Hjælpemidler og boligindretning

På denne side kan du læse mere om de muligheder du har for, at søge om støtte til hjælpemidler og boligindretning

For at du kan få støtte til hjælpemidler og boligindretning, skal din funktionsevne være varigt nedsat. Det vil sige, at der ikke indenfor overskuelig fremtid er udsigt til, at din funktionsevne bliver bedre.

Du kan normalt kun få støtte til et hjælpemiddel eller boligindretning, hvis du har ansøgt om støtten, og fået den bevilget inden anskaffelsen.

Spørgsmål og svar

Hvordan ansøger jeg om støtte til hjælpemidler og boligindretning ?

Pil ned ikon

Du ansøger om støtte til hjælpemidler, boligindretning eller handicapbil ved at følge linket til den digitale selvbetjeningsløsning ovenfor. Du skal bruge dit MitID i forbindelse med ansøgningen.

Det er vigtigt, at du anfører de evt. læger, sygehus eller andre relevante steder, som du er indforstået med at vi kontakter for oplysninger om din helbredsmæssige situation. Det betyder, at vi har det bedst mulige kendskab til din situation, når vi behandler din ansøgning efterfølgende.

Har du behov for synshjælpemidler, høretekniske hjælpemidler eller kommunikationshjælpemidler, skal du altid først kontakte Kommunikationscentret i Esbjerg, som Varde Kommune har samarbejdsaftale med. Dette gælder dog ikke for børn under 18 år, hvor vurderingen foretages af konsulenter fra Børn, Unge og Læring i Varde Kommune.

Har du generelle spørgsmål, spørgsmål til ansøgningen, eller er du fritaget for digital betjening, kan du kontakte Team Hjælpemidler eller Team Administration. Du finder kontaktoplysningerne under beskrivelsen af hjælpemidlet.

Har du brug for et hjælpemiddel i forhold til dit arbejde, f.eks. i forbindelse med indretning af arbejdspladsen, skal du kontakte Jobcentret.

Når du har ansøgt om støtte til hjælpemidler eller boligindretning, vil den sagsbehandlende terapeut ofte aftale et møde i dit hjem. Du er altid velkommen til at invitere en pårørende eller en anden bisidder, du selv udpeger, med til mødet.

På mødet vil I drøfte din situation og dine behov, og du vil modtage relevant rådgivning og vejledning. I samarbejde med dig, vil den sagsbehandlende terapeut indsamle alle relevante oplysninger vedrørende din funktionsnedsættelse. Du kan blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, til brug ved indhentning af lægelige oplysninger, hvis du ikke allerede har givet dette samtykke i forbindelse med ansøgningen.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få bevilget et hjælpemiddel eller boligindretning.

På baggrund af oplysningerne, og ud fra en faglig vurdering, træffes der en afgørelse. Du vil modtage en afgørelse i forhold til, om du kan få støtte, og i så fald hvilket hjælpemiddel du kan få støtte til, samt en begrundelse for afgørelsen, herunder hvorfor du opfylder kravene til at få tildelt et hjælpemiddel, eller hvorfor du får afslag.

Du skal være opmærksom på, at der normalt ikke kan ydes støtte til hjælpemidler eller boligindretning, som du har anskaffet, inden bevillingen er givet.

Hvem kan få støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder?

Pil ned ikon

For at få støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder fra Varde Kommune, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du har varigt nedsat funktionsevne
 • Hjælpemidlet eller forbrugsgodet kan i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • Hjælpemidlet eller forbrugsgodet kan lette din dagligdag, eller er nødvendigt for, at du kan udøve dit erhverv

Hvad er forskellen på et hjælpemiddel og et forbrugsgode?

Et hjælpemiddel er fremstillet særligt med henblik på at afhjælpe en funktionsnedsættelse, det kan f.eks. være:

 • Kørestol
 • Ganghjælpemiddel
 • Rollator
 • Plejeseng
 • Lift
 • Toiletforhøjer
 • Bade/toiletstol

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Den sagsbehandlende terapeut vil sammen med dig, vurdere hvilket hjælpemiddel, der kan opfylde dit behov.

Du kan vælge at få hjælpemidlet udleveret af kommunen, eller selv anskaffe dig et egnet hjælpemiddel efter aftale med din sagsbehandler. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for ”Frit valg” af hjælpemiddel. Det betyder, at du må anskaffe dig et hjælpemiddel, der er dyrere. Hjælpemidlet skal dog vurderes egnet til dit behov, og du skal selv betale den ekstra udgift.

Et hjælpemiddel er altid til låns. Det vil sige at du skal levere det tilbage til Varde Kommune den dag, du ikke bruger det længere.

Hjælpemidler bevilges efter Servicelovens § 112

Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt med henblik på almindeligt forbrug.

I nogle tilfælde kan et forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel for dig eller dit barn, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen.

Eksempler på forbrugsgoder er:

 • El-scooter
 • Stå-støttestol

Der ydes ikke støtte til forbrugsgoder der indgår i almindelig indbo, såsom almindelige borde, stole, senge, telefoner, tablets mv., og forbrugsgoder med en anskaffelsespris på under 500 kr.

Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste forbrugsgode. Den sagsbehandlende terapeut vil sammen med dig, vurdere hvilket forbrugsgode, der kan opfylde dit behov.

Som hovedregel skal du selv betale halvdelen af udgifterne til forbrugsgodet, og du skal selv indkøbe det, efter at det er bevilget.

Forbrugsgoder bevilges efter Servicelovens § 113.

 

Hvis du ikke har varigt nedsat funktionsevne, men har behov for et hjælpemiddel som et led i din behandling eller genoptræning, kan du låne et hjælpemiddel af Regionen eller kommunen. I denne pjece kan du læse om, hvor du skal henvende dig afhængig af din situation.

Hørehjælpemidler

Pil ned ikon

Har du eller dit barn problemer med hørelsen, skal du kontakte en speciallæge i øresygdomme for at få undersøgt, hvilke muligheder der er for at få kompenseret høretabet.

Har du en hørenedsættelse og er du over 18 år, kan du kontakte Kommunikationscentret i Esbjerg for rådgivning og vejledning. Centret tilbyder også forskellige undervisningsforløb for hørehæmmede og døve.

Er du under 18 år, skal du henvende dig direkte hos Team Administration i Varde Kommune.

Kan jeg få tilskud til et høreapparat?

Tilskud til høreapparater administreres af Region Syddanmark.

Betingelsen for at få tilskud til høreapparat er, at du er blevet undersøgt, rådgivet og har fået en henvisning fra en øre-næse-halslæge. Du kan aftale med speciallægen, at henvisningen sendes direkte til den leverandør, du ønsker. Du kan vælge en offentlig eller en privat leverandør, hvis du har behov for høreapparat. Vælger du en offentlig leverandør, er høreapparatet altid uden egenbetaling. Vælger du en privat leverandør, kan der være egenbetaling.

Udskiftning af høreapparatet sker efter behov, dog normalt tidligst efter 4 år.

Hvad gør jeg, hvis mit høreapparat går i stykker?

Hvis du har købt høreapparat ved privat klinik:

• Kontakt din klinik, da apparatet er din private ejendom

• Kontakt eventuelt din private forsikring

Hvis du har fået udleveret høreapparat fra offentlig høreklinik:

• Send apparatet til producenten, hvis apparatet er mindre end fire år gammelt eller,

• kontakt den høreklinik, hvor du har fået udleveret apparatet eller,

• kontakt din kommunes kommunikationscenter

Hvad gør jeg, hvis jeg har behov for justering, reparation og vejledning i forhold til mit høreapparat?

Har du behov for vejledning i brugen af dit høreapparat samt justering eller reparation, kan du henvende dig til Kommunikationscentret i Esbjerg.

Er dit høreapparat udleveret af en offentlig klinik, foretages første justering på Høreklinikken på Sydvestjysk sygehus i Esbjerg, 6700 Esbjerg.

Er dit høreapparat udleveret af en privat klinik, skal du altid henvende dig på klinikken for justering.

Hvordan foregår udskiftning af batterier, slanger og filtre?

Slanger og batterier til høreapparater og udleverede fjernbetjeninger er uden egenbetaling. Du skal bestille batterier og slanger direkte hos Oticon. Bestillingen kan enten ske ved bestillingskort pr. brev, e-mail, via hjemmesiden eller telefonisk på tlf. 53 53 00 60 på hverdage fra 8.00-16.00.

Batterierne sendes direkte til din bopæl inden for få dage.

Du skal bestille nye filtre til dine høreapparater direkte ved høreapparatfirmaet. Bestillingen sker ved indsendelse af bestillingskortet, som du fik udleveret sammen med dine høreapparater.

Høretekniske hjælpemidler

Har du eller dit barn et høreapparat, og er der problemer i dagligdagen med at høre i bestemte situationer, kan det i nogen tilfælde løses med et høreteknisk hjælpemiddel.

Du kan f.eks. have svært ved at høre fjernsynet, dørklokken eller telefonen.

Høretekniske hjælpemidler kan f.eks. være:

 • Teleslynge
 • Blink-anordning (f.eks. ved dørklokke og telefon)
 • Forstærker-telefon
 • Kommunikationsforstærker

Vejledning om høretekniske hjælpemidler foregår altid gennem Kommunikationscentret i Esbjerg. Kommunikationscentret vil vurdere dit behov og yde relevant rådgivning. Udredningen sendes herefter til Varde Kommune, som vil tage stilling til din ansøgning om høretekniske hjælpemidler.

Høretekniske hjælpemidler bevilges efter Servicelovens § 112.

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Administration på hverdage mellem 8:00 – 12:00.

Elin Vestergård tlf. 7994 7285 e-mail: elve@varde.dk

Gitte Roszkowski tlf. 7994 7286 e-mail: giro@varde.dk

Synshjælpemidler

Pil ned ikon

Har du eller dit barn væsentligt nedsat syn, kan du søge om særlige synshjælpemidler.

Synshjælpemidler kan være øjenproteser, optiske hjælpemidler som briller, kontaktlinser og lupper eller særlige it-hjælpemidler.

 

Hvornår kan man få bevilget et synshjælpemiddel?

Det nedsatte syn skal skyldes en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, som ikke kan behandles.

Det er desuden vigtigt, at du har været hos øjenlægen indenfor det sidste halve til hele år, inden du søger om synshjælpemidler. Både for at udelukke andre årsager til synsnedsættelsen og  for at afkorte sagsgangen.

Hvordan ansøger jeg om et synshjælpemiddel?

Har du har brug for rådgivning og vejledning i forhold til at være blind eller svagsynet, eller har brug for et synshjælpemiddel, kan du henvende dig til Kommunikation & Hjælpemidler.

Varde Kommune har indgået aftale med Kommunikation og Hjælpemidler i Esbjerg i forhold til udredning og valg af hjælpemidler.  Det er derfor her, du i første omgang skal henvende dig for rådgivning og udredning af dit behov.

Kommunikation og Hjælpemidler vil vurdere dit behov og yde relevant rådgivning. Oplysningerne i din sag sendes herefter videre til Varde Kommune, som vil tage endelig stilling til din ansøgning.

Synshjælpemidler bevilges efter Servicelovens § 112.

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Administration på hverdage mellem 8:00 – 12:00.

Elin Vestergård tlf. 7994 7285 e-mail: elve@varde.dk

Gitte Roszkowski tlf. 7994 7286 e-mail: giro@varde.dk

Kommunikationshjælpemidler

Pil ned ikon

Har du eller dit barn væsentligt nedsat høre, tale, syns- eller skrivefunktion, kan du søge om et kommunikationshjælpemiddel. Det kan f.eks. være en talemaskine, bogstavtavler, specielt udstyr til at betjene en computer med, eller det kan være særlige kommunikationsprogrammer.

Hvem kan få bevilget kommunikationshjælpemidler?

Målgruppen er personer med et varigt kommunikationshandicap i form af væsentligt nedsat høre, tale, syns- eller læse/skrivefunktion (ordblind), og hvor hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte kommunikationsevne.

 Hvordan ansøger jeg om et kommunikationshjælpemiddel?

Vil du gerne ansøge om et kommunikationshjælpemiddel, og er du over 18 år, kan du henvende dig til Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg.

Varde Kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikation og Hjælpemidler i Esbjerg.

Kommunikation og Hjælpemidler vil vurdere dit behov og yde relevant rådgivning. Oplysningerne i din sag sendes herefter videre til Varde Kommune, som vil tage endelig stilling til din ansøgning.

Er du under 18 år, skal du henvende dig direkte hos Team administration i Varde Kommune.

Kommunikationshjælpemidler bevilges efter Servicelovens § 112.

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Administration på hverdage mellem 8:00 – 12:00.

Elin Vestergård tlf. 7994 7285 e-mail: elve@varde.dk

Gitte Roszkowski tlf. 7994 7286 e-mail: giro@varde.dk

Handicapbiler og særlig indretning heraf

Pil ned ikon

 

Handicapbiler og særlig indretning heraf bevilges efter Servicelovens § 114

Hvem kan få støtte til handicapbil og særlig indretning heraf?
Det er en betingelse, at:

 • Du har varig nedsat funktionsevne
 • Du har et kørselsbehov i forbindelse med dit arbejde eller uddannelse, eller du har aktiviteter udenfor hjemmet, der giver et stort kørselsbehov.
 • Dit kørselsbehov ikke kan dækkes ved andre kørselsordninger, herunder handicapkørsel.

Hvordan modtager jeg støtten til køb af handicapbiler og særlig indretning heraf?

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, yder kommunen et lån svarende til billigst egnede bil-løsning og tilskud til nødvendig særlig indretning. Lånet er rentefrit, og som udgangspunkt skal halvdelen afdrages over 6 år (72 mdr.), mens resten bliver nedskrevet over samme periode. Beregningen er afhængig af dine indtægtsforhold.

Tilskuddet ydes til indretninger, der eventuelt skal monteres i bilen, eksempelvis specialsæde, flytning af pedaler, kran eller lift, fastspænding af kørestol mv. Tilskud til automatgear ydes med et fast tilskud.

Du bliver fritaget for at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift på bilen, bortset fra udligningsafgift på en dieselbil.

Du kan selv vælge din bil, men vi skal godkende, at den er egnet som handicapbil.

Det er bl.a. et krav fra kommunens side, at:

 • bilen er fabriksny, og at du er ejer af bilen
 • bilen skal være kaskoforsikret for den fulde værdi
 • Du modtager kun støtte til den billigst egnede bil. Det betyder, at du gerne må købe en dyrere bil, men i så fald skal du selv betale prisforskellen.

Hvilke udgifter har jeg, hvis jeg får støtte til køb af handicapbil og særlig indretning heraf?

Ud over afdrag på lånet, skal du skal selv betale de sædvanlige driftsudgifter på din bil (brændstof, værkstedsbesøg, forsikringer mv.). Du vil dog, efter ansøgning, kunne få hjælp til reparation af de særlige indretninger, som bilen er udstyret med.

 

Parkeringskort / invalideskilt

Med et handicapparkeringskort kan du benytte parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol.

Parkeringskortet giver dig også en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Opfylder du betingelserne for støtte til køb af bil, er du også berettiget til et parkeringskort.

Kortet udstedes af Danske Handicaporganisationer.

Du kan ansøge om kortet og læse mere om ordningen hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan se kvalitetsstandarden for støtte til køb af handicapbil her.

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Administration, se kontaktoplysninger nedenfor.

Rådgiverne i Team Administration træffes mandag 08.00 – 15.30, torsdag 08.00 – 17.00, fredag 08.00 – 13.00.

Mette Florian Randbæk, tlf 79 94 73 05, mefr@varde.dk.

Lone Christine Holm, tlf 79 94 72 77, lhol@varde.dk.

Kropsbårne hjælpemidler

Pil ned ikon

 

Hvad er kropsbårne hjælpemidler?

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler kan være:

 • Brystproteser
 • Diabeteshjælpemidler
 • Parykker
 • Støttestrømper
 • Ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg
 • Inkontinenshjælpemidler som bleer
 • Stomihjælpemidler
 • Arm- og benproteser

Hvordan modtager jeg støtten til kropsbårne hjælpemidler?

Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Det er normalt uden egenbetaling at få kropsbårne hjælpemidler, men for følgende hjælpemidler er der udgifter, som du selv skal betale:

 • Ortopædisk fodtøj – her er der takstreguleret egenbetaling
 • Almindeligt fodtøj – her ydes et takstreguleret maksimalt tilskud.

I den skriftlige afgørelse står der, hvordan du skal anskaffe de bevilgede personlige hjælpemidler.

Der er frit valg af leverandør på alle kropsbårne hjælpemidler. Du kan dog højst få refunderet udgifterne med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. En eventuel merudgift til det bevilgede kropsbårne hjælpemiddel, skal du altså selv betale.

Hvordan vedligeholdes og repareres det kropsbårne hjælpemiddel?

Det kropsbårne hjælpemiddel er din ejendom, når du har modtaget støtte til det, og du skal selv sørge for vedligehold og reparation.

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Administration på hverdage mellem 8:00 – 12:00.

Elin Vestergård tlf. 7994 7285 e-mail: elve@varde.dk

Gitte Roszkowski tlf. 7994 7286 e-mail: giro@varde.dk

Boligindretning

Pil ned ikon

Hvem kan få støtte til boligindretning?

Du kan få bevilget støtte til en boligindretning, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne og indretningen er nødvendig for, at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

Hvad kan jeg få støtte til?

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få hjælp til en nødvendig ændring af boligen f.eks. at fjerne dørtrin, udvidelse af døråbninger, ombygning af bad og køkken og etablering af rampe eller trappelift.

I særlige tilfælde kan du få hjælp til en tilbygning.

Ved omfattende boligændringer er det altid en forudsætning, at boligen vil være velegnet til dig i en længerevarende periode fremadrettet, og at udgifterne er rimelige i forhold til de opnåede fordele.

Du kan ikke få støtte til en boligindretning, blot fordi den nuværende indretning er uhensigtsmæssig.

Hvis boligindretningen har karakter af istandsættelse eller modernisering, kan der heller ikke ydes støtte.

Der kan ydes hjælp til boligændring, uanset om du bor til leje, i andelsbolig eller ejerbolig. En boligindretning kræver dog altid tilladelse fra boligejer.

Er dit behov for boligændringer i din nuværende bolig meget omfattende, kan løsningen være flytning til bedre egnet bolig.

Hvordan modtager jeg støtten

Støtten består af materialer samt udgifter til håndværker, som udfører den bevilgede boligindretning. Håndværkeren skal være faguddannet og momsregistreret. Ønsker du anden håndværker eller andre materialer, kan dette vurderes muligt. En evt. merudgift i forhold til den bevilgede ændring, skal du selv betale.

Hvordan repareres og vedligeholdes boligindretningen?

Den særlige boligindretning er din ejendom, når du har modtaget støtte til den, og hovedreglen er, at du selv skal selv sørge for vedligehold og reparation.

Boligindretning bevilges efter Servicelovens § 116.

Kontakt Team Hjælpemidler på tlf. 7994 7252 hverdage mellem 8:10 – 12:00  hvis du har spørgsmål til mulighederne for støtte til boligindretning.

Hvordan tilbageleverer jeg et hjælpemiddel?

Pil ned ikon

Hjælpemidler skal afleveres tilbage til Varde Kommune den dag, du ikke længere har behov for dem.

Kontakt Hjælpemiddeldepotet på tlf.: 79 94 62 26 på hverdage fra kl. 8.15 – 12.00 eller via e-mail: hjmdepot@varde.dk, hvis du har et hjælpemiddel, du gerne vil aflevere.

Kvikservice - hurtig sagsbehandling samt småreparationer og tilpasning af dit hjælpemiddel

Pil ned ikon

Kvikservice er et tilbud til borgere i Varde Kommune om hurtig og effektiv sagsbehandling i forhold til hjælpemidler og forbrugsgoder, når det drejer sig om ukomplicerede sager.

Det kan f.eks. dreje sig om råd og vejledning og hurtig sagsbehandling i forhold til rollatorer, transportkørestole og lignende. En terapeut vil vurdere din funktionsevne på stedet, og tale med dig om dine behov. Er du berettiget til hjælpemidlet, kan du i mange tilfælde få det udleveret med det samme. Forbrugsgoder skal du selv sørge for at købe efterfølgende.

Er din sag mere kompliceret end Kvikservice kan håndtere, kan det være nødvendigt at indhente helbredsoplysninger fra din læge eller besøge dig i hjemmet.

Trænger dit hjælpemiddel til justering, eller er der behov for mindre reparationer, kan du også få hjælp i kvikservice.

Kvikservice ligger på Snedkervej 8, 6800 Varde og har åbent mandag i lige uger fra kl. 13.00-16.00. Det gælder dog ikke lukkedage: 1. maj, Grundlovsdag samt ugerne 28-30 og 42, hvor der er lukket på grund af ferie.

Du kan læse mere om kvikservice i brochuren her.

Hvordan vedligeholdes og repareres hjælpemidler og forbrugsgoder?

Pil ned ikon

Hjælpemidler

Du er som bruger af et hjælpemiddel forpligtet til selv at sørge for drift og almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet. Almindelig vedligeholdelse omfatter bl.a. udskiftning af dæk, slanger, sikringer, mindre polstring og ombetrækning, bremser og lys. Dog ydes der hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Gem derfor regningerne på disse udskiftninger.

Har du behov for at få repareret dit hjælpemiddel, skal du henvende dig til Hjælpemiddeldepotet i Varde Kommune på tlf. 7994 6226 på hverdage fra kl. 8.15 – 12.00 eller pr. e-mail: hjmdepot@varde.dk

Forbrugsgoder

Forbrugsgodet er din ejendom, når du har modtaget støtte til det, og hovedreglen er, at du selv skal sørge for vedligehold, reparation og udskiftning.