostningerne.

For at kunne ændre serviceniveauet, skal der redegøres for de forventede skadesomkostninger ved en given nedbørsmængde, før og efter at klimatilpasningerne er gennemført. Udgiften til etableringen af løsningen samt drift og vedligehold medregnes. Ved analysen beregnes det niveau for klimatilpasning, hvor investeringen er udgiftsneutral, dvs. hvor udgifter til klimasikring ikke overstiger forventede skadesomkostninger.